Gå til hovedindhold

Hestlundvej 4, 7441 Bording - Landzonetilladelse til et fritliggende skur, en togvogn og to lysstandere

Projektet omfatter en opstillet togvogn, et par lysstandere samt et opført læskur

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit - rød stregtegning
 • Læs op

Indhold

  Ikast-Brande Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter en opstillet togvogn, et par lysstandere samt et opført læskur. Ansøger har en privat agilitybane, og læskuret anvendes til at give læ for vestenvinden, når de træner agility og står og venter på hinanden. Togvognen, som måler 9,5 meter x 2,5 meter, i alt ca. 23,75 m2, anvendes til opbevaring af forhindringer (til agility). Lysstanderne er hver 6 meter høje, og er blevet sat op omkring 2002. De er tændt 1-2 gange om ugen i vinterhalvåret, i 45-60 minutter af gangen, i forbindelse med træning på banen. Læskuret måler ca. 2,5 meter x 6 meter, i alt ca. 15 m2. Skuret er lukket på tre sider, og taget er med ensidet hældning. Højden på skuret falder fra ca. 2,4 meter til ca. 2,2 meter. Skuret er sort. Skuret er placeret ca. 32 meter sydøst for eksisterende bebyggelse, og togvognen ca. 30 meter øst for.

  Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen – det vil sige klagen skal indgives
  senest tirsdag den 18. oktober 2022.

  Følgende kan klage:
  Ansøger, erhvervsministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, er også klageberettigede, hvis foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og hvis den repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

  Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

  I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis Ikast-Brande
  Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-Brande Kommune klagen videre til behandling i
  nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

  Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du er
  fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal
  du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan fritages. De nærmere betingelser for at blive fritaget kan du se på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

  En klage har opsættende virkning på tilladelsen, med mindre Planklageklagenævnet bestemmer andet (i særlige tilfælde).

  Ifølge § 62 i planloven kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

  Link til afgørelsen.