Gå til hovedindhold

Vielse

Ønsker du at indgå ægteskab?

Vielse
 • Læs op

Indhold

  For at blive gift skal I opfylde en række generelle betingelser. Læs mere om betingelserne her.

  Indgåelse af ægteskab skal søges ved Familieretshuset, hvis du eller din partner begge ikke:

  • Er dansk statsborger
  • Er statsborger i et andet nordisk land
  • Har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • Har ret til tidsudbegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen

   Læs mere her.

  Der må forventes en sagsbehandlingstid på op til 4 - 6 uger fra modtagelse af ægteskabserklæring og evt. dokumentation.

  Vielser foretages:

  Ugedag

  Tidsrum

  Torsdag

  10.00 - 16.00

  Fredag

  10.00 - 12.00

  Lørdag

  10.30 - 13.30

  Ved særlige ønsker til bestemte datoer eller dage kan i ringe til Borgerservice på tlf. 9960 4000 og høre om mulighederne.

  Til vielsen skal der være to vidner til stede. I skal oplyse fylde navn og adresse på vidnerne.

  Hvis i ikke selv medbringer vidner, kan kommunen stille vidner til rådighed torsdag og fredag.

  Vielser foretages ikke i perioder, hvor rådhuset holder ferielukket. Samt i ferieperioder kan der være begrænset mulighed for vielser.

  I må gerne invitere gæster med til vielsen. Antal af gæster skal meddeles.

  Der er mulighed for at få foretaget en "enkel" vielse. En enkel vielse indebærer, at vielsestalen er forkortet og at der ikke serveres drikkevarer efter vielsen. Det betyder for jer, at vielsen vil være meget kortvarig og uformel. (ca. 5 minutter).

  Inden vielsen modtager I et brev i jeres e-boks med en bekræftelse og praktisk information.

  Vielsen foregår i Byrådssalen, 1. sal på Rådhuset i Ikast. Der er elevator.
  Ceremonien varer ca. 10 min. I får udleveret jeres vielsesattest med det samme.

  • Der må gerne tages billeder eller filmes under vielsen
  • Det er ikke tilladt at kaste med ris inde i selve rådhusbygningen

  Tidligere ægteskab
  Hvis man har været gift før, og skilsmissen ikke er foretaget i Danmark, skal skilsmissepapirerne fremvises. Der skal forevises originale dokumenter. Hvis man er skilt i Danmark, er det normalt ikke nødvendigt at fremvise dokumentation.

  Enke eller enkemand
  Når det tidligere ægteskab er opløst ved død, og dødsboet behandles i Danmark, må den efterlevende ægtefælle ikke indgå nyt ægteskab, før fællesboet er delt eller taget under bobestyrerbehandling eller offentligt skifte.

  Dette krav gælder dog ikke i følgende situationer:

  • Ægtefællerne var separerede ved dødsfaldet.
  • Samtlige arvinger efter afdøde giver enten arveafkald eller samtykke til indgåelse af nyt ægteskab. Hvis den længstlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo, kan der dog ikke gives samtykke.
  • Der var ikke noget formuefællesskab i det tidligere ægteskab.

  Boskifte kan dokumenteres ved Skifteretsattest, eller arveafkaldsdokument.

  Er man ikke dansk statsborger kræves personligt fremmøde i Borgerservice i Ikast, hvor alle originale dokumenter forevises og afleveres til behandling. Sagsbehandlingstiden kan variere fra 4 - 6 uger. Der kan ikke aftales vielsesdato før dokumenterne er godkendt. Der kræves original dokumentation for følgende:

  • Dåbs/fødsels/navneattest
  • Opholdstilladelse
  • Pas
  • Civilstandsattest fra hjemlandet samt andre opholdslande. (ophold af længere varighed - ikke ferie)
  • Skilsmissebevilling/dom hvis skilt, samt fremvisning af hele skilsmissesagen
  • Dødsattest hvis man er enke eller enkemand
  • Alle dokumenter skal være oversat til dansk eller engelsk, af autoriseret translatør. I skal selv afholde udgiften til dette.

  Tolkning
  Taler eller forstår I ikke engelsk, tysk eller dansk, kan der indkaldes en tolk der overværer og tolker vielsen. Udgiften hertil afholdes af jer, såfremt I begge har bopæl i udlandet. Det gælder dog ikke for nordiske statsborgere og asylansøgere.
  Kender I selv en person der på forsvarlig vis kan tolke, er I velkomne til selv at medbringe tolk. Der skal underskrives en tolkeerklæring i overværelse af en medarbejder fra borgerservice eller giftefogeden.

  Stempler (Legalisering eller apostille)
  For nogle lande kræves apostillestempel eller legalisering af de originale dokumenter. Spørg om dette gælder i jeres tilfælde.

  Hvis en anden kommune ønsker at foretage en vielse i Ikast-Brande Kommune, kan det tillades, men kun uden for kommunens bygninger.

  Al sagsbehandling vedrørende den pågældende vielse vil være hjemmehørende i den "fremmede" kommune. Det vil sige, at al sagsbehandling samt korrespondance mellem parret og giftefogeden er Ikast-Brande Kommune uvedkommende.
  Der gives ikke en generel tilladelse til alle kommuner, men der kan gives tilladelse på forespørgsel fra en konkret kommune.

  Kontakt os i disse tilfælde på tlf. 9960 4000.

  Here you can read about the preconditions for entering into a civil marriage or a religious marriage.

  Should you wish to get married before a registrar, please read this guide before contacting Borgerservice at the Ikast City Hall by email borgerservice@ikast-brande.dk

  A notice of marriage must be completed, as an application for marriage. You will find the Notice of marriage here at Borgeronline.dk

  What are the conditions?
  You must be at least 18 years of age.

  Which documents must be submitted?
  When you have completed the notice of marriage, it must be submitted to Borgerservice, Rådhusstrædet 6, DK-7430 Ikast.


  Former marriage or registered partnership

  Divorce
  If either of you have been married or previously entered a registered partnership and this marriage or partnership has been dissolved by a national authority other than a Danish one, you must be able to produce evidence verifying that the marriage/registered partnership has been dissolved. Original documents must be presented.
  (If you have been divorced in Denmark, it will not be necessary to present documentation.)

  Are you a widow or a widower?
  If a former marriage is dissolved by death and the estate of the deceased is being administered in Denmark, the surviving spouse is not allowed to enter into a new marriage until the community property has been divided or subjected to administration by an administrator or by the court.

  However, this requirement does not apply in the following situations:

  1. If there was no community of property in the former marriage.
  2. The spouses were separated at the time of death.


  Marriage licence
  If the conditions above have been fulfilled, a marriage licence will be issued certifying that you fulfill the conditions for getting married. The marriage licence will be valid for 4 months from the date of issuance and will only be delivered to you if you are getting married in a church, another municipality or another religious community.

  Matters of note regarding civil marriage
  Two witnesses must be present at the wedding. You must disclose the full names and addresses of the witnesses, when you submit the notice of marriage.
  If you do not produce any witnesses yourself, the municipal authority can provide witnesses. It is possible to get married within the following hours:

  weekday

  Hours

  Monday

  10.00 - 14.00

  Tuesday

  10.00 - 14.00

  Thursday

  10.00 - 16.00

  Friday

  10.00 - 12.00

  You are welcome to invite guests to the wedding. If so, the number of guests also has to be announced when the notice of marriage is submitted.

  "Simple Wedding"
  It is possible to have a "simple" wedding ceremony. A simple wedding ceremony comprises solely the legal procedures in connection with the contracting og a marriage. For ypu, this means that the wedding will be very brief and informal (app. 5 minutes). If you wish to have a simple wedding, plese notify Borgerservice.

  On the wedding date
  The wedding takes place in the City Council Hall, 1st floor of the Ikast City Hall. There is an elevator.
  The ceremony takes about 10-15 minutes during which a speech will be givin. You and the witnesses will be asked to confirm that they are present during the ceremony. After the actual wedding ritual, and when you have said "I do", refreshments will be served. Then you, the witnesses and the registrar will sign the wedding papers. Tou will receive yor marriage certificate straight away.

  • Taking pictures or recordring videos is allowed during til ceremony.
  • Throwing rice is not allowed inside the City Hall itself.

  Matters of note for foreigners
  If neither of you are Danish citizens, personal appearance is required, where the following original documentation must be presented. Be sure to make a prior appointment by email borgerservice@ikast-brande.dk The processing time for examining your documents can vary from 4 - 6 weeks.

  • Birth/name certificate
  • Residence permit
  • Passport
  • Certificate of marital status from your home country or other countries of residence. (long-term stays - not holidays)
  • Divorce decree if divorced and presentation of the entire divorce case.
  • Death certificate, if you are a widow or widower.
  • Change of name is not possible for foreigners who do not have permanent or long-term residence in Denmark. If you wish to change your names, please apply to your home country.
  • As a basis, asylum applicants cannot enter into marriage, unless special circumstances speak in favour hereof.
  • All documents must be translated into Danish or English by a sworn translator. All related expenses will be borne by you.

  Note: A wedding date cannot be scheduled until all original papers have been presented and approved by Borgerservice or Statsforvaltningen.

  Interpretation
  If you do not speak or understand English, German or Danish, an interpreter can be summoned to bepresent and interpret the wedding ceremony. The related expenses will be paid by you, if you live abroad. This does not apply to Nordic citizens and asylum seekers.
  If you know a person yourself, who will be able to interpret the ceremony, you are welcome to bring that interpreter. An interpreter´s declaration must be signed in the presence of an employee at Ikast-Brande Kommune.

  Stamps (Apostille or legalization)
  For some countries Apostille and legalization of the original documents are required. Ask if this applies for you.

   

  Hier finden Sie Informationen zu den Voraussetzungen für die zivilen oder religiösen Ehen.

  Wenn Sie eine standesamtliche Trauung wünschen, werden Sie gebeten, diese Informationen zu lesen, bevor Sie mit dem "Borgerservice" im Rathaus in Ikast - per email borgerservice@ikast-brande.dk - Kontakt aufnehmen.

  Sie müssen vor der Trauung eine Eheerklärung ausfüllen. Das Formular steht Ihnen hier.

  Voraussetzungen?
  Sie müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben.

  Was ist mitzubringen  - und bei wem sind die Unterlagen einzureichen?
  Nachdem Sie die Eheerklärung ausgefüllt haben, müssen Sie diese bei der Abteilung Bürger-service abliefern, an Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, DK-7430 Ikast.

  Frühere Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft

  Scheidung
  Wenn einer von Ihnen früher verheiratet war bzw. eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründet hatte und die Heirat bzw. die eingetragene Lebenspartnerschaft durch eine nicht-dänische Behörde aufgelöst wurde, müssen Sie Nachweis dafür vorlegen, dass die frühere Ehe/eingetragene Lebenspartnerschaft aufgehört ist. Originalurkunden sind vorzuzeigen. (Wenn die Scheidung in Dänemark durchgeführt wurde, ist kein Nachweis dafür erforderlich.)

  Sind Sie Witwe bzw. Witwer?
  Wenn die frühere Ehe durch Tod aufgelöst ist und das Nachlassverfahren in Dänemark durchgeführt wird, darf der überlebende Ehegatte keine neue Ehe eingehen, bevor das Gesamtgut geteilt, einem Nachlassverwalter zur Bearbeitung übergeben oder dafür eine (öffentliche) Nachlassverwaltung angeordnet worden ist.
  Das gilt nicht in den folgenden Fällen:

  1. In der früheren Ehe bestand keine Gütergemeinschaft.
  2. Die Eheleute lebten zum Zeitpunkt des Todesfalles getrennt.

  Im Falle eines Nachlassverfahrens u.a.m. können folgende Nachweise verlangt werden:

  • Erbschein, aus dem hervorgeht, dass das Gesamtgut der privaten
  • Erbauseinandersetzung übergeben wurde, sowie Erklärungen aller Erben, dass die Auseinandersetzung abgeschlossen wurde. Ein Verzeichnis über die Erben ist auf der Seite "Skifteretsattest Om Privat Skifte" (Erbschein über private      Erbauseinandersetzung) erhältlich. Anstelle einer Erklärung der Erben kann eine Bestätigung des Nachlassgerichts darüber, dass die Auseinandersetzung      abgeschlossen ist, vorgelegt werden, zum Beispiel durch Vorlage einer      Schlussberechnung der Nachlasssteuer. 
  • Erbschein, aus dem hervorgeht, dass das Gesamtgut einer vereinfachten privaten Erbauseinandersetzung gemäß § 18 des dänischen Gesetzes über die Nachlass- und Gesamtgutsauseinandersetzung ("Skifteloven") übergeben wurde.
  • Erbschein, aus dem hervorgeht, dass die Zuweisung des Nachlasses zur Entrichtung der Bestattungskosten oder an eine bestimmte Person angeordnet wurde.
  • Erbschein, aus dem hervorgeht, dass der Nachlass dem/der Überlebenden nach § 22 des dänischen Gesetzes über Nachlass- und Gesamtgutsauseinandersetzung ("Skifte-loven") zugewiesen wurde. 

  Prüfbescheinigung
  Wenn die oben erwähnten Voraussetzungen erfüllt sind, wird eine Prüfbescheinigung ausgestellt, der als Nachweis dafür gilt, dass Sie die Voraussetzungen für die Eingehung einer Ehe erfüllen. Die Prüfbescheinigung gilt für vier Monate ab dem Ausstellungsdatum und wird nur dann ausgehändigt, wenn Sie in einer Kirche oder in einer anderen Glaubensgemeinschaft heiraten werden.

  Die Bescheinigung gilt als Nachweis gegenüber dem Pfarrer, so dass Sie die Ehe bzw. die eingetragene Partnerschaft eingehen können.

  Besonders über die standesamtliche Trauung
  Bei der Trauung bzw. Begründung einer eingetragenen Partnerschaft müssen zwei Trauzeugen anwesend sein. Diese können zum Beispiel Familienmitglieder oder gute Freunde sein. Die Trauzeugen müssen als Minimum das 15. Lebensjahr vollendet haben.
  Sie müssen mit der Abgabe der Eheerklärung die vollen Namen und Anschriften der Trauzeugen angeben. Wenn Sie keine Trauzeugen mitbringen, kann die Gemeinde Trauzeugen zur Verfügung stellen, wenn die Trauung innerhalb der untenstehenden Zeiträume stattfindet:

  Tag

  Uhr

  Montag

  10.00 - 14.00

  Dienstag

  10.00 - 14.00

  Donnerstag

  10.00 - 16.00

  Freitag

  10.00 - 12.00

  Es ist möglich, zur Trauung Gäste einzuladen. Die Anzahl Gäste sind auch mit der Abgabe der Eheerklärung mitzuteilen.

  Die Durchführung einer "einfachen" Trauung ist auch möglich. Eine "einfache" Trauung beinhaltet, dass nur die gesetzlich vorgeschriebenen Handlungen bei der Eheschließung bzw. Begründung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft durchgeführt werden. Die Trauung wird somit für Sie sehr kurz und unförmlich. Bei einem solchen Wunsch müssen Sie dem "Borgerservice" darüber informieren.

  Der Tag der Trauung
  Die Trauung findet im Stadtratssaal (Byrådssalen), im ersten Stock im Rathaus in Ikast statt. Ein Aufzug ist vorhanden.
  Die Zeremonie dauert etwa 10 - 15 Minuten, wobei eine Rede gehalten wird. Die Trauzeugen werden gebeten zu erklären, dass sie der Trauung beiwohnen. Nach der Trauungszeremonie und nachdem Sie einander das Ja-Wort gegeben haben, wird eine Erfrischung serviert. Anschließend müssen Sie, die Trauzeugen und der Standesbeamte die Trauungsurkunden unterzeichnen. Die Heiratsurkunde wird Ihnen sofort ausgehändigt.

  • Es ist erlaubt, während der Trauung zu fotografieren und zu filmen.
  • Das Werfen von Reis im Rathausgebäude ist nicht erlaubt.

  Besonders für Ausländer
  Wenn Sie nicht dänischer Staatsbürger sind oder wenn Sie im Ausland Ihren Wohnsitz haben, persönliches Erscheinen ist erforderlich. Achten Sie darauf, einen Termin vor dem persönlichen Auftritt zu machen. borgerservice@ikast-brande.dk Sie muss die folgenden Original-dokumenten vorzulegen. Die Beurteilen Zeit kann 4-6 Wochen betragen.

  • Taufschein/GeburtsurkundeAufenthaltsbescheinigung
  • Gültiger Reisepass
  • Familienstands Bescheinigung aus dem Heimatland und anderen Aufenthaltsländern (länger dauernder Aufenthalt - nicht Urlaub) 
  • Bei Geschiedenen: Bewilligung der Ehescheidung/Scheidungsurteil sowie Vorzeigen des ganzen Ehescheidungsverfahrens 
  • Bei Verwitweten: Sterbeurkunde und Nachweis für die Nachlassteilung u.a.m., wenn Sie Witwe bzw. Witwer sind. 
  • Eine Namensänderung ist für Ausländer, die keinen festen oder länger dauernden Aufenthalt in Dänemark haben, nicht möglich. Wenn eine Namensänderung erwünscht wird, ist eine solche im Heimatland zu beantragen.
  • Asylbewerber können grundsätzlich keine Ehe schließen, es sei denn, dass Sonderverhältnisse dafür sprechen.
  • Alle Unterlagen müssen von einem vereidigten Dolmetscher und Übersetzer ins Dänische übersetzt werden. Sie tragen selbst die Kosten dafür.

  Bemerken Sie bitte: Die Vereinbarung eines Trauungstermins ist erst dann möglich, wenn alle erforderlichen Urkunden vorgezeigt und von dem "Borgerservice" oder Statsforvaltningen genehmigt wurden.

  Dolmetschen
  Wenn Sie Englisch, Deutsch oder Dänisch nicht verstehen, ist es möglich, einen Dolmetscher einzuberufen, der bei der Trauung anwesend ist und diese dolmetscht. Die Kosten dafür trägt Ihr, wenn Sie beide im Ausland Leben. Es gilt doch nicht für Nordic-Bürger oder Asylbewerber.
  Wenn Sie selbst eine Person kennen, der dolmetschen kann, können Sie diese Person als Dolmetscher mitbringen. Dabei ist eine Erklärung des Dolmetschers bzw. der Dolmetscherin in Gegenwart eines Mitarbeiters im Borgerservice oder des Standesbeamten zu unterschreiben.

  Stempel (Apostille oder Legalisierung)
  Für einige Länder muss auf der Dokumentation ein Apostillestempel oder Legalisierung eingetragen werden.