Gå til hovedindhold

Regnskab 2016

Her kan du se kommunens godkendte regnskab.

 • Læs op

Indhold

  Kommunens årsregnskab for 2016 blev godkendt af byrådet den 11. september 2017 og bygger på de obligatoriske oversiger og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommuners styrelse og reglerne fra Social- og Indenrigsministeriet.

  Selve årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommuners styrelse og reglerne fra Social- og Indenrigsministeriet.

  Årsberetning og regnskab er delt i 2 bøger og kan hentes her:

  I hovedtal kan Ikast-Brande Kommunes regnskab for 2016 opgøres således

  OprindeligKorrigeretRegnskab
  Budget 2016Budget 20162016
  I hele tusinder
  A. Det skattefinansierede område
  Indtægter
  Skatter-1.740.792-1.741.090-1.741.286
  Tilskud og udligning-738.925-730.359-729.744
  Indtægter i alt-2.479.717-2.471.449-2.471.030
  Driftsudgifter, (ekskl. forsyningsvirksomhed)
  Børne- og Undervisningsudvalget713.775746.036715.098
  Kultur- og Fritidsudvalget58.82765.01657.392
  Arbejdsmarkedsudvalget588.413585.186582.596
  Sundheds- og Omsorgsudvalget641.972663.248631.727
  Erhvervskontaktudvalget6.77610.7415.880
  Økonomi- og Planudvalget275.965311.339229.314
  Beredskabskommission10.26610.26610.202
  Teknik- og Miljøudvalget102.485107.99687.391
  Driftsudgifter i alt2.398.4792.499.8272.319.599
  Driftsresultat før finansiering-81.23828.378-151.431
  Renter mv.7.4572.7971.065
  Resultat af ordinær driftsvirksomhed-73.78131.175-150.367
  Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)
  Børne- og Undervisningsudvalget43.000100.36232.892
  Kultur- og Fritidsudvalget2.5009.1815.920
  Sundheds- og Omsorgsudvalget14.00034.87010.539
  Erhvervskontaktudvalget1.0001.000290
  Økonomi- og Planudvalget18.40011.7892.342
  Teknik- og Miljøudvalget19.30069.17640.428
  Anlægsudgifter i alt98.200226.37892.412
  Jordforsyning
  Salg af jord-7.612-61.933-6.906
  Køb af jord inkl. byggemodning6.99267.8947.847
  Jordforsyning i alt-6205.961941
  Resultat af det skattefinansierede område23.799263.514-57.014
  B. Forsyningsvirksomheder
  Drift (indtægter / -udgifter)-2.346-2.329-8.428
  Anlæg (indtægter / -udgifter)2.0007.1945.931
  Resultat af forsyningsvirksomhed-3464.865-2.497
  Resultat i alt23.453268.379-59.511

  REGNSKABSRESULTATET 2016

  Regnskabsresultatet for den ordinære drift viser i 2016 et overskud på 150,4 mio.kr. I det korrige- rede budget var der regnet med et underskud på 31,2 mio.kr. hvor det oprindelige budget viste et overskud på 73,8 mio.kr. Resultatet viser, at regnskabet for den ordinære drift er 76,6 mio.kr. bedre end det oprindelige budget. Overskuddet betyder at Ikast-Brande Kommune overholder den samlede ramme for driftsudgifter som er aftalt mellem KL og regeringen, og således ikke risikerer individuelle sanktioner ved en budgetoverskridelse.

  Der er på de ordinære driftsudgifter et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 76,6 mio. kr. Vedrørende Børne og undervisningsudvalget er det væsentligste mindre forbrug afledt af at der er blevet tildelt midler til ny skolestruktur som først udloddes i 2017. På Økonomi- og planudvalgets område skyldes mindre forbruget primært en udskydelse af indkøb af nyt it udstyr samt at der ikke har været behov for at trække på pulje til nedsparing og pulje til uforudsete udgifter. Teknik og miljø har i 2016 haft lavere udgifter til vejvedligeholdelse end oprindeligt budgetteret. Mindreforbruget skyldes primært vejafvandingsbidrag samt opsparing til større vedligeholdelsesopgaver på bygninger, veje og broer.

  Driftsoverførslerne er steget væsentligt i forhold til sidste år. Der søges overført 144,0 mio.kr. i år mod 109,3 mio.kr. sidste år. Det vil altså sige, at - samlet set - har vores afdelinger og institutioner akkumuleret 34,7 mio.kr. af i opsparing i forhold til tidligere år. Der er i forbindelse med den politiske behandling af den samlede regnskabssag udarbejdet et særkilt notat vedrørende overførslerne.

  Overførslerne på finansiering er på -3,1 mio.kr. og skyldes primært at der er afsat 8,3 mio.kr. til indskud i Landsbyggefonden samt, overførsel af 21,1 mio.kr. vedrørende arbejdsskader. Desuden er overført rest låneoptagelse, en indtægt på 29,0 mio. kr.

  I det oprindelige budget blev der afsat 98,2 mio.kr. til anlæg på det skattefinansierede område, Der er afholdt anlægsudgifter for 92,4 mio.kr.

  Mindreforbruget på anlæg skyldes for en dels vedkommende, at de i budgettet afsatte anlægs­beløb ikke har været periodiseret over hele anlæggets gennemførelsestid og derfor overføres et større restbudget til efterfølgende år. Desuden er der anlæg hvor planlægningen og projekteringen har givet udfordringer, der har udskudt igangsættelsen.

  Anlægsoverførslerne er faldet i forhold til sidste år. På det skattefinansierede område incl. jordforsyningen overføres der 32,4 mio.kr. og på forsyningsområdet, dvs. affaldshåndteringen, overføres der 1,3 mio.kr.

  Faldet i anlægsoverførsler skyldes af der er i forbindelse med budgetbehandlingen for 2017 blev foretaget en første behandling af de allerede bevilligede anlægsprojekter, som ikke forventedes at blive gennemført i 2016. De er på dette tidspunkt, som en del af budgetforliget, blevet genbevilliget i 2017.

  Blandt de største overførsler er Sundheds- og onsorgsudvalgets erhvervelse af Bavnehøjcentret, 5,6 mio.kr., som forventes afsluttet i 2017. Derudover er der en større overførsel vedr. Teknik- og miljøudvalgets midler til infrastruktur, kollektiv trafik og fritidsområder.

  Jordforsyningens regnskab viser et mindre underskud på 0,9 mio.kr., hvor der opridneligt var budgetteret med et overskud på 0,6 mio. kr.

  Samlet set betyder ovennævnte, at resultatet for det skattefinansierede område i 2016 viser et overskud på 57,0 mio.kr. Det oprindelige budget viste et underskud på 23,4 mio.kr. Afvigelsen i forhold til det oprindelige budget er på i alt 80,8 mio. kr.

  Regnskab 2016 for forsyningsvirksomhederne viser et overskud på 2,5 mio.kr., hvor det oprindelige budget viser et overskud på 0,3 mio. kr.

  Kommunen har optaget lån på 4,9 mio.kr. Lånene er optaget på baggrund af lånerammen for 2015. Lånet er optaget på baggrund af udgifter til energibesparende foranstaltninger, kvalitetsfondsprojekter samt projekter inden for det ordinære anlægsområde. I forbindelse med eksisterende lån, er der i 2016 afholdt udgifter til afdrag på 25,9 mio. kr

  I 2016 er der meddelt tillægsbevillinger på i alt 245,0 mio. kr. Drifts- og anlægsoverførslerne fra 2015 til 2016 udgjorde 182,4 mio.kr. Det vil sige, at det korrigerede budget er 62,3 mio.kr. større end det oprindelige budget når der ses bort fra overførslerne. Tillægsbevillingerne er primært sket til anlægsprojekter på baggrund af den samlede anlægsstyring.

  Øvrige oplysninger om regnskabet:

  Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2016 indebar et omprioriteringsbidrag på 1 % årligt i perioden 2016 - 2019 svarende til ca. 2,4 mia. kr. for kommunerne under ét. Heraf ville samlet 1,9 mia. blive tilbageført til prioriterede indsatser til ældre, børn og folkeskoler. Ikast-Brande Kommunes andel af det samlede omprioriteringsbidrag udgjorde i 2016 16,8 mio. kr.

  Der blev aftalt et investeringsniveau for kommunerne under ét på 16,6 mia.kr, hvoraf Ikast-Brande Kommune afsatte 105 mio. kr. ex. forsyningsvirksomhed, jordforsyning og ældreboliger.  Den samlede serviceramme for kommunerne udgjorde i 2016 237,4 mia. kr. Ikast-Brande kommune havde i 2016 en samlet ramme for servicedriftsudgifter på i alt 1,7 mia. kr.