Gå til hovedindhold

Gravetilladelse

Når du vil udføre gravearbejde i vejarealer, skal du indhente gravetilladelse

Gravemaskine og en orange kegle
 • Læs op

Indhold

  Hvis dit firma skal grave eller på anden måde foretage forandringer på en offentlig vejs areal (kørebane, rabat, fortov, sti mv.) eller nærmere end 3 m fra vejskel, skal der altid søge som tilladelse hos vejmyndigheden.

  På den måde kan vi holde styr på, hvem, der graver hvor og hvorfor.

  Hurtig elektronisk ansøgning og svar via Virk.dk 
  Hvis dit firma skal ansøge om gravetilladelse hos kommunen, skal det ske elektronisk, via virk.dk 
  Akut gravearbejde anmeldes også på virk.dk

  Tryk på link - søg om gravetilladelse - Ansøg om gravetilladelse

  Tryk på link - se vejledning

  Når gravearbejdet er færdiggjort, færdigmeldes det via rosyweb.dk

  Hvis du planlægger et anlægsarbejde på en offentlig vej, skal du så tidligt, som muligt drøfte dine planer med andre mulige ledningsejere og kommunens driftsafdeling om asfaltarbejde, fortovsarbejder og lignende anlægsarbejder.

  En gang årligt indkalder kommunen til ledningsejermøde, hvor kommende arbejder drøftes. Her oplyses også om kommunens planlagte vejarbejder. 

  Der skal søges om gravetilladelse mindst 8 arbejdsdage før arbejdet ønskes påbegyndt.

  Vær opmærksom på længere sagsbehandlingstid for gravearbejde, som påvirker trafikken eller hvor andre parter skal inddrages.

  Ansøgningsfrist

  Veje med busruter 10 arbejdsdage
  Privat fællesveje i by 15 arbejdsdage
  Større veje 5 uger
  Veje, hvor politiet skal inddrages* 15 arbejdsdage

  *Signalanlæg, hastighedsbegrænsning, ændring af vigepligt, ensretning eller standsning og parkering

   

  For nye brugere 
  Du skal altid følge de vilkår der står i Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, samt de særlige vilkår der er angivet i gravetilladelsen for hvert enkelt gravearbejde. Derudover skal du følge Vejloven, Afmærkning af vejarbejder, DS475, AAB og Paradigmer.

  Huskeliste 
  Når du skal i gang med et gravearbejde, er der mange ting der skal gøres. Derfor har vi lavet denne huskeliste, for at hjælpe dig godt i gang og sørge for, at du derved kommer omkring de forskellige ting, der måtte være i forhold til et gravearbejde. Vær dog opmærksom på at listen ikke nødvendigvis er fyldestgørende.

  Koordiner med andre Ledningsejere/vejmyndighed med henblik på samgrav
  Find ud af om gravearbejdet foregår på en en kommunevej eller en privat fællesvej i by
  Søg LER oplysninger

  Ansøg om gravetilladelse på Virk.dk
  Henvises der til afmærkning som politiet skal godkende
  - Ubetinget vigepligt i vejkryds
  - Påbud om ensrettet færdsel
  - Signalregulering
  - Hastighedsbegrænsning
  - Standsning og parkering

  Har du modtaget gravetilladelsen
  Aftal vejsyn på gravestedet med Jorge Jespersen på tlf: 20 27 47 73

  • Er gravetilladelse og afmærkningsplan på gravestedet
  • Er der 5 cm fri banket på begge sider af graverenden
  • Genopbygning skal ske lagvis og på samme måde som eksisterende
  • Komprimer materialerne op lagvis og som minimum til hvad det var før
  • Skær asfalten tilbage, hvis der ikke er fri banket på 5 cm indtil lukning af sidste ubundne lag, eller
   gravekanten er undermineret
  • Tag fliserne op, hvis der ikke er fri banket på 5 cm ved lukning af sidste ubundne lag, eller gravekanten er undermineret.
  • Ved gravearbejde langs træer, må trækrone ikke lide unødig overlast. Samt af hensyn til træets rødder, må der ikke graves tættere på træet end til drybzonen fra trækronen
  • Forlæng gravetilladelsen, hvis den ansøgte graveperiode overskrides
  • Fej hvidt tørt fuge sand ned i fugerne efter udlagt flisebelægningen
  • Fej stenmel ned mellem fugerne efter udlagt chaussestensbelægningen

  Sker der noget uforudset på gravestedet, som ikke er ansøgt i gravetilladelsen, kontaktes Jorge på tlf: 20 27 47 73

  • Sørg for at omkringliggende brønde bliver brøndsuget
  • Der ryddes op, fejes, fjernes affald og materialer på gravestedet og opmargasineringspladser
  • Ved opgravning i rabat fjernes sten, materiel, affald og græsareal tilsås med græsfrø
  • Færdigmeld gravetilladelsen senest 5 dage efter at arbejdet er helt færdigretableret
  • Ved opgravning i rabat fjernes sten, materiel, affald og græsareal tilsås med græsfrø
  • Færdigmeld gravetilladelsen senest 5 dage efter at arbejdet er helt færdigretableret
  • Øverste færdige belægning skal være helt retableret, før en gravetilladelse kan færdigmeldes
  • Send en kopi af komprimeringskontrollen, hvis der er stillet krav om det i vilkår for gravetilladelsen