Gå til hovedindhold

Frisbækvej 14, 8766 Nørre Snede - Afgørelse om tillæg nr. 2 til miljøtilladelse af kvægbruget

Ændring af husdyrbruget

Ikon for landbrug - ikonet viser en traktor, en gris og en ko - rød stregtegning

Indhold

  Ikast-Brande Kommune har meddelt tillæg nr. 2 til husdyrbrugets miljøtilladelse efter § 16 b i husdyrbrugloven i forbindelse med en ønsket ændring af husdyrbruget, Frisbækvej 14, 8766 Nørre Snede.

  Projektet omhandler følgende:

  • At udnytte det meste af bygning ”7. Lade og stald”, som stald, hvorved produktionsarealet øges med 650 m2 i bygningen.
  • At medtage hele det befæstede areal ved de eksisterende kalvehytter som muligt produktionsareal –  derved udvides ejendommens kalvehytteareal med 135 m2.
  • At opføre en fritliggende gyllebeholder på 3.000 m3, med fast teltoverdækning.

  Husdyrbruget vil fremadrettet i alt have et samlet produktionsareal på 3.193 m2, hvilket er en udvidelse på 785 m2, med økologisk mælkeproduktion.

  Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
  Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen - det vil sige klagen skal indgives
  senest tirsdag den 11. april 2023.

  Følgende kan klage:
  Ansøger, miljø- og fødevareministeren, Styrelsen for patientsikkerhed samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Desuden kan visse organisationer, som angivet i §§ 85-87 i  husdyrbrugloven, klage.

  Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

  I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis Ikast-Brande Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-Brande Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

  Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan fritages. De nærmere betingelser for at blive fritaget kan du se på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

  Miljø- og Fødevarenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af tillægget i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar. Dog gælder der, at såfremt projektet indeholder byggeri, som ikke ligger i tilknytning til det eksisterende, må tillægget ikke påbegyndes udnyttet i klageperioden, og såfremt afgørelsen påklages, har klagen opsættende virkning på udnyttelsen af godkendelsen.

  Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

  En kopi af afgørelsen kan rekvireres hos Lis Paakjær

  Link til afgørelsen.