Gå til hovedindhold

Regnskab 2015

Her kan du se kommunens godkendte regnskab.

 • Læs op

Indhold

  Kommunens årsregnskab for 2015 blev godkendt af byrådet den 18. april 2016 og bygger på de obligatoriske oversiger og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommuners styrelse og reglerne fra Social- og Indenrigsministeriet.

  Selve årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommuners styrelse og reglerne fra Social- og Indenrigsministeriet.

  Årsberetning og regnskab er delt i 2 bøger og kan hentes her:

  I hovedtal kan Ikast-Brande Kommunes regnskab for 2015 opgøres således

  (fortegn: + =udgift, - =indtægt)

  Oprindelig Budget 2015

  Korrigeret Budget 2015

  Regnskab
  2015

  I hele tusinder

  A. Det skattefinansierede område

   

   

   

  Indtægter

   

   

   

  Skatter

  -1.662.702

  -1.661.594

  -1.661.726

  Tilskud og udligning

  -707.350

  -704.237

  -706.358

  Indtægter i alt

  -2.370.052

  -2.365.831

  -2.368.085

  Driftsudgifter, (ekskl.forsynings- virksomhed)

   

   

   

  Børne- og Undervisningsudvalget

  696.212

  734.784

  728.204

  Kultur- og Fritidsudvalget

  55.587

  60.519

  55.501

  Arbejdsmarkedsudvalget

  548.240

  549.143

  543.143

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  624.405

  646.053

  618.880

  Erhvervskontaktudvalget

  6.206

  10.587

  6.603

  Økonomi- og Planudvalget

  275.742

  314.348

  231.582

  Beredskabskommission

  10.433

  10.824

  11.016

  Teknik- og Miljøudvalget

  99.823

  102.160

  88.515

  Driftsudgifter i alt

  2.316.648

  2.428.418

  2.283.444

  Driftsresultat før finansiering

  -53.404

  62.587

  -84.641

  Renter mv.

  9.901

  5.609

  6.029

  Resultat af ordinær driftsvirksomhed

  -43.503

  68.196

  -78.612

   

   

   

   

  Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)

   

   

   

  Børne- og Undervisningsudvalget

  8.125

  20.755

  13.840

  Kultur- og Fritidsudvalget

  7.425

  12.116

  5.069

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  10.750

  33.940

  2.440

  Erhvervskontaktudvalget

  1.000

  1.000

  0

  Økonomi- og Planudvalget

  23.615

  -327

  851

  Teknik- og Miljøudvalget

  23.935

  33.009

  10.863

  Anlægsudgifter i alt

  74.850

  100.493

  33.062

  Jordforsyning

   

   

   

  Salg af jord

  -15.799

  -86.834

  -9.033

  Køb af jord inkl. byggemodning

  15.191

  88.959

  5.380

  Jordforsyning i alt

  -608

  2.125

  -3.653

  Resultat af det skattefinansierede område

  30.739

  170.814

  -49.203

  Forsyningsvirksomheder

   

   

   

  Drift (indtægter - udgifter)

  -2.232

  -2.216

  -4.919

  Anlæg (indtægter - udgifter)

  4.000

  7.502

  2.689

  Resultat af forsyningsvirksomhed

  1.768

  5.286

  -2.229

  Resultat i alt

  32.507

  176.100

  -51.433

  Regnskabsresultatet 2015

  Regnskabsresultatet for den ordinære drift viser i 2015 et overskud på 78,6 mio.kr. I det korrigerede budget var der regnet med et underskud på 68,2 mio.kr. hvor det oprindelige budget viste et overskud på 43,5 mio.kr. Resultatet viser, at regnskabet er 35,1 mio.kr. bedre end det oprindelige budget.

  Årsagerne til en væsentlig del af mindreforbruget er, at der kun viste sig et begrænset behov for at anvende midler fra usikkerhedspuljen og puljen til finansiering af mindre driftsoverførsler. På Arbejdsmarkeds­udvalgets område kan der ligeledes konstateres et mindreforbrug, særligt vedr. dagpenge til forsikrede ledige.

  Driftsoverførslerne er lidt mindre end sidste år. Der søges overført 109,3 mio.kr. i år mod 117,3 mio.kr. sidste år. Det vil altså sige, at - samlet set - har vores afdelinger og institutioner brugt 8 mio.kr. af de opsparede midler fra tidligere år i 2015.

  Anlægsoverførslerne er steget i forhold til sidste år. På det skattefinansierede område incl. jord­forsyningen overføres der 68,2 mio.kr. og på forsyningsområdet, dvs. affaldshåndteringen, overføres der 5,2 mio.kr. Stigningen i anlægsoverførslerne skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på anlæg.

  Overførslerne på finansiering er på 25,7 mio.kr. og skyldes primært 10,0 mio.kr. afsat til indskud i Landsbyggefonden, overførsel af 18,8 mio.kr. vedrørende arbejdsskader. Desuden er overført rest låneoptagelse, en indtægt på 5,3 mio.kr.

  I det oprindelige budget blev der afsat 74,9 mio.kr. til anlæg på det skattefinansierede område og i det korrigerede budget var der afsat 100,5 mio.kr.. Der er kun afholdt anlægsudgifter for 33,1 mio.kr. Mindreforbruget på anlæg er den primære forklaring på det samlede regnskabs mindreforbrug.

  Mindreforbruget på anlæg skyldes for en dels vedkommende, at de i budgettet afsatte anlægs­beløb ikke har været periodiseret over hele anlæggets gennemførelsestid og derfor overføres et større restbudget til efterfølgende år. Desuden er der anlæg hvor planlægningen og projekteringen har givet udfordringer, der har udskudt igangsættelsen.

  Blandt de største overførsler er Ældre-/plejeboliger Bøgildvej, 7,6 mio.kr., hvor projektet har været udskudt og nu forventes byggestart i efteråret 2016, erhvervelse af Baunehøj Centret, 5,6 mio.kr., er udskudt da Domea pt. ikke agter at sælge, ombygning af STU Ikast-Brande, 3,8 mio.kr., er forsinket men forventes færdig i foråret 2016. Tilsammen udgør disse 3 anlæg alene 17 mio.kr. På forsyningsområdet overføres der 4,1 mio.kr. vedr. genbrugspladsen i Brande da projektet er forsinket pga. øvrige opgaver i forvaltningen. Projektet gennemføres i 2016.

  Der er taget skridt til en bedre administrativ planlægning og opfølgning, der skal sikre en bedre periodisering og gennemførelse af anlægsprojekterne.

  Jordforsyningens regnskab viser et overskud på 3,7 mio.kr., hvor det korrigerede budget viser et forventet forbrug på 2,1 mio.kr.

  Samlet set betyder ovennævnte, at resultatet for det skattefinansierede område i 2015 viser et overskud på 49,2 mio.kr. I det korrigerede budget var der regnet med et underskud på 170,8 mio.kr. og det oprindelige budget viste et underskud på 30,7 mio.kr.

  Regnskab 2015 for forsyningsvirksomhederne viser et overskud på 2,2 mio.kr., hvor henholdsvis det oprindelige og det korrigerede budget viste et underskud på 1,8 og 5,3 mio.kr.

  Kommunen har optaget lån på 32,0 mio.kr. Lånene er optaget på baggrund af lånerammen for 2014 og 2015 med henholdsvis 18,3 og 3,7 mio.kr. samt 10,0 mio.kr. i forbindelse med påbudte lånekonverteringer vedr. ældreboliger. Lånene er optaget på baggrund af udgifter til energibesparende foranstaltninger, kvalitetsfondsprojekter samt projekter indenfor det ordinære anlægsområde. I forbindelse med eksisterende lån, er der i 2015 afholdt udgifter til afdrag på 33,5 mio. kr., heraf 8,7 mio.kr. i forbindelse med ovennævnte lånekonverteringerne.

  Balanceforskydninger viser en nettoudgift på 7,6 mio.kr. Der var budgetlagt med en nettoindtægt på 0,6 mio.kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen er forskydninger i kortfristet gæld og kortfristede tilgodehavender som kommunen først betaler eller modtager i 2016.

  I 2015 er der meddelt tillægsbevillinger på 143,7 mio. kr. Drifts- og anlægsoverførslerne fra 2014 til 2015 udgjorde 158,4 mio.kr. Det vil sige, at det korrigerede budget er 14,7 mio.kr. mindre end det oprindelige budget når der ses bort fra overførslerne.

  Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2015 indebar en videreførelse af det aftalte niveau for serviceudgifterne i 2014 og et investeringsniveau for kommunerne under ét på 17,5 mia.kr. Desuden aftaltes det, at nogle kommuner skulle have mulighed for at sætte skatten op. Ikast-Brande Kommune fik lov til at sætte skatte op og valgte at fastsætte indkomstskatteprocenten til 25,6 i 2015.