Gå til hovedindhold

Kommunens organisering

Ikast-Brande Kommune består af tre direktørområder med tilhørende stabe og fagområder. På siden her kan du se den overordnede organisatoriske opbygning, samt orientere dig i mere detaljerede organisations oversigter. Derudover findes en kort beskrivelse af områdernes opgavevaretagelse. Du finder en samlet fil med kommunens organisationsdiagrammer til sidst på siden.

Digital kontakt logo
 • Læs op

Indhold

  Børn- og Fællesskabsområdet

  Området består af fire afdelinger og et fællessekretariat, som understøtter afdelingerne på tværs. Området varetager opgaver vedrørende sårbare børn og familier, børns sundhed samt daginstitutioner og skoler. Ud over områderne nævnt ovenfor varetager direktøren Rasmus Byskov-Nielsen også opgaver inden for kultur og fritidsområdet.

  Kontakt Børn- og Fællesskabsområdet: 
  Tlf.: 99 60 54 03
  Mail: borneogundervisning@ikast-brande.dk

  Familiehuset, Sundhedsplejen, Socialfaglige medarbejdere, Familierådgivningen, PPR og Tandplejen.

  Chef for Børne- og Familieafdelingen
  Anton Rasmussen
  Tlf.: 99 60 55 01
  Mail: anras@ikast-brande.dk

  Dagplejen og kommunens daginstitutioner og USFO'er.

  Chef for Fællessekretariatet og Dagtilbud:
  Merete Villsen 
  Tlf.: 99 60 54 41 eller 23 83 01 95
  Mail: mevil@ikast-brande.dk

  Kommunens skoler med tilhørende SFO, 10. klasseskolen (IUC) og ungdomsskolen.

  Chef for Skoleafdelingen:
  Thomas Garsdal
  Tlf.: 20 90 59 04
  Mail: thgar@ikast-brande.dk

  Fritidsområdet, kultur- og biblioteksområdet, Ikast-Brande Musikskole og Ikast Svømmecenter.

  Fritidsområdet:
  Lone Jager Neldeberg
  Tlf.: 99 60 41 52 eller 51 39 85 90
  Mail: lonel@ikast-brande.dk

  Kultur- og Biblioteksleder: 
  Martin Lundsgaard-Leth
  Tlf. 51 39 85 84 
  Mail: malun@ikast-brande.dk

  Svømmecenterleder:
  Jesper Harder 
  Tlf. 99 60 51 01
  Mail: svommecenter@ikast-brande.dk eller jesha@ikast-brande.dk

  Leder af musikskolen: 
  Simon Lindegaard 
  Tlf.: 99 60 51 11 
  Mail: silin@ikast-brande.dk

  Arbejdsmarkeds-, Sundheds- og Omsorgsområdet

  Området består af fire afdelinger og en fagstab. De fire afdelinger varetager opgaver indenfor arbejdsmarked, borgerservice, sundhed, ældre samt samt psykiatri og handicap. Fagstaben kaldes i daglig tale "På tværs-staben". På tværs-direktøren Karen Heebøll er direktør for hele området og har endvidere særligt ansvar for at sikre helhed og sammenhæng for borgere på tværs af hele den kommunale virksomhed.

  Kontakt staben for På tværs-området: 
  Tlf.: 99 60 31 00
  Mail: sundhedsogomsorgsomraade@ikast-brande.dk

  Myndighed, Socialpsykiatrisk Center Nord og Startboliger, Skovparken, Lundgården/Regnbuen og Bofællesskaber, STU og Garland, Center for Rusmiddelbehandling, Socialpsykiatrisk Center Syd, Brande Åcenter og Bøgehusene.

  Chef for Psykiatri- og Handicapafdelingen:
  Ulla Wernberg-Møller
  Mail: sundhedsogomsorgsomraade@ikast-brande.dk eller ullwern@ikast-brande.dk
  Tlf.: 29 13 16 17

  Rehabilitering og plejecentre, Hjemmepleje og plejecentre, Sygepleje og plejecentre, Madjyden, genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse.

  Chef for Sundheds- og Ældreafdelingen:
  Dorthe Jepsen 
  Tlf.: 99 60 31 51
  Mail: sundhedsogomsorgsomraade@ikast-brande.dk

  Visitation til personlig pleje, praktisk hjælp, plejeboliger mm. Hjælpemiddelteamet og hjælpemiddeldepot. Se kontaktoplysninger og telefontider under de konkrete emner.

  Chef for Visitations- og Myndighedsafdelingen:
  Marianne Merring 
  Tlf.: 99 60 31 11
  Mail: visitationsogmyndighedsafdelingen@ikast-brande.dk

  Borgerservice og ydelse, beskæftigelse og integration, sygefravær og jobfastholdelse, job og virksomhedsservice, unge og uddannelse.

  Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen og Borgerservice: 
  Charlotte Gye Sørensen
  Tlf.: 99 60 42 01
  Mail: chars@ikast-brande.dk

  Teknik- og Stabsområdet

  Teknik- og Stabsområdet består af en række organisations- og fagstabe samt Teknik og Miljøafdelingen. Organisationsstabene servicerer hele kommunen, hvormed deres opgaver går på tværs af direktionsområderne. Direktør for hele området er Kenneth Jensen.

  Økonomi- og Personaleafdelingen består af:

  • Økonomi: der har et overordnet ansvar for kommunens økonomi, regnskab og budget. Økonomi har desuden økonomikonsulenter, der servicerer de enkelte arbejdssteder. Økonomi har desuden ansvaret for forsikringer samt risicianalyser.
  • Løn og Personale: der har ansvaret for løn til alle ansatte i organisationen. Der er desuden lønkonsulenter, der varetager forhandlinger og overenskomster. Afdelingen er opdelt i to lønteam og et personaleteam.
  • Indkøb: der laver udbud og indgår indkøbsaftaler for hele kommunen, samt drifter kommunens e-handelssystem.
  • Service: der rummer kantine og serviceafdelingen (for administrationsbygningen).

  Rengøring er udliciteret til et privat firma.

  Chef for Økonomi- og Personaleafdelingen:
  Sanne Hjort
  Tlf.: 99 60 41 02 
  Mail: sahjo@ikast-brande.dk

  Den centrale IT-afdeling er placeret på Ikast-Brande Rådhus og servicerer hele organisationen Ikast-Brande Kommune.

  Afdelingen er delt i to teams, Teknisk team og Support teamet, som har et meget tæt samarbejde.

  IT-afdelingens hovedopgaver er at sikre:

  • udvikling, drift og vedligeholdelse af IT-infrastrukturen og IT-arkitekturen,
  • udvikling, drift og vedligeholdelse af IT-sikkerhedspolitik, herunder Databeskyttelsesforordningen og informationssikkerhed,
  • udvikling, drift og vedligeholdelse af IP-telefoni, softphone, virtuel mødeaktivitet, mobileenheder,
  • administration og drift af systemporteføljen i Ikast-Brande Kommune,
  • yde support til hele organisationen via Helpdesk.

  Derudover har afdelingen en rådgivende funktion for organisationen og deltager ofte i undersøgelse af og implementeringen af digitaliseringsprojekter.

  IT- og digitaliseringschef 
  Jette Skott Kristensen
  Tlf.: 99 60 40 58 eller 21 69 50 01 
  Mail: it-afdelingen@ikast-brande.dk

  Erhvervs- og Fritidsafdelingen er en fagstab under Teknik- og Stabsdirektøren. Enheden ledes af en chef og en teamleder.

  Erhvervs- og Fritidsafdelingen er med til at sikre vækst og udvikling gennem bl.a. en aktiv bosætningsindsats, en målrettet erhvervsindsats og servicering af fritidsområdet. Afdelingen rummer desuden stabsfunktioner som sekretariatsbetjening af Byråd, borgmester, nævn, direktion og chefgruppe, samarbejdsudvalg samt tværgående HR- og udviklingsopgaver.

  Chef for Erhvervs- og Fritidsafdelingen:
  Lone Jager Neldeberg
  Tlf.: 99 60 41 52 eller 51 39 85 90
  Mail: lonel@ikast-brande.dk

  Teknik og Miljø er organiseret med tre sektioner inden for henholdsvis Miljø- og Byggeri, Vej og Natur og Affald og Ejendom. Disse sektioner er yderligere opdelt i faglige grupper, med hver deres hovedopgaver. Teknik- og Miljø indeholder ydermere en tværgående Teknisk Stab samt en tværgående gruppe for Plan og Udvikling. Under Teknik og Miljø findes ydermere kommunens Entreprenørafdeling.

  Chef for Teknik- og Miljø:
  Jesper Hahn-Pedersen
  Tlf.: 99 60 33 31 
  Mail: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk  eller jehah@ikast-brande.dk

  Find kontaktoplysninger mv. på direktørerne på siden om direktionen.