Gå til hovedindhold

Landbrug

Landbrug og øvrige jordbrugserhverv står for hovedparten af arealanvendelsen i det åbne land.

Køer på en grøn græsmark
 • Læs op

Indhold

  De omfatter flere forskellige produktionsformer og varierer fra intensiv stordrift til mere ekstensiv nicheproduktion. Der er cirka 1.550 landbrug i kommunen. Heraf er der cirka 350 erhvervsmæssige husdyrbrug.

  Ikast-Brande Kommunes opgave er primært at behandle sager om ændringer og udvidelse af husdyrbrug og at føre tilsyn med miljøforholdene på landbrugsejendomme.

  Miljøstyrelsen har ansvaret for miljøreguleringen af husdyrbrug og de har på deres hjemmeside mange nyttige informationer, hvor de blandt andet vejleder om reglerne for husdyrbrug, opbevaring og anvendelse af husdyrgødning eller hvis dit husdyrhold skal have et miljøtilsyn - se nærmere her: Miljøstyrelsen - Landbrug

  Hvordan er det lige med markstakke?

  Hvad må du lægge i markstak?
  Du må opbevare kompost baseret på husdyrgødning i marken, hvis tørstofprocenten er mindst 30 procent.
  Hvis dybstrøelse har ligget i en stald i 3-4 måneder i gennemsnit (dog 1-2 måneder for fjerkrægødning), så vil det normalt være kompostlignende. Generelt kan dybstrøelse fra kvæg og fjerkræstalde opfylde ovenstående krav med visse undtagelser.

  Eksempler på gødningstyper som ikke må blive lagt direkte i markstak:

  • Gødning og halmspild fra pelsdyr
  • Gødning fra ædepladser i en dybstrøelsesstald for kvæg
  • Dybstrøelse fra kalvebokse og sygebokse med hyppig udmugning
  • Dybstrøelse fra svinestalde
  • Fast gødning fra heste. Selvom tørstofprocenten ofte er over 30 procent, har dybstrøelsen ikke gennemgået en komposteringsproces før efter ca. 3-4 måneder.

  Overdækning
  Du skal overdække markstakke straks efter udlægning med et vandtæt materiale - typisk plastik. I forbindelse med udspredning må markstakke ligge uden overdækning i op til en uge. Det kræver dog, at der ikke er risiko for forurening af grundvand eller afstrømning til søer, vandløb eller dræn ved tøbrud eller regnskyl.

  Kort over placering
  Markstakke af dybstrøelse (kompost) må højest ligge samme sted i marken i 12 måneder. Der må ikke ligge en markstak samme sted igen før efter 5 år. Den ansvarlige for landbrugsbedriften skal føre årlige optegnelser over markstakkene. Optegnelserne skal omfatte oplysninger om oplagringsperiode, og placering for eksempel ved angivelse på kort.

  Placering af markstakke
  Du bør placere markstakke med størst mulig afstand til naboer for at undgå eventuelle gener. Markstakke skal også placeres, så de ligger mest muligt i læ. Er markstakken udsat for vind, er der stor risiko for, at overdækningen blæser i stykker. Du må ikke placere markstakke på arealer som skråner mod vandløb og søer, da dette kan medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand.

  Afstandskrav
  Markstakke skal overholde de afstandskrav, der er vist på nedenstående figur:

  En grøn skitse, der viser afstandskrav - markstakke
  Der er også afstandskrav til naturområder, der er særligt følsomme over for ammoniak (såkaldt Kategori 1- og 2 natur).
  Du kan se afstandskravene til naturområderne i denne tabel

  Gødningstype Markstakkens
  grundareal
  Afstandkrav til
  kategori 1 - & 2 - natur
  Alene gødning fra kødædende pelsdyr, heste samt kvæg, får, geder eller andre drøvtyggere.   Mindre end 100m2 25 meter
  Større end 100m2 50 meter 
  Gødning fra svin. fjerkræ og andet end kødædende pelsdyr, heste samt kvæg, får geder eller andre drøvtyggere.  Mindre end eller lig med 50m2 70 meter
  Mellem 51m2 og 100m2 100 meter
  Større end 100m2 175 meter
  Miljøgodkendelser og -tilsyn - Brugerbetaling  Takst 2022  Takst 2023
  Timepris 440,78 451,36
  Andre udgifter i den forbindelse (eksempelvis kommunens indkøb af ekstern konsulenthjælp) - 57 % af regningens beløb ekskl. moms.    
  Ved miljøgodkendelse af husdyrbrug skal der kun opkræves for 80% af tidsforbruget i kommunen og 80% af eventuelle andre udgifter (80 % af de 57% af regningsbeløbet)    

  Denne takst blev i en bekendtgørelse fastsat til 427,00 kr. pr. time i 2020. Herefter reguleres taksten årligt på grundlag af de senest offentliggjorte PL-reguleringssatser, der offentliggøres af Finansministeriet i den årlige aftale om kommunernes økonomi. Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Ved opkrævningen anvendes den PL-regulerede takst, der er gældende for det tidspunkt, hvor tidsforbruget har fundet sted.