Gå til hovedindhold

Valgret og valgbarhed

Information om valgret og valgbarhed ved Byråds- og regionsrådsvalget i 2021

 • Læs op

Indhold

  Valgret

  Hvem kan stemme?

  Valgret til kommunalbestyrelsen og regionsrådet har enhver, der på valgdagen:

  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i kommunen (eller regionen til regionsrådsvalg) og som herudover enten
  • har dansk indfødsret (statsborgerskab)
  • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU
  • er statsborger i Island eller Norge eller
  • har boet fast i riget i de sidste 4 år før valgdagen

  De ovenstående personer, der alle har valgret til kommunale og regionale valg, optages automatisk på valglisten.

  Følgende personer har ikke valgret til kommunale og regionale valg:

  • udlændinge, der er på tålt ophold,
  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c),
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b), og
  • udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf m.v. idømt af en international straffedomstol.

  Valgbarhed

  Hvem kan stille op?

  Enhver, der har valgret til kommunale og regionale valg, er som udgangspunkt også valgbar. Betingelserne for valgret skal dog være opfyldt senest kl. 12 om mandagen 43 dage før valgdagen (bortset fra aldersbetingelsen – man skal senest fylde 18 år på valgdagen – og betingelsen om, at man skal have boet fast i riget i de sidste 4 år før valgdagen).

  Man er endvidere ikke valgbar, hvis man er blevet idømt eller har vedtaget en straf, der medfører tab af valgbarhed.

  Man er ikke valgbar på grund af straf, hvis man

  • ved endelig dom er idømt en ubetinget eller betinget fængselsstraf,
  • ved endelig dom er dømt til anbringelse i institution eller til forvaring efter straffelovens §§ 68-70, eller
  • ved endelig dom eller udenretslig vedtagelse ubetinget er frakendt førerretten til bil (efter færdselslovens § 126).

  En straf medfører dog ikke tab af valgbarhed, hvis der er gået mindst 3 år, efter at straffen er udstået, ophævet, eftergivet eller bortfaldet. Hvis straffen er ubetinget fængsel på 6 måneder eller mere, eller man er idømt forvaring, er det først efter 5 år, at straffen ikke længere medfører tab af valgbarhed. Ved en dom om betinget fængselsstraf eller ubetinget frakendelse af førerretten regnes fristen fra datoen for den endelige dom. Ved en udenretslig vedtagelse af en ubetinget frakendelse af førerretten regnes fristen fra datoen for den udenretslige vedtagelse. Desuden medfører en betinget fængselsstraf kun tab af valgbarhed i den valgperiode, hvor straffen er idømt. Det gælder, uanset om man er medlem af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd på det tidspunkt, hvor man idømmes straffen. Man vil således kunne stille op til næste kommunale og regionale valg, og bliver man valgt, kan man indtræde i kommunalbestyrelsen eller regionsrådet fra valgperiodens begyndelse den 1. januar i året efter valgåret.

  På samme måde som ved de øvrige valg kan man altid stille op som kandidat, uanset om man skulle være blevet straffet, og man har mistet sin valgbarhed. Bliver man valgt, kan man dog først indtræde i kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, når man igen er valgbar. I den mellemliggende periode varetager stedfortræderen hvervet.

  Man skal som medlem af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd underrette borgmesteren eller regionsrådsformanden, hvis man på valgdagen ikke er valgbar på grund af straf, eller hvis man efterfølgende mister sin valgbarhed på grund af straf. Det samme gælder for en stedfortræder, som indkaldes.

  Du kan læse mere om opstilling til kommunale og regionale valg her.