Gå til hovedindhold

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 427 - Teknisk anlæg, Antennemast, Vester Isen Vej, Isenvad

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan for en ny antennemast i Isenvad.

 • Læs op

Indhold

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 427 - Teknisk anlæg, Antennemast, Vester Isen Vej, Isenvad

  Den 12. september 2022 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående planforslag. Planforslagene er offentliggjort den 21. september 2022.

  Du kan finde forslagene til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 427 som pdf-filer nederst på siden under "Dokumenter".

  Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planerne i høringsperioden fra den 21. september 2022 til den 16. november 2022. Se længere nede, hvordan du indsender høringssvar.

  Baggrund
  Ikast-Brande Kommune har modtaget en ansøgning fra Connect44 A/S, Mobile Network Solutions, som ønsker at opsætte en 48 meter høj antennemast med tilhørende teknikkabine ved Vester Isen Vej i Isenvad. Formålet er at skabe en bedre mobiltelefonidækning i Isenvad.

  Arealet, hvor antennemasten ønskes placeret, er ejet af Ikast-Brande Kommune og ligger i tilknytning til skolens boldbaner. Mod vest er arealet afskærmet af et levende hegn.

  De gældende planer for området giver ikke mulighed for at rejse en antennemast, derfor forudsætter masten en ændring af plangrundlaget.

  Et debathæfte om planlægningen har været udsendt i en fordebat i tre uger, fra den 6. april til den 27. april 2022.

  Formålet med Kommuneplantillæg nr. 10 er, at ændre plangrundlaget for et mindre område ved Vester Isen Vej, så der bliver mulighed for at opstille én antennemast i op til 48 meters højde med tilhørende teknikkabiner.

  Planområdet er i dag udlagt til offentlige formål, men vil med vedtagelsen af tillægget blive udlagt til teknisk anlæg, og kommuneplanens bestemmelser vil blive tilpasset anvendelsen.

  Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.


  Formålet med Lokalplan nr. 427 er,
  at muliggøre opstillingen af en op til 48 meter høj antennemast med tilhørende mindre tekniske anlæg. Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for vejadgang, udstykning, placering og udformning af mast og anden ny bebyggelse i planområdet.

  Lokalplanens område er omfattet af lokalplan nr. 32 for Isenvad. Lokalplan nr. 32 vil blive ophævet inden for det område, der er omfattet af lokalplan nr. 427 ved den endelig vedtagelse af lokalplan nr. 427.


  Miljøvurdering
  Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslagene er derfor screenet med det resultat, at de ikke skal miljøvurderes. 

  Planforslagenes mulighed for at etablere en antennemast med tilhørende teknikkabine vurderes ikke at få væsentlige indvirkninger på miljøet. Ud fra en samlet vurdering af projektet og de påvirkninger udlægning af planområdet til en antennemast vil medføre, vurderes det, at planerne ikke skal miljøvurderes, da projektet ikke forventes at belaste miljøet. Ved vurderingen er der særligt lagt vægt på, at masten ikke vil give negativ påvirkning af mennesker, natur, landskab eller bilag IV arter.

  Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslagene er truffet på baggrund af en screening af miljøfaktorer i overensstemmelse med det brede miljøbegreb i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Det betyder, at man i et screeningsskema har forholdt sig til de nødvendige miljø- og naturforhold. Screeningsskemaet kan udleveres ved henvendelse til Teknik og Miljø.

  Du kan påklage Kommunens afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene. Klagefristen er fire uger fra planforslagenes offentliggørelsesdag. Se herunder, hvordan du kan klage.

  Du kan finde planforslagene nederst på siden eller ved at kontakte Teknik og Miljø i Administration Vest i Ikast.

  Hvis du har bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planforslagene, kan du indsende et høringssvar til:

  teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk


  Hvis du ikke har mulighed for at sende på e-mail, kan du sende et brev til:

  Ikast-Brande Kommune, Plan og Udvikling, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast


  Kommunen skal have modtaget dit høringssvar med bemærkninger mm. senest den 16. november 2022.

  HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

  Retsvirkninger 

  Kommuneplantillægget: Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

  Lokalplanen: Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år.

   

  Klagevejledning 

  Byrådets godkendelse af planforslagene kan ikke påklages til Planklagenævnet. Det er først i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlige bekendtgørelse af planerne, at man kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

  En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10 om, at Ikast-Brande kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor Kommunens afgørelse og planforslagene bliver offentliggjort.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her