Gå til hovedindhold

Drikkevand og grundvand

Grundvandet er en meget vigtig naturressource, som er grundlaget for vores drikkevandsforsyning.

 • Læs op

Indhold

  Drikkevandet i Danmark er helt unikt. Det skyldes, at alt vores drikkevand stammer fra grundvand, som er blevet renset i flere generationer af naturens egne renseprocesser. Derudover iltes og filtreres grundvandet inden det sendes ud til forbrugernes vandhaner. Derfor smager dansk vand af mere.

  Vandværk

  Du skal i første omgang kontakte dit vandværk, hvis du mangler vand i hanen. Du kan også kontakte dit vandværk, hvis du har spørgsmål til vandkvalitet, tilslutning, flytteaflæsning, takster og vedtægter.

  Egen drikkevandsforsyning

  Ca. 1000 ejendomme i Ikast-Brande Kommune, med egen drikkevandsforsyning, har siden efteråret 2017 ikke længere pligt til at sikre rent drikkevand på ejendommen.

  Er der fødevareproduktion, kommercielle eller offentlige aktiviteter på ejendommen, skal grundejer dog stadig sikre en god vandkvalitet.
  Ikast-Brande Kommune opfordrer til at alle med egen drikkevandsforsyning alligevel får deres drikkevand undersøgt løbende for bakterier, nitrat og arsen. Der er en væsentlig sundhedsrisiko forbundet med bakterier i vandet - især for gæster, som ikke er vant til de fremmede bakterier. Og bakterier er som regel lette at undgå, når boringen bliver sat i stand. På lang sigt kan der også være en sundhedsrisiko ved at drikke vand med for højt nitrat- eller arsenindhold.

  Hvem laver vandanalyser?
  Hvis vandanalysen skal være valid, skal den udtages og analyseres af et DANAK-akkrediteret analyselaboratorium.

  Herunder ses links til nogle eksempler på DANAK-akkrediterede analyselaboratorier.

  https://forenklet-kontrol.dk/
  https://www.alsglobal.dk/
  https://www.eurofins.dk/
  https://www.vbmlab.dk/
  https://www.analytech.dk/
  https://hmlab.dk/

  Hvis vandkvaliteten er dårlig
  Er der bakterier i vandet kan man - som en nødløsning indtil problemet er løst - koge vandet. Vandet skal spilkoge i 2 minutter for at sikre, at alle bakterier er døde. En kaffemaskine slår ikke bakterierne ihjel.
  Link til folder om kogeanbefaling - hvorfor og hvordan

  Det hjælper ikke at koge vandet, mod for meget nitrat, arsen eller andre stoffer. Kogning virker kun mod bakterier.

  Er der andre problemer med vandkvaliteten end bakterier, er det nok nødvendigt, at foretage større ændringer af vandforsyningen end en renovering.

  Hvis du ændrer din drikkevandsforsyning
  Kommunen skal altid have besked, inden du gør noget, hvis du:

  • Ønsker en ny boring - link til ansøgningsskema - ny boring
  • Ønsker at koble dig på naboens vandforsyning
  • Ønsker at benytte en anden eksisterende boring på ejendommen (f.eks. en markvandsboring) til drikkevandsforsyning
  • Ønsker at opsætte et nitratfileter eller UV-anlæg.

  Bliver du sluttet på et vandværk, skal du:

  • Sørge for, at vandværket giver besked til kommunen, så din BBR-meddelelse kan blive ændret (ellers bliver du fortsat opkrævet statsafgift for egen vandindvinding)

  • Få en brøndborer (med de nødvendige A- og B-beviser) til at sløjfe den overflødige boring eller søge om tilladelse til at bruge den til havevanding, dyrehold eller lignende.
   Link til ansøgningsskema tilladelse til at indvinde grundvand 

  Vandværker

  Alle vandværker i Ikast-Brande Kommune er private. Det vil sige, at det er selvstændige vandværker, som hverken er ejet eller drevet af kommunen. Kommunen skal føre tilsyn med vandværkerne.
  Hvis du har problemer med vandforsyningen, skal du kontakte det vandværk, som leverer vand til dig.

  Det er vandværket, der er ansvarlig for, at der er vand i hanen, at trykket er højt nok, at vandkvaliteten er i orden og at regningerne er rigtige.

  Du kan finde kontaktinformationer til dit vandværk på vandværkets hjemmeside, hvis det har en sådan (se nedenfor), eller på den seneste regning.

  Vandværker i kommunen:

  Blåhøj Bys Vandværk
  Blåhøj Station Vandværk
  Bording Vandværk
  Brande Vandværk
  Ejstrupholm Vandværk
  Engesvang Vandværk
  Gl. Hampen Vandværk
  Gludsted Vandværk
  Hampen Station Vandværk
  Ikast Vandforsyning
  Isenvad Vandværk
  Klovborg Vandværk
  Munklinde Vandværk
  Nørre Snede Vandværk
  Rørbæksø Vandværk
  Uhre Vandværk

  Som forbruger er du medejer af vandværket, og kan få indflydelse ved at møde op til vandværkets generalforsamling.

  Fælles regulativ
  Vandværkerne i Ikast-Brande Kommune har et "fællesregulativ", som skal sikre forbrugerne og vandværkerne i kommunen nogenlunde sammenlignelige vilkår. Fællesregulativet er lavet i 2009 af Ikast-Brande Kommune i samarbejde med kommunens vandværker. Fællesregulativet kan du se i boksen på denne her side.

  Kommunens opgaver
  Kommunen skal føre tilsyn med at vandværkerne lever op til deres forpligtigelser i forhold til lovgivningen. Hvis et vandværk ikke overholder sine forpligtigelser, kan det i sidste ende få væsentlige økonomiske konsekvenser for forbrugerne.

  Vandindvinding – Markvand, Husdyr, Dambrug, Havevand

  Du skal have 2 tilladelser fra kommunen, hvis du har eller vil have en boring – også selvom boringen ikke er i brug.

  Du skal have en tilladelse til at

  • Etablere boringen
  • Indvinde vand fra boringen

  Begge tilladelser er nødvendige uanset om boringen bliver brugt eller ej.

  Hvis en boring mangler boretilladelsen, er den enten etableret ulovligt eller også er den meget gammel og bør nok snart sløjfes.
  Hvis en boring mangler en indvindingstilladelse, har den ikke noget formål, og skal derfor sløjfes.
  En indvindingstilladelse kan maksimalt gælde i 15 år, og det er ejeren af boringen, som er ansvarlig for at søge om en ny tilladelse, i god tid inden den gamle tilladelse udløber.

  Du kan søge om en boretilladelse her. Link til ansøgningsskema - ny boring

  Du kan søge om en indvindingstilladelse her. Link til ansøgningsskema - indvinding

  Krav til boringer 
  Alle boringer skal - uanset deres formål - leve op til de gældende regler. Reglerne fremgår af "Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land".

  Link til sådan du indretter en boring

  I Ikast-Brande Kommune har Teknik- og Miljøudvalget den 29. oktober 2019 desuden besluttet, at markvandsboringer kan indrettes anderledes.

  Link til Ikast-Brande Kommunes retningslinjer for en anden type indretning. Teknik- og Miljøudvalget, Dagsordenspunk nr. 12 af 29-10-2019 - Bilag 1

  Erstatningsboringer 
  Hvis en lovlig boring med gyldig indvindingstilladelse pludselig bryder sammen, kan du (sandsynligvis) hurtigt få lov at lave en erstatningsboring. Erstatningsboringer skal altid anmeldes til kommunen inden de bliver lavet. Der må aldrig  laves en ny boring uden forudgående aftale med kommunen.

  Havevand 
  Ikast-Brande Kommune er en af få kommuner, som giver tilladelse til at vande haver fra private boringer. Teknik- og Miljøudvalget har den 22. april 2009 vedtaget følgende retningslinjer for havevand:

  1. Der gives ikke tilladelse til havevanding fra gamle brønde - kun fra boringer.
  2. Boringen skal ligge mere end 300 m fra vandværkers levnedsmiddelvirksomheders og kildevandsproducenters boringer.
  3. Nye boringer til havevanding skal være så korte som muligt. Der bliver kun undtagelsesvist givet tilladelse til havevandsboringer, der er dybere end 12m.

  Ud over ovenstående retningslinjer, skal havevandsboringer også leve op til en række afstandskrav og krav til etablering, indretning og drift. F.eks. skal en ny boring laves af en autoriseret brøndborer, der skal monteres måler på boringen, og boringen skal opfylde kravene i den gældende lovgivning.

  Fredningsbælte omkring boringer
  Omkring enhver boring SKAL der være et fredningsbælte. Bredden på fredningsbæltet afhænger af, hvad boringen skal bruges til.

  Boringer, der skal anvendes til markvanding, enkeltvandforsyning, erhvervsformål eller havevanding skal have et fredningsbælte med en radius på 5 meter omkring boringen.

  Vandværksboringer skal have et fredningsbælte med en radius på 25 m.

  I fredningsbæltet må der hverken gødes eller bruges bekæmpelsesmidler.

  Det er også forbudt at opbevare pesticider, gødning, andre stoffer, der kan forurene grundvandet, eller tom emballage i fredningsbæltet.

  Indberetning af vandmængder

  Hvert år inden den 1. februar skal alle, der indvinder grundvand til markvanding, dambrug, industri eller lignende, indberette den vandmængde, der er oppumpet i det foregående kalenderår.

  Når det er tid til at indberette oppumpede vandmængder, får du et brev fra kommunen. Brevet indeholder oplysning om hvilke indvindingsanlæg, du skal indberette for. Der kan godt være flere indvindingsanlæg på samme ejendom. Er det tilfældet, skal der laves én indberetning for hvert af de anlæg, der er angivet i brevet.

  Benyt selvbetjeningsløsningen (klik på den sorte selvbetjeningsknap), når du skal indberette oppumpede vandmængder.

  Gem de aflæste tal
  Husk at gemme de tal, du har aflæst på vandmåleren/timetælleren. Du skal bruge dem næste år, når du skal beregne den indvundne vandmængde.

  Måling af vandforbrug
  Husk at der skal være monteret vandmåler eller timetæller på alle anlæg, der bruges til markvanding, dambrug, industri eller lignende.

  Spørgsmål
  Har du spørgsmål eller er der fejl i kommunens oplysninger, bedes du kontakte os på telefon eller e-mail.

  Indsatsplan

  Byrådet i Ikast-Brande Kommune har den 22. juni 2020 vedtaget ”Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Ikast-Brande Kommune”.
  Indsatsplanen består af 2 dele - en plandel og en statusdel ( se dem nederst på siden)

  Plandel
  Plandelen beskriver hvilke indsatser kommunen, vandværkerne og regionen skal gennemføre samt hvilke retningslinjer kommunen skal administrere efter i forhold til regnvand, spildevand og landbrugsdrift.

  Plandelen indeholder 2 trinmodeller - en for nitrat og en for sprøjtemidler. Trinmodellerne beskriver, hvordan vandværkerne skal agere, hvis der bliver påvist nitrat eller sprøjtemidler i forskellige koncentrationer.
  Den beskriver også andre løbende indsatser og retningslinjer, som fx at kommunen ikke anvender sprøjtemidler på kommunal jord uden en konkret vurdering af kommunens grundvandsfolk, og at kommunen indsætter en bestemmelse i forpagtningsaftaler om ikke at bruge sprøjtemidler på den bortforpagtede jord.

  Statusdel
  Statusdelen beskriver vandkvaliteten og de geologiske forhold for hvert enkelt vandværk i kommunen.

  Tidligere indsatsplaner
  Tidligere indsatsplaner i Ikast-Brande Kommune er blev ophævet, da indsatsplanen af 22. juni 2020 blev vedtaget.

  Film og spil om grundvandsbeskyttelse
  Ikast-Brande Kommune har sammen med andre jyske kommuner lavet en lille film og et spil om grundvandsbeskyttelse  

  Spillet finder du under filmen


  Tryk på billedet for at starte spillet

  Sløjfning af brønde og boringer

  Brønde og boringer skal sløjfes af en brøndborer med A-bevis.

  Du må ikke gøre det selv. 

  Du finde en liste over brøndborere med et A-bevis her  - link til GEUS

  Når du får en brønd eller boring sløjfet, skal du sikre dig, at brøndboreren har indberettet sløjfningen til GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), inden du betaler for sløjfningen. Hvis brøndboreren ikke indberetter sløjfningen til GEUS, risikerer du eller en kommende ejer, at hænge på dokumentationen flere år efter. Det er en del af brøndborerens opgave at indberette sløjfningen til GEUS.

  Nederst på siden finder du folderen "Har du husket, at få sløjfet din brønd".
  I folderen kan du læser om hvorfor ubenyttede eller gamle brønde og boringer skal sløjfes.

  Vandforsyningsplan

  Ikast-Brande Kommunes vandforsyningsplan består af de planer, som var gældende for de 3 tidligere kommuner før kommunesammenlægningen i 2007.

  Det er ikke planlagt, hvornår der skal laves en samlet vandforsyningsplan for hele kommunen.

  Link til hver af de 3 planer kommer på senere

  Da der er punkter i de 3 planer, som ikke harmonerer med hinanden eller som har trængt til opdatering, har Teknik- og Miljøudvalget løbende taget principielle beslutninger, som må antages at række ud over de 3 vandforsyningsplaner.