Gå til hovedindhold

Regnskab 2017

Her kan du se kommunens godkendte regnskab.

Indhold

  Kommunens årsregnskab for 2017 blev godkendt af byrådet den 10. september 2018 og bygger på de obligatoriske oversiger og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommuners styrelse og reglerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  Selve årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommuners styrelse og reglerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  Årsberetning og regnskab er delt i 2 bøger og kan hentes her:

   

  Regnskabsresultatet for den ordinære drift viser i 2017 et overskud på 46,5 mio.kr. I det korrigerede budget var der regnet med et underskud på 122,4 mio.kr. hvor det oprindelige budget viste et overskud på 3,0 mio.kr. Resultatet viser, at regnskabet for den ordinære drift er 43,5 mio.kr. bedre end det oprindelige budget. Når forskellen mellem det faktiske regnskabsresultat og det korrigerede budget på den ordinære drift er på 168,9 mio. kr. skyldes det hovedsageligt driftsoverførslerne.

  Der er på de ordinære driftsudgifter et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 34,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes i al væsentlighed at der på Økonomi- og Planområdets område er et mindreforbrug på 33,2 mio. kr. Dette mindreforbrug skyldes at der ikke har været behov for at trække på pulje til nedsparing og pulje til uforudsete udgifter. Teknik- og Miljø har et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et væsentligt mindreforbrug vedrørende Byer og landsbyer, som dog delvist opvejes af et merforbrug vedrørende vedligehold af kommunale veje.

  Der er i forhold til sidste år sket en mindre stigning i driftsoverførslerne. Der søges overført 145,6 mio.kr. i år mod 144,0 mio.kr. sidste år. Det vil altså sige, at - samlet set - har vores afdelinger og institutioner akkumuleret 1,6 mio.kr. i opsparing i forhold til tidligere år. Der er i forbindelse med den politiske behandling af den samlede regnskabssag udarbejdet et særkilt notat vedrørende overførslerne.

  Overførslerne på finansiering er på 8,2 mio.kr. og skyldes primært at der er afsat 11,3 mio.kr. til indskud i Landsbyggefonden samt, overførsel af 20,5 mio.kr. vedrørende arbejdsskader. Desuden er der overført den budgetterede låneoptagelse vedrørende 2017, en forventet indtægt på 26,0 mio. kr.

  I det oprindelige budget blev der afsat 168,6 mio.kr. til anlæg på det skattefinansierede område, Der er afholdt anlægsudgifter for 135,4 mio.kr. Mindreforbruget på anlæg skyldes for en dels vedkommende, at de i budgettet afsatte anlægsbeløb ikke har været periodiseret over hele anlæggets gennemførelsestid og derfor overføres et større restbudget til efterfølgende år. Desuden er der anlæg hvor planlægningen og projekteringen har givet udfordringer, der har udskudt igangsættelsen.

  Anlægsoverførslerne er steget en smule forhold til sidste år. På det skattefinansierede område incl. jordforsyningen overføres der 38,2 mio.kr. Stigningen udgør i alt 5,7 mio. kr. og på forsyningsområdet, dvs. affaldshåndteringen, overføres der -0,4 mio.kr., hvilket er et fald på 1,7 mio. kr.

  Stigningen i anlægsoverførsler skyldes i alt væsentlighed, at der på Børne- og undervisningsudvalget overføres 17,8 mio. kr. mod 3,5 mio. kr. sidste år. Heraf omfatter den væsentligste post overførsler vedrørende folkeskoler, projekt "skoler" i Ikast.

  Jordforsyningens regnskab viser et overskud på i alt 15,4 mio.kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med et overskud på 0,6 mio. kr.

  Samlet set betyder ovennævnte, at resultatet for det skattefinansierede område i 2017 viser et underskud på 73,5 mio.kr. Det oprindelige budget viste et underskud på 165,0 mio.kr. Afvigelsen i forhold til det oprindelige budget er på i alt 91,5 mio. kr.

  Regnskab 2017 for forsyningsvirksomhederne viser et underskud på 6,8 mio.kr., hvor det oprindelige budget viste et underskud på 0,8 mio. kr.

  Kommunen har optaget lån på 29,0 mio.kr. Lånene er optaget på baggrund af lånerammen for 2016. Lånene er optaget på baggrund af udgifter til energibesparende foranstaltninger, kvalitetsfondsprojekter samt projekter inden for det ordinære anlægsområde. I forbindelse med eksisterende lån, er der i 2017 afholdt udgifter til afdrag på 27,3 mio. kr.

  I 2017 er der meddelt tillægsbevillinger på i alt 125,2 mio. kr. Drifts- og anlægsoverførslerne fra 2016 til 2017 udgjorde 177,7 mio.kr. Det vil sige, at det korrigerede budget er 52,5 mio.kr. lavere end det oprindelige budget når der ses bort fra overførslerne. Budgetreduktionerne er primært sket på anlægsprojekter på baggrund af den samlede anlægsstyring.

  Opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL:

  Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2017, medførte at der blev aftalt et investeringsniveau for kommunerne under ét på 16,3 mia.kr, hvoraf Ikast-Brande Kommune afsatte 169 mio. kr. ex. forsyningsvirksomhed, jordforsyning og ældreboliger. Den samlede serviceramme for kommunerne udgjorde i 2017 242,2 mia. kr. Ikast-Brande kommune havde i 2017 en samlet ramme for servicedriftsudgifter på i alt 1,7 mia. kr. Ikast-Brande Kommune har i 2017 overholdt de aftalte rammer for både servicedriftsudgifter og anlæg, og risikerer således ikke individuelle sanktioner ved en budgetoverskridelse.

  Andet:

  Den gennemsnitlige kassebeholdning har udviklet sig fra 313,7 mio.kr. pr. 31-12-2016 til 304,2 mio.kr. pr. 31-12-2017.