Gå til hovedindhold

Kommunens organisering

Her på siden kan du se Ikast-Brande Kommunes organisatoriske opbygning

 • Læs op

Indhold

  Ikast-Brande Kommune består af tre direktørområder med tilhørende stabe og fagområder.

  Ikast-Brande Kommunes overordnede organisationsdiagram

  Nedenfor findes en kort beskrivelse af områdernes og afdelingernes opgavevaretagelse. 

  Find kontaktoplysninger m.v. på direktørerne på siden Direktionen

  Børne- og Fællesskabsområdet 

  Vicekommunaldirektør Rasmus Byskov-Nielsen er direktør for Børne- og Fællesskabsområdet.

  Området består af fire afdelinger og varetager opgaver vedrørende sårbare børn og familier, børns sundhed samt daginstitutioner og skoler.

  Derudover har Rasmus Byskov-Nielsen også ansvaret for tværgående opgaver og borgersager på tværs.

  Organisationsdiagram - Børne- og Fællesskabsområdet

  Familiehuset, Sundhedsplejen, Socialfaglige medarbejdere, Familierådgivningen, PPR, Tandplejen og Fællessekretariatet Børn og Unge. 

  Børne- og familiechef
  Anton Rasmussen
  Tlf.: 99 60 55 01
  Mail: anras@ikast-brande.dk 

  Organisationsdiagram - Børne- og Familieafdelingen

  Find rådgivning og støtte til familier her 

  Find børn og unges sundhed og trivsel her 

  Dagplejen, kommunens daginstitutioner og USFO'er. 

  Dagtilbudschef
  Charlotte Styver
  Tlf.: 99 60 54 41
  Mail: chastyv@ikast-brande.dk

  Organisationsdiagram - Dagtilbudsafdelingen

  Find daginstitutioner her

  Find dagplejen her

  Kommunens skoler med tilhørende SFO, 10. klasseskolen (IUC) og ungdomsskolen. 

  Skolechef
  Thomas Garsdal
  Tlf.: 20 90 59 04
  Mail: thgar@ikast-brande.dk

  Organisationsdiagram - Skoleafdelingen

  Find skoletilbud og SFO her

  Fritidsområdet, Kultur- og Biblioteksområdet, Ikast Svømmecenter og Ikast-Brande Musikskole

  Fritidsområdet
  Lone Jager Neldeberg
  Tlf.: 99 60 41 52 eller 51 39 85 90
  Mail: lonel@ikast-brande.dk 

  Kultur- og biblioteksleder
  Martin Lundsgaard-Leth
  Tlf. 51 39 85 84 
  Mail: malun@ikast-brande.dk 

  Svømmecenterleder
  Jesper Harder 
  Tlf. 99 60 51 01
  Mail: svommecenter@ikast-brande.dk eller jesha@ikast-brande.dk 

  Musikskoleleder
  Simon Lindegaard 
  Tlf.: 99 60 51 11 
  Mail: silin@ikast-brande.dk 

  Voksenområdet

  Louise Berg er direktør for Voksenområdet.

  Området består af tre afdelinger og en fagstab. De tre afdelinger varetager opgaver indenfor arbejdsmarked, borgerservice, sundhed, ældre og social.

  Organisationsdiagram - Voksenområdet

  Socialafdelingen henvender sig til borgere med en psykisk- og/eller fysisk funktionsnedsættelse. I afdelingen kan du både søge midlertidig eller langvarig støtte i forhold til dine eller din pårørendes daglige udfordringer. Hvis du er i målgruppen for støtte, kan støtten gives fra en af afdelingens centre.

  Afdelingen består af tre dele:

  • Center for Rådgivning og Myndighed Social: Her kan du søge vejledning, hjælp og støtte. Vores myndighedspersonale vil hjælpe dig med at forstå ansøgningsprocessen og de nødvendige krav.
  • Udførerenhederne: Når du har godkendt støtte fra Myndighed, kan den leveres af vores centre i Ikast-Brande Kommune. Vi har seks specialiserede centre inden for rusmiddelproblematikker, psykiatri, autisme og udviklingshandicap.
  • Stabsfunktionen: Afdelingens stabsfunktion støtter den daglige drift med ekspertise inden for økonomi, sekretariatsbetjening, udvalgsbetjening, it-understøttelse, udviklings- og procesfacilitering m.m.

  Socialchef
  Ulla Wernberg-Møller
  Tlf.: 29 13 16 17 
  Mail: ullwern@ikast-brande.dk

  Organisationsdiagram - Socialafdelingen

  Find Socialafdelingens tilbud her

   

  Sundheds- og Ældreafdelingen består af en stab med udviklingsfunktioner samt administrative funktioner. Den centrale stab arbejder tæt sammen med den decentrale del af organisationen, som rummer plejecentre, hjemmeplejen, sygeplejen, træningsområdet, myndighed og hjælpemidler, rehabiliteringscenter, akutteam, madjyden samt sundhedsfremme og forebyggelse. 

  Sundheds- og ældrechef
  Kirsten Vinther Kofod Løgsted
  Tlf.: 99 60 31 51
  Mail: kirlgst@ikast-brande.dk

  Organisationsdiagram - Sundheds- og Ældreafdelingen

  Borgerservice og ydelse, beskæftigelse og integration, sygefravær og jobfastholdelse, job og virksomhedsservice, unge og uddannelse. 

  Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef
  Charlotte Gye Sørensen
  Tlf.: 99 60 42 01
  Mail: chars@ikast-brande.dk 

  Organisationsdiagram - Arbejdsmarkedsafdelingen

  Find Borgerservice og Ydelse her

  Find Jobcentret her

  Teknik- og Stabsområdet  

  Kenneth Jensen er direktør for Teknik- og Stabsområdet.

  Teknik- og Stabsområdet består af en række organisations- og fagstabe samt Teknik- og Miljøafdelingen. Organisationsstabene servicerer hele kommunen, hvormed deres opgaver går på tværs af direktionsområderne.

  Organisationsdiagram - Teknik- og Stabsområdet

  Den centrale IT-afdeling er placeret på Ikast-Brande Rådhus og servicerer hele organisationen Ikast-Brande Kommune.

  Afdelingen er delt i to teams, Teknisk team og Supportteamet, som har et meget tæt samarbejde.

  IT-afdelingens hovedopgaver er at sikre:

  • udvikling, drift og vedligeholdelse af IT-infrastrukturen og IT-arkitekturen
  • udvikling, drift og vedligeholdelse af IT-sikkerhedspolitik, herunder Databeskyttelsesforordningen og informationssikkerhed
  • udvikling, drift og vedligeholdelse af IP-telefoni, softphone, virtuel mødeaktivitet, mobileenheder
  • administration og drift af systemporteføljen i Ikast-Brande Kommune
  • yde support til hele organisationen via Helpdesk

  Derudover har afdelingen en rådgivende funktion for organisationen og deltager ofte i undersøgelse af og implementeringen af digitaliseringsprojekter. 

  IT- og digitaliseringschef 
  Jette Skott Kristensen
  Tlf.: 99 60 40 58 eller 21 69 50 01 
  Mail: itafdeling@ikast-brande.dk

  Økonomi- og Personaleafdelingen består af

  • Løn og Personale: Teamet har ansvaret for løn til alle ansatte i organisationen. Lønkonsulenter varetager derudover forhandlinger og overenskomster. 
  • Kantinen: Kantine for administrationsbygningerne
  • Økonomi – Konsulent og Analyse: Teamet har et overordnet ansvar for kommunens økonomi, regnskab og budget. Økonomikonsulenter servicerer de enkelte arbejdssteder og har desuden ansvaret for forsikringer samt risikoanalyse
  • Økonomi – Indkøb og Teknisk Service: Indkøb udarbejder udbud og indgår indkøbsaftaler for hele kommunen samt drifter kommunens e-handelssystem. Teknisk Service yder service for administrationsbygningerne
  • Økonomi – Regnskab: Dagligt bogholderi, udarbejdelse af det kommunale regnskab, kontakt til leverandører, opkrævning af kommunens tilgodehavender m.v.
  • Økonomi – Stab: Databehandleraftaler og revisionserklæringer for Økonomi, intern revision, udarbejdelse og vedligeholdelse af procedurer og principper for økonomisk styring m.v.

  Rengøring er udliciteret til et privat firma.

  Økonomichef
  Sanne Hjorth
  Tlf.: 99 60 41 02 
  Mail: sahjo@ikast-brande.dk

  Organisationsdiagram - Økonomi- og Personaleafdelingen

  Erhvervs- og Fritidsafdelingen er en fagstab under teknik- og stabsdirektøren.

  Erhvervs- og Fritidsafdelingen er med til at sikre vækst og udvikling gennem bl.a. en målrettet erhvervsindsats og servicering af fritidsområdet. Afdelingen rummer desuden stabsfunktioner som sekretariatsbetjening af Byråd, borgmester, nævn, direktion og chefgruppe, kommunikation og pressehåndtering, samarbejdsudvalg samt tværgående HR- og udviklingsopgaver.

  Chef for Erhvervs- og Fritidsafdelingen
  Lone Jager Neldeberg
  Tlf.: 99 60 41 52 eller 51 39 85 90
  Mail: lonel@ikast-brande.dk

  Teknik- og Miljøafdelingen er organiseret med tre sektioner:

  • Affald Vej og Park
  • Ejendom og BBR
  • Miljø og Byggeri

  Sektionerne er yderligere opdelt i faglige grupper med hver deres hovedopgaver.

  Teknik- og Miljøafdelingen indeholder derudover en tværgående stab.  

  Teknik- og miljøchef
  Jesper Hahn-Pedersen
  Tlf.: 99 60 33 31 
  Mail: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk  eller jehah@ikast-brande.dk 

  Organisationsdiagram - Teknik- og Miljøafdelingen

  Find oplysninger om Teknik og Miljø her