Skip to main content

Økonomisk politik

Formålet med den økonomiske politik er at fastsætte de overordnede rammer og retningen for Ikast-Brande Kommunes økonomiske styring.

Indhold

  Den økonomiske politik udgør fundamentet for kommunens økonomiske styring. Den økonomiske politik skriver sig også ind i den politiske vision og skal understøtte en økonomisk robusthed, der giver mulighed for at agere helhedsorienteret og langsigtet, og således bidrage til, at visionens seks pejlemærker kan realiseres.

  Politikken skal understøtte den politiske budgetproces via overskuelige pejlemærker, der kan styres efter både i forhold til budgetlægningen for de kommende år og anvendes i styringen af kommunens løbende drift. Endelig skal den økonomiske politik også udstikke rammerne for borgmesterens forslag til et budget i balance.

  Politikken blev vedtaget på byrådsmøde den 11. marts 2019.

  Den økonomiske politik indeholder følgende 10 mål, som sikrer fundamentet for den økonomiske styring i 2020-2023:

  1. En positiv driftsbalance på det skattefinansierede område, der som minimum kan finansiere afdrag på lån samt anlægsinvesteringer, der ikke kan lånefinansieres.
  2. Der budgetteres med fireårige budgetter
  3. Der budgetteres med en årlig effektivisering på 1%
  4. Demografi beregnes efter de af byrådet vedtagne beregningsmodeller og indarbejdes med 50% af den beregnede effekt ved budgetudvidelser og 100% af effekten ved budgetindskrænkninger.
  5. Et årligt skattefinansieret anlægsniveau på 80 mio. kr. brutto eksl. jordforsyning.
  6. Det årlige budgetbeløb til investeringer i jordkøb og byggemodninger sættes lig indtægter for grundsalg.
  7. Den løbende kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen, skal altid mindst være på 3.000 kr. pr. indbygger, svarende til 125 mio. kr.
  8. Låneoptagelsen ikke overstiger gældsafviklingen.
  9. Der gives ikke tillægsbevillinger finansieret af kassen i løbet af året.
  10. Tilstrækkelig robusthed i budgettet opnås ved puljer som værn mod usikkerhed.

  Du kan hente politikken via dokumentet nedenfor.