Gå til hovedindhold

Tillæg nr. 7 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 for Centerområde, Orionvej, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed Byrådets endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg

 • Læs op

Indhold

  Tillæg nr. 7 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 for Centerområde, Orionvej, Ikast

  Den 12. september 2022 vedtog Ikast-Brande Kommunes Byråd ovenstående plan endeligt. Planen er offentligt bekendtgjort den 21. september 2022.

  Du kan finde kommuneplantillægget som pdf-fil nederst på siden under "Dokumenter". 

  Et forslag til planen har været i offentlig høring i perioden fra den 13. april 2022 og frem til den 8. juni 2022.

  I forhold til planforslaget, der var i offentlig høring, er der kun foretaget mindre, redaktionelle ændringer i planen.

  Formålet med kommuneplantillæg nr. 7 er, at ændre plangrundlaget for et mindre område ved hjørnet af Orionvej og Thomas Poulsens Alle i Ikast. Ændringen skal gøre det muligt at etablere detailhandel til dagligvarer og udvalgsvarer i en eksisterende erhvervsejendom.

  I kommuneplantillægget inddrages ejendommen Orionvej 2, der hidtil har ligget i et erhvervsområde, i det tilgrænsende centerområde, så der bliver mulighed for at indrette butik i ejendommen. 

  Vejadgangen fastholdes ved den eksisterende ind- og udkørsel, og parkering skal håndteres på egen grund med samme parkeringskrav som før planændringerne.

  Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

  Retsvirkninger 

  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

   

  Klagevejledning 

  Planen er vedtaget i henhold til planloven. Man kan påklage Byrådets endelige vedtagelse af planen til Planklagenævnet, når planen er offentligt bekendtgjort. Alle, der har en retlig interesse i planen kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Du kan ikke klage over planens indhold eller skønsmæssige afgørelser, det vil sige, hvis du for eksempel mener, at Byrådet skulle have truffet en anden afgørelse.

  Klagefristen er 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her