Gå til hovedindhold
Vindmøller

Ulkær Mose - §25-tilladelse til opstilling og drift af vindmøller

Projektet omfatter 11 ens vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter målt fra terræn til vingespids i øverste position.

10. nov. 2023
Billedet viser en skitse vindmøller - illustration
 • Læs op

Indhold

  I forbindelse med opstilling og drift af 11 vindmøller i Ulkær Mose er der udarbejdet en miljøkonsekvensrapport med tilhørende §25-tilladelse. 
  Link til §25-tilladelsen

  Klagevejledning
  Det er muligt at klage over §25-tilladelsen.

  Klage over VVM-afgørelsen
  Alle kan klage over §25-tilladelsen. Der kan klages over retlige spørgsmål ifølge "Planlovens" § 58 (LBK nr. 1157 af 01-07-2020), hvis man for eksempel ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at  træffe afgørelsen.

  Hvis du vil klage over tilladelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
  Sådan gør du, hvis du vil klage:
  Gå til www.naevneneshus.dk. Under overskriften "Klageportalen" vælger du "Link via borger.dk" (som privatperson) eller "Link via virk.dk" (som virksomhed). Log herefter på med MitID og følg vejledningen på skærmen.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. (privatperson) og 1800 kr. (virksomhed) + indeksregulering for at behandle klagen. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du får pengene tilbage, hvis du får medhold i klagen.

  Hvis du har særlige grunde til ikke at klage via Klageportalen, skal du sende en ansøgning til Ikast-Brande Kommune, der forklarer, hvorfor du skal fritages fra at bruge Klageportalen. Kommunen sender din ansøgning videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge Klageportalen.

  Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen – den 8. december 2023.

  Ansøger vil få besked, hvis andre klager over §25-tilladelsen