Gå til hovedindhold

Tillæg nr. 12 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan nr. 429 for Boligområde, Toftevænget, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan

 • Læs op

Indhold

  Tillæg nr. 12 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan nr. 429 for Boligområde, Toftevænget, Ikast

  Den 12. september 2022 vedtog Ikast-Brande Kommunes Byråd ovenstående planer endeligt. Planerne er offentligt bekendtgjort den 21. september 2022.

  Du kan finde kommuneplantillægget og lokalplanen som pdf-filer nederst på siden under "Dokumenter". 

  Forslag til planerne har været i offentlig høring i perioden fra den 25. maj 2022 og frem til den 29. juni 2022.

  I forhold til planforslagene, der var i offentlig høring, er der foretaget tre mindre ændringer i lokalplanen. Ændringerne er beskrevet på side 18 i lokalplanen.

  Formålet med kommuneplantillæg nr. 12 er, at ændre plangrundlaget for et etageboligområde i den centrale del af Ikast. Med den endelige vedtagelse af tillægget bliver kommuneplanens fastsatte bebyggelsesprocent for området øget fra 50 til 60. 

  Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

  Formålet med lokalplan nr. 429 er, at øge den i lokalplan nr. 377 fastsatte bebyggelsesprocent for området fra 50 til 60.

  Ud over denne ændring, er Lokalplan nr. 429 stort set identisk med Lokalplan nr. 377 og fastsætter derfor de samme bestemmelser for vejadgang, udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse samt benyttelse af eksisterende byggeri i planområdet.

  Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 429 bliver den hidtil gældende lokalplan nr. 377 aflyst.

  Retsvirkninger 

  Kommuneplantillægget: Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

  Lokalplanen: Lokalplanen er bindende. Der må ikke etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser på de ejendomme, der er omfattet af planen, medmindre der gives en dispensation.

   

  Klagevejledning

  Planerne er vedtaget i henhold til planloven. Man kan påklage Byrådets endelige vedtagelse af planerne til Planklagenævnet, når planerne er offentligt bekendtgjort. Alle, der har en retlig interesse i planerne kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Du kan ikke klage over planernes indhold eller skønsmæssige afgørelser, det vil sige, hvis du for eksempel mener, at Byrådet skulle have truffet en anden afgørelse.

  Klagefristen er 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her