Gå til hovedindhold

Landzone

Her kan du blandt andet læse om, hvornår du skal søge om landzonetilladelse, og hvordan du gør.

Lille hus på bakketop
 • Læs op

Indhold

  Hele Danmark er efter Planloven opdelt i byzone, sommerhusområder og landzone. Alt, hvad der ikke er byzone eller sommerhusområde, er landzone. Hovedformålet med zoneinddelingen er at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land (landzone) og dermed blandt andet at sikre en klar grænse mellem land og by.

  Hovedreglen er, at der i landzone ikke må foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændringer i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer uden en landzonetilladelse. Der er dog en række undtagelser fra kravet om tilladelse.

  Undtagelserne fremgår af Planlovens kap. 7, §36.

  Når du planlægger at bygge eller foretage ændringer, er der flere ting, du skal være opmærksom på:

  Tilknytning til eksisterende: Nybyggeri skal ligge i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse. Normalt vil man betragte en ny bygning som beliggende i tilknytning til eksisterende byggeri, hvis det placeres inden for 20 til 25 meter fra hovedbygningsmassen. Det er dog en konkret vurdering i hver enkelt sag.

  Bygge- og beskyttelseslinjer: Din ejendom kan være omfattet af en eller flere bygge- og beskyttelseslinjer: Å-/søbeskyttelseslinje, fortidsmindebeskyttelseslinje og/eller skovbyggelinje. Hvis dit byggeri eller ændringen af din arealanvendelse ligger inden for en beskyttelseslinje, vil det som oftest kræver en særskilt dispensation. Dog er dispensationen fra skovbyggelinjen en del af landzonetilladelsen.

  Beskyttet natur: Naturområder kan være omfattet af §3 i Naturbeskyttelsesloven. Hvis dette er tilfældet, er det ikke tilladt at bygge på arealet eller på anden måde ændre dets tilstand. Det er ligeledes heller ikke tilladt at bygge tæt op ad et beskyttet naturareal. Du kan se de registrerede §3-beskyttede naturarealer her: link til kort.

  Kommuneplanrammer og lokalplaner: Din ejendom kan være omfattet af en kommuneplanramme eller en lokalplan. Dette er typisk tilfældet, hvis du på bor i en landsby. I kommuneplanrammen og/eller lokalplanen vil der ofte være nogle krav som nybyggeri skal leve op til. Det kan eksempelvis være om det maksimale antal etager eller om bebyggelsesprocenten. Link til giskort

  Øvrige kommuneplanudpegninger: I kommuneplanen er der udpeget diverse landskabelige værdier og lignende. Disse udpegninger indgår i kommunens vurdering af, om det ansøgte byggeri kan tillades. Du kan læse mere om de landskabelige kommuneplanudpegninger på www.kommuneplan.ikast-brande.dk.
  Vejbyggelinjer: Hvis din ejendom ligger tæt op ad en vej, kan der være en vejbyggelinje på din ejendom. Det er ofte kun tilfældet ved de større veje. Hvis der er en vejbyggelinje på din ejendom, vil det som oftest være tinglyst.

  En ansøgning om landzonetilladelse skal indeholde:

  • En angivelse af størrelsen (højde, bredde, længde) på byggeriet, materiale og farvevalg (hvis byggeri)
  • En beskrivelse af den fremtidige benyttelse
  • En situationsplan (gerne på luftfoto - benyt eventuelt kommunens kortsystem - link til Gis http://kort.ikast-brande.dk/spatialmap 
  • Hvis byggeriet ikke ligger i tilknytning til eksisterende byggeri, skal ansøgningen også indeholde en begrundelse herfor
  • Hvis du ved, at ansøgningen kræver en dispensation fra en anden lovgivning, må en ansøgning herom meget gerne medsendes.

  Du sender det enten pr. mail til teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk eller pr. almindelig post til:

  Ikast-Brande Kommune
  Landbrug og Landzone
  Sjællandsgade 6
  7430 Ikast 

  Spørgsmål
  Hvis du har spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, kan du ringe til Landbrug og Landzone på: 9960 3370.

  Når vi modtager din ansøgning, vil vi vurdere, om det ansøgte kræver en landzonetilladelse, og hvis det gør, om det kan lade sig gøre.

  Nogle sager skal behandles politisk af Klima, Natur og Bæredygtighedsudvalget, andre kan afgøres administrativt. Hvis din ansøgning kræver politisk behandling, vil du blive orienteret herom.

  Vi vurderer desuden på, om din ansøgning kan have betydning for dine naboer. Hvis dette er tilfældet, skal din ansøgning ud i to ugers naboorientering, inden sagen kan afgøres.

  Sagsbehandlingstiden på ansøgninger om landzonetilladelse afhænger meget af, hvad der ansøges om. Hvis ansøgningen er fuldt oplyst, ligger inden for hvad der normalt kan gives tilladelse til og ikke skal i naboorientering, vil sagsbehandlingstiden typisk ligge på maksimalt 4 uger (kan dog variere i ferieperioder).

  Hvis din sag skal forelægges Klima, Natur og Bæredygtighedsudvalget, kan der gå op til cirka 2½ måned, før du får en endelig afgørelse. Det afhænger af, hvornår ansøgningen er indsendt i forhold til det næste planlagte udvalgsmøde.

  Når der gives en landzonetilladelse, skal den offentliggøres i fire uger. I de fire uger har de klageberettigede mulighed for at påklage afgørelsen til Planklagenævnet. Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside. I de fire uger er det ikke tilladt at udnytte tilladelsen - det samme gælder, hvis tilladelsen påklages.

  Når de fire uger er forløbet, og din tilladelse ikke er blevet påklaget, har du fem år fra afgørelsesdatoen til at udnytte tilladelsen.

  Hvis tilladelsen har krævet dispensation fra anden lovgivning, skal disse også være givet, og deres klageperiode udløbet, før tilladelsen må tages i brug.

  Husk desuden, at der skal søges og gives en byggetilladelse, hvis tilladelsen omhandler byggeri, inden byggeriet påbegyndes. Byggetilladelser søges igennem: www.bygogmiljo.dk.

  Nogle landzonetilladelser vil indeholde vilkår, som efterfølgende vil blive tinglyst på ejers regning på ejendommen. 

  Det er muligt for andre at påklage din landzonetilladelse. Hvis du har fået et afslag eller ikke er enig i et vilkår, har du også mulighed for at påklage dette. En klage skal indsendes via en klageportal på internettet til Planklagenævnet. En fuldstændig klagevejledning vil fremgå af din tilladelse/dit afslag. Klagefristen løber fra offentliggørelsestidspunktet og fire uger frem.

  Du vil blive orienteret, hvis din tilladelse påklages.

  Man kan uden landzonetilladelse tage overflødiggjorte landbrugsbygninger eller øvrige bygninger i brug til at andet formål - eksempelvis til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og en bolig, samt lager- og kontorformål m.v. på betingelse af:

  • at virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang,
  • at bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år, og
  • at byggeriet ikke er opført uden landzonetilladelse, som erhvervsmæssigt nødvendigt for en bedrift.

  Selv om den ændrede anvendelse ikke kræver en landzonetilladelse, kan den stadig kræve en byggetilladelse eller andet efter anden lovgivning.

  Der kræves dog en landzonetilladelse, til ændret anvendelse af overflødiggjorte bygninger og landbrugsbygninger i følgende områder:

  • Statsligt og kommunalt udpegede støjkonsekvensområder omkring flyvepladser godkendt efter Luftfartslovens § 55, lægehelikopterflyvepladser, militære flyvepladser, forsvarets skydebaner, forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner og vindmøller og
  • de af kommunalbestyrelsen udpegede konsekvensområder omkring tekniske anlæg, vindmøller og støjende fritidsanlæg m.v.

  Du skal anmelde en ændret anvendelse til kommunen, inden ændringen foretages. Anmeldelsen skal indeholde en situationsplan, en angivelse af hvilken bygning, det drejer sig om, alderen på bygningen, den fremtidige anvendelse og hvilke bygningsmæssige ændringer, der ønskes foretaget.

  Anmeldelsen sendes enten pr. mail til teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk eller pr. almindelig post til:

  Ikast-Brande Kommune
  Landbrug og Landzone
  Sjællandsgade 6
  7430 Ikast

  Hvis du har spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, kan du ringe til Landbrug og Landzone på: 9960 3370.