Gå til hovedindhold

Toftevænget, Ikast –Nedlæggelse af offentligt vejareal

Vejarealet tænkes solgt og overdraget til bygherre i forbindelse med realiseringen af lokalplanen.

Billedet viser en skitse over vej og stier - illustration

Indhold

  Ikast-Brande Kommune ønsker i forbindelse med lokalplan nr. 429, der omfatter et område mellem Nørregade og Enghavevej i Ikast, at nedlægge en del af et offentligt vejareal på Toftevænget.

  Det areal, der foreslås nedlagt som offentlig vej, fremgår af kortbilaget. Indsat med blåt.
  Vejarealet tænkes solgt og overdraget til bygherre i forbindelse med realiseringen af lokalplanen.

  Hvis der er bemærkninger eller indsigelser til den påtænkte nedlæggelse af den offentlige vej - Rasteplads på Thomas Poulsens Allé, Ikast, bedes det sendes til
  teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dksenest den 18. juli 2023.

  Det videre forløb
  Når fristen på 8 uger er udløbet, træffer kommunen endelig afgørelse om gennemførelse af nedlæggelsen

  Lovgrundlag
  Proceduren for nedlæggelse af offentlige veje er givet i lov om offentlige veje, Lov nr. 1520 af 27. december 2014. Heri fremgår det af § 15, at kommunalbestyrelsen bestemmer hvilke veje der flyttes, nedklassificeres eller nedlægges. Proceduren for nedlæggelse er nærmere beskrevet i lovens §§ 124-127.
  Vejen skal opretholdes som vej, hvis den er eneste adgangsvej for en ejendom, og der ikke samtidigt etableres en alternativ vejadgang.

  Derudover skal vejen opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom. Dette fremgår af § 124, stk. 2.

  Toftevænget - kortbilaget - nedlæggelse af vej området markeret med blå