Gå til hovedindhold

Pædagogstuderende

Information til dig, som er pædagogstuderende, og gerne vil i praktik i Ikast-Brande Kommune.

 • Læs op

Indhold

  Alle daginstitutioner i Ikast-Brande Kommune er praktikinstitutioner. Kommunen fordeler eleverne ud på praktikinstitutionerne.

   

  Kære pædagogstuderende

  Velkommen som studerende i Ikast-Brande Kommune.

  Her kan du finde praktiske oplysninger om:

  o Fakta om Ikast-Brande Kommune
  o Ikast-Brande Kommunes personalepolitik
  o Daginstitutioner
  o Generelt om pædagogstuderende i praktik

  Fakta om Ikast-Brande Kommune

  Du kan finde oplysninger om kommunen på www.ikast-brande.dk

  Ikast-Brande Kommunes personalepolitik

  Vores bærende værdier er dialog, tillid og ansvarlighed. Disse værdier er et fælles fundament for alle ansatte i Ikast-Brande Kommune. Du kan læse mere om værdigrundlaget og personalepolitikken her:
  http://www.ikast-brande.dk/job/ikast-brande-kommune-som-arbejdsplads/personalepolitik (link)

  Daginstitutioner

  Der er 12 institutioner for børn i 0-6 års alderen, herunder en specialgruppe i en af daginstitutionerne.
  Du kan læse mere om de enkelte institutioner på deres hjemmesider: Liste over daginstitutioner (link)
  Du kan læse mere om visionerne for daginstitutionsområdet i Børne- og Ungepolitikken (link).

  Pædagogstuderende i praktik

  Forbesøg

  Du kontakter praktikstedet og aftaler forbesøg.

  Børneattest

  Kommunen skal indhente en børneattest, når der ansættes personale, herunder studerende i praktik, der skal arbejde med børn under 15 år.
  En børneattest er en særlig straffeattest, der er begrænset til at indeholde oplysninger om domme for seksuelle overgreb begået mod børn. Børneattesten går længere tilbage end den almindelige straffeattest.
  Du skal give samtykke til, at vi må indhente en børneattest på dig.

  Tavshedspligt

  Du er omfattet af tavshedspligten efter borgerlig straffelovs § 152.
  Dette betyder, at de oplysninger om børn og familier, som du kommer i besiddelse af, ikke må fortælles til andre end dine kollegaer på praktikstedet.
  Tavshedspligten gælder også efter, din uddannelse er afsluttet. Også forhold omkring kollegaer hører ind under tavshedspligten.

  Arbejdstid/mødetider

  I 1. praktik er timetallet 30 timer/uge og i 2. og 3. praktik er timetallet 32,5 time/uge. Opgaverne herunder er indlagt i det ugentlige timetal:
  o Vejledning min. 1 time/uge (vejleder og studerende)
  o Studiedage på pædagoguddannelsen

  I din praktikperiode vil du opleve, at der sker ændringer i personalets arbejdstider, når der eksempelvis er sygdom, ferie, møder og lignende. Derfor skal du også være forberedt på, at du kan blive spurgt, om du kan ændre i din arbejdstid.

  Du må forvente, at din arbejdstid ligger indenfor praktikstedets åbningstid, inklusiv aftenmøder og arrangementer, som du skal deltage i.

  Inden påbegyndelse af praktikken fremsendes mødeplan til den studerende.

  Ansættelsesforhold for 2. og 3. praktikperiode

  Du er ansat i Ikast-Brande Kommune efter gældende overenskomst. Din løn er til rådighed på din NemKonto den sidste bankdag i hver måned. Din lønseddel kommer i din digitale postkasse, som du skal tilmelde dig på borger.dk

  Opsigelse

  Som lønnet studerende kan du inden for de første 3 måneder opsiges med 14 dages varsel. I resten af praktikperioden kan den studerende opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned. Den studerende kan opsige sit praktikforhold med samme varsler.
  Ved praktikperiodens udløb ophører ansættelsen uden yderligere varsel. (jfr. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber m.v.)

  Vanskeligheder i praktikken

  Pædagoguddannelsen kontaktes ved eventuelle vanskeligheder i praktikforløbet.

  Ferie

  For lønnet studerende foregår ferieafvikling efter gældende overenskomst. Ved lukkedage i praktikken skal ferie afholdes samtidig med praktikstedet.

  Sygdom/fravær

  Ved sygdom og akut fravær er der regler omkring syge- og raskmelding. Orienter dig om det på dit praktiksted.

  Barnets 1. og 2. sygedag

  Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første og anden sygedag.

  Omsorgsdage

  Du har 2 omsorgsdage om året pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

  Mobiltelefon

  Telefonen skal være slukket i arbejdstiden. Hvis du har behov for at have din mobiltelefon tændt i arbejdstiden, skal du aftale det med dine kollegaer.

  Rygepolitik

  Der må ikke ryges på praktikstedernes matrikler.

  Facebook og andre sociale medier

  Vær opmærksom på, hvad du skriver på facebook og andre sociale medier. Skriv aldrig noget om praktikstedet, børn, forældre, kollegaer eller anden viden, du må komme i besiddelse af under dit uddannelsesforløb – her gælder din tavshedspligt også. Brug derfor de sociale medier med omtanke. Desuden er der retningslinjer for brug af foto og video i Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner, som du kan læse mere om her: Retningslinjer.

  Forsikring

  Du er ansvars- og ulykkesforsikret i din arbejdstid.

  Yderligere oplysninger

  Fællessekretariatet for Børn og Undervisning
  Tina Thisgaard, 9960 5445, tithi@ikast-brande.dk

  Vi forventer, at du

  • Er pligtopfyldende, fleksibel, loyal og ansvarlig i forhold til aftaler og opgaver
  • Er engageret og motiveret
  • Forholder dig åben og nysgerrig i forhold til din egen og praktikstedets pædagogik og praksis
  • Udviser respekt, loyalitet og ordentlighed i forhold til din omtale af praktikstedet
  • Arbejder målrettet med kompetencemålene, herunder videns- og færdighedsmål
  • Har din arbejdsportfolio tilgængelig for personalegruppen
  • Har læst og forholdt dig til institutionens pædagogiske læreplaner
  • Udarbejder dagsorden og skriver referat fra vejledning
  • Er ansvarlig for egen læring (reflekterer over egen praksis fagligt og teoretisk)
  • Udfylder de to evalueringsskemaer(”selvevaluering – Den studerendes evaluering af egen indsats i praktikforløbet” og ”Den studerendes evaluering af praktikstedet”)

  Herudover kan der være specifikke forventninger fra det enkelte praktiksted.