Gå til hovedindhold

Lokalplanområde 419 - afgørelse om at reducere åbeskyttelseslinjen

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at reducere åbeskyttelseslinjen inden for lokalplanområde 419 og dele af matrikel 7000a, Borup By, Brande, jf. naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.

Billeder vise en å med træer på bredsiden - rød stregtegning

Indhold

  Lokalplanområdet ligger under 150 meter fra Brande Å. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af Herningvej.  Mod vest er der spredt bebyggelse. Mod nordøst er der et erhvervsområde og mod sydøst er der et  boligområde. Mod syd er der et ubebygget lokalplanlagt område (lokalplan 94). Størstedelen af  lokalplanområdet er omfattet af åbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 16.

  For det sydlige ubebyggede lokalplanlagte område, lokalplan 94, har Skov- og Naturstyrelsen i afgørelse af 30. august 2006 reduceret for dele af dette lokalplanområde. Det vil sige, at åbeskyttelseslinjen allerede er reduceret for dele af området mellem lokalplan 419, matrikel 7000a, Borup By, Brande og Brande Å.

  Miljøstyrelsen har i denne afgørelse lagt vægt på, at styrelsen ikke har grundlag for at tilsidesætte  kommunens vurdering af, at den ansøgte reduktion af bygge- eller beskyttelseslinjen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a, samt kommunens vurdering af, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område.

  Miljøstyrelsen har endvidere lagt vægt på, at den ansøgte reduktion vil medføre en administrativ forenkling af kommunens sagsbehandling, samt at reduktionen ikke vurderes at være i strid med de hensyn, som naturbeskyttelseslovens § 16 tilsigter at varetage. Derudover har Miljøstyrelsen lagt vægt på, at området mellem åen og lokalplan 419 og matrikel 7000a, Borup By, Brande allerede er reduceret.

  Miljøstyrelsen har med denne afgørelse alene taget stilling til ansøgningen om reduktion af åbeskyttelseslinjen i henhold til naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1. Styrelsen har således ikke taget stilling til andre tilladelser, der måtte være nødvendige efter andre bestemmelser i naturbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

  Link til afgørelsen om reduktion af åbeskyttelseslinjen for lokalplan 419