Skip to main content

Privat pasning

Her kan du læse nærmere om regler og tilskud til privat pasning

Voksen og børn leger med bogstavklodser

Indhold

  Privat pasning er en samlet betegnelse for flere former for pasning. Som forælder har du mulighed for at benytte en privat passer, eller for selv at ansætte en til at passe dine børn og få tilskud til betalingen for pasningen.

  Her er der en liste over godkendte private passere i Ikast-Brande Kommune (link)

  Ansøgning

  Borger.dk kan du søge tilskud til pasning af børn fra de er 24 uger (dog først fra den måned din barselsorlov slutter) og indtil barnet starter i skole. Tilskuddet kan ikke anvendes til forældres pasning af eget barn.

  Vær opmærksom på, at din ansøgning først er nået frem, når du har modtaget en kvittering.

  Tilskuddet skal søges med mindst én måneds varsel til den 1. eller 16. i en måned. Hvis fristen ikke overholdes, vil det få den konsekvens, at tilskuddet udbetales med en forsinkelse. Vær opmærksom på, at for meget udbetalt tilskud skal tilbagebetales.

  Du kan forvente svar på din ansøgning inden der er gået 4 uger.

  Forskelle på kommunalt dagtilbud og privat pasning

  Som forælder er det muligt for dig, at få dit barn passet, fra det er 24 uger gammelt. Et kommunalt dagtilbud eller en privat pasningsordning er blot nogle af de muligheder der er. Dog er det vigtigt du er opmærksom på, at der er visse forskelle.

  Kommunalt Dagtilbud

  • Ansættelsespræmisserne for en ansat i et kommunalt tilbud, er baseret på evnen for omsorg, faglige kompetencer, udviklingspotentiale, evne til samarbejde i dagplejeteamet og med dagplejekonsulenten i det pædagogiske tilsyn.

  • Den ansatte i et kommunalt dagtilbud skal have en grunduddannelse i arbejdet som dagplejer, 3 måneders dagplejeuddannelse, førstehjælpskurser, pædagogisk assistentuddannelse og løbende fagkurser.

  • Ved sygdom er der ved det kommunale dagtilbud garanteret en gæstepleje.

  Privat pasning

  • Præmisserne for ansættelse i en privat pasningsordning er baseret på en evne til at skabe et trygt læringsmiljø, der fremmer børns læring og som sikrer børns medbestemmelse, medansvar samt forståelse for og oplevelse med demokrati.

  • Der er intet krav til den private passers uddannelse.

  • Ved den private pasningsordning er det passeren selv der vælger om denne vil stille en vikar til rådighed, eller om der ikke vil være nogen pasning under sygdomsforløbet.

  Tilskud til privat pasning

  Tilskuddet fra kommunen udgør maksimalt 75% af de dokumenterede udgifter, dog max den oplyste tilskuds sats. Det er ikke muligt at søge om økonomisk- eller socialpædagogisk friplads.

  Ikast-Brande Kommune udbetaler tilskuddet fra den godkendte opstartsdato, såfremt den private pasningsordning kan godkendes. Dit tilskud betales forud og indsættes på din NemKonto.

  Vær opmærksom på, at du som ansøger selv hæfter for det fulde beløb, der fremgår af ansøgningen, hvis barnet er blevet passet og ordningen efterfølgende ikke bliver godkendt.

  Du skal huske at sende din ansøgning en måned inden pasningsordningen starter til henholdsvis den 1. eller 16. i en måned (dvs. hvis dit barn skal starte til f.eks. den 1. november skal vi have ansøgningen senest den 30. september. Ligeledes, hvis dit barn starter den 16. november skal vi have ansøgningen senest den 15. oktober).

  Du kan søge om tilskud her

  Tilskud 2020

  Børn op til 2,9 år - fuldtid:                           5.873 kr.

  Børn op til 2,9 år - deltid (under 32 timer):   3.915 kr.

  Børn 2,9 - 5 år - fuldtid:                              3.864 kr.

  Børn 2,9 - 5 år - deltid (under 32 timer):      2.425 kr.

  Tilskud 2021

  Børn op til 2,9 år - fuldtid:                           6.059 kr.

  Børn op til 2,9 år - deltid (under 32 timer):   4.039 kr.

  Børn 2,9 - 5 år - fuldtid:                              3.947 kr.

  Børn 2,9 - 5 år - deltid (under 32 timer):      2.477 kr.

  Vælger du at afbryde den private pasningsaftale før aftalen er udløbet, kan dit barn godt få tilskud til en plads i en kommunal daginstitution, men du er forpligtet til at betale den fulde udgift til den private pasningsordning (dvs. både det kommunale tilskud og egenbetalingen), da det kommunale tilskud anvendes til pladsen i daginstitutionen.

  Tilbagebetaling af tilskud

  Hvis en pasningsaftale opsiges eller ophæves og du har fået udbetalt tilskud, som ikke anvendes til betaling af pasningsordningen, skal det for meget betalte tilskud tilbagebetales.

  Udbetaling af søskendetilbud

  Tilskuddet kan tidligst udbetales en måned efter Ikast-Brande Kommune har modtaget ansøgningen og pasningsaftalen er godkendt. Tilskuddet indgår ikke i beregningen af ydelser efter den sociale lovgivning og beregning af SU.

  Ikast-Brande Kommune standser udbetalingen af tilskuddet, hvis forældrene ikke overholder den indgåede pasningsaftale.

  Flytning til en anden kommune

  Flytter du til en anden kommune, skal pasningsaftalen opsiges senest en måned inden flytningen.

  Opsigelse

  Opsiges pasningsaftalen tidligere end aftalt, eller tilbagekalder vi en pasningsaftale, vil tilskuddet ophøre. Opsigelse af aftalen skal meldes til os hurtigst muligt.

  Klage

  Du kan klage over en afgørelse fra Ikast-Brande Kommune til Ankestyrelsen. Klagen stiles til Ankestyrelsen, men fremsendes til Ikast-Brande Kommune, Pladsanvisningen, Bellisvej 2, 8766 Nørre Snede eller via mail til Digital Post.

  Klagen revurderes og fastholdes afgørelsen fremsendes klageskrivelsen med Ikast-Brande Kommunes bemærkninger til Ankestyrelsen.

  Klager over fastsættelse af tilskuddets størrelse kan kun rettes til Ikast-Brande Kommune.

  Ansæt en privat passer i dit eget hjem

  Ønsker du dit barn skal passes i eget hjem, kan du vælge at blive arbejdsgiver og ansætte en privat passer. Den private passer og de sikkerhedsmæssige forhold skal godkendes af Ikast-Brande Kommune.

  Der kan ikke gives tilskud til en au pair, der ønskes ansat som privat passer. Som au pair får personen kun opholdstilladelse og ikke arbejdstilladelse, derfor må personen ikke indgå i et egentligt ansættelsesforhold og ikke modtage løn.

  Unge fra Norden (Norge, Sverige, Finland eller Island) og EU-borgere skal imidlertid hverken have arbejds- eller opholdstilladelse i Danmark. Disse unge kan tage arbejde som privat passer.

  Godkendelse

  Som arbejdsgiver skal du indgå en skriftlig pasningsaftale med den private passer, som skal opfylde følgende krav.

  Den private passer skal:

  • Være fyldt 18
  • Som udgangspunkt være dansktalende*
  • Have fysik til at løfte og bære små børn på en forsvarlig måde
  • Kunne give dit barn omsorg, så barnet oplever tryghed i relation til den private passer
  • Være nærværende og kommunikerende i kontakten med dit barn med særlig fokus på barnets sproglige udvikling
  • Kunne tilrettelægge en hverdag med et læringsmiljø, der dækker barnets behov for trivsel, udvikling, læring, dannelse og social kontakt med jævnaldrende.
  • Skal tilrettelægge pasningen så børnene sikres medbestemmelse, medansvar samt forståelse for og oplevelse med demokrati
  • Kunne formidle iagttagelser om barnets udviklingstrin i dialogen med den tilsynsførende
  • Være åben for vejledning og instruktion om pasning af dit barn og skal kunne omsætte det til gavn for barnets trivsel
  • Have en børne- offentlig straffeattest uden forhold, der hindrer pasning af dit barn på forsvarlig vis

  Pasningsaftalen skal indeholde oplysninger om:

  • Barnets navn og CPR. nr.
  • Den private passers navn
  • Løn
  • ATP
  • Feriepenge
  • Arbejdstid (max. 51 timer pr. uge)
  • Forsikringsforhold**
  • Rettigheder ved sygdom
  • Opsigelsesvarsel

  Som arbejdsgiver har du pligt til at orientere Ikast-Brande Kommune om ændringer i pasningsaftalen, og kommunen skal godkende ændringerne inden de sættes i værk.

  Den skriftlige pasningsaftale skal kunne fremsendes til Ikast-Brande Kommune ved forlangende.

  * Der kan i særlige tilfælde dispenseres for dette krav, hvis den samlede vurdering er, at det ikke har betydning for dit barns sproglige udvikling og trivsel, at den private passer er dansktalende.

  ** Som arbejdsgiver er du forpligtet til at tegne en arbejdsskadeforsikring og en erhvervssygdomsdækning.

  Når Ikast-Brande Kommune har modtaget din ansøgning, vil en tilsynsførende kontakte dig for at aftale et opstartsmøde, hvor du og den private passer deltager. På mødet vil der være fokus på det pædagogiske indhold i pasningen og på det sikkerhedsmæssige. Krav til sikkerheden skal følges før pasningsordningen kan godkendes.

  Den tilsynsførende gennemgår blandt andet:

  • Vinduer og døre
  • Køkken – herunder komfur, børnesikring af skabe og skuffer, knive og skarpe genstande
  • Gitter – ”saksegitter” godkendes ikke
  • Opbevaring af rengøringsmidler, vaskepulver, plastposer og medicin
  • Skridsikre tæpper
  • Løse ledninger, defekte kontakter og lovpligtigt HPFI relæ
  • Tremmeafstand i seng – max. 6 cm
  • Puslefaciliteter
  • Udendørsarealer – indhegning af legeareal er påkræve

  Arbejdsgivers forpligtelser:

  Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på at følge gældende lovgivning, herunder blandt andet:

  Ikast-Brande Kommune kan afvise at godkende en passer, hvis den tilsynsførende skønner, at de fysiske rammer, sikkerheden eller den private passer ikke er egnet. Derudover har kommunen mulighed for, at ophæve eller ikke godkende en aftale, når det taler for barnets bedste. Du får besked hvis der gives afslag.

  Godkendelsen kan efter en konkret vurdering trækkes tilbage, hvis den skriftlige aftale misligholdes.

  Dokumentation

  Du skal til enhver tid kunne fremvise kvitteringer på udbetaling af løn til passeren og vise den indgåede kontrakt.

  Oplysningspligt

  Både du og passeren har pligt til skriftligt at informere Ikast-Brande Kommune, hvis der sker ændringer af betydning for tilskuddet.

  Underretningspligt

  Alle der arbejder med børn, er omfattet af den skærpede underretningspligt. Det betyder at du har pligt til at kontakte kommunen, hvis du har kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældrenes eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare (jf. lov om social service §154).

  For private pasningsordninger

  Den private pasningsordning skal godkendes af Ikast-Brande Kommune. Godkendelsen tager udgangspunkt i de konkrete forhold, fysiske rammer og dine personlige kvalifikationer, samt hvorvidt forholdene er egnede til privat pasning, herunder sikkerheden.

  Der kan gives tilladelse til pasning op til 5 børn (inkl. dine egne børn under skolealderen, såfremt de ikke er indmeldt på fuld tid i et andet pasningstilbud). Der kan godkendes to personer, der bor sammen, til at varetage pasningsordningen i ét hjem, og dermed kan der max. passes 10 børn.

  Ikast-Brande Kommune kan afvise at godkende en privat pasningsordning, hvis det skønnes, at de fysiske rammer, sikkerheden eller du ikke kan godkendes. Derudover har kommunen mulighed for, at ophæve eller ikke godkende en aftale, når det taler for barnets bedste. Afslaget gives skriftligt til dig.

  Ved brug af vikar passes barnet stadig i dit hjem og det er fortsat dit ansvar, at barnet passes i et pædagogisk forsvarligt miljø.

  Sådan søger du om at blive privat passer

  Din ansøgning om at blive godkendt som privat passer, skal indeholde følgende:

  • kontaktoplysninger (navn, adresse, cpr-nummer, telefonnummer og e-mail)
  • lidt om dig selv
  • fortæl, hvordan du forestiller dig hverdagen

  Du skal sende din ansøgning via Digital Post

  Forløbet med at godkende dig foregår på den måde, at en tilsynsførende besøger dig, gennemgår dit hjem og snakker krav og forventninger igennem med dig.

  Det kan tage op til seks uger at færdigbehandle din ansøgning. Er der bemærkninger til dit hjem eller andet i forbindelse med din godkendelse, kan godkendelsesforløbet tage længere tid.

  Godkendelsen som privat passer bortfalder, hvis den ikke er brugt inden for et år.

  Børne- og offentlig straffeattest

  Du skal acceptere, at Ikast-Brande Kommune indhenter en børne- og offentlig straffeattest på dig, samt eventuel ægtefælle / samlever og hjemmeboende børn over 15 år.

  Er du oprindeligt ikke fra Danmark og har du været i landet i mindre end 10 år, skal du selv levere en original straffeattest fra dit hjemland. Straffeattesten skal oversættes og godkendes på dit hjemlands ambassade i Danmark.

  Underretningspligt

  Alle der arbejder med børn, er omfattet af den skærpede underretningspligt. Det betyder at du har pligt til at kontakte kommunen, hvis du har kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældrenes eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare (jf. lov om social service §154).

  Tilskud

  Forældre kan søge om tilskud til privat pasning. Der skal ikke betales skat af tilskuddet, men du skal betale skat af den løn, som er aftalt ifølge ansøgningen om tilskud til privat pasning. Den månedlige betaling er en B-skattepligtig indkomst. Kommunen er forpligtet til at indberette den samlede indkomst til eIndkomst hos SKAT

  Vikar

  Ansætter du en vikar, er du som privat passer ansvarlig for at få søgt børneattest, og sikre dig, at den er uden anmærkninger. Det er også dit ansvar at indberette din vikars løn til SKAT via eIndkomst. Dette skal du altid kunne dokumentere.

  Børnene skal altid passes i dit hjem - også selvom du er syg eller ikke er hjemme. Det er også dit ansvar at informere forældrene om, hvem der vikarierer og hvornår.

  Børn med særlige behov

  Du har i samarbejde med forældrene mulighed for at indkalde til konsultative møder (K-møder). Et K-møde skal først og fremmest bidrage til, at familien, i samarbejde med dig, får nye redskaber til selv at arbejde videre med problemstillingen.

  Et K-møde kan også munde ud i aftaler om konkrete indsatser i samarbejde med kommunens fagprofessionelle. Du skal selv tage initiativ til at søge om at holde et konsultativt møde. Læs mere her

  Husdyr

  Har du husdyr, er det vigtigt at tænke på, at ikke alle forældre og børn er glade for dyr.

  Fortæl dine nye børn og forældre om dine husdyr, og sørg for, at dyrene er "lidt på afstand", indtil alle kender hinanden.

  • husdyr må ikke være i rum, hvor børnene sover
  • husdyr må ikke luftes, hvor børnene kan opholde sig
  • husdyr må kun være sammen med børnene under konstant opsyn og må ikke være til gene for børnenes leg
  • husdyrenes mad- og vandskåle må ikke være i de rum, hvor børnene opholder sig
  • hvor der er husdyr skal der støvsuges oftere
  • du skal sikre, at husdyrene er orme- og loppefri

  Rygning

  Det er ikke tilladt at ryge i dit hus, hverken i eller uden for åbningstiden. Rygning må ikke foregå udenfor, når børnene er i nærheden, for eksempel på legepladsen, eller når du går tur med dem. (jf. Lov om røgfri miljøer nr. 512 af 6. juni 2017)

  Er du ryger, og ryger i arbejdstiden (mens børnene sover), skal dette foregå udendørs og ikke i nærheden af, hvor børnene sover.

  Pædagogisk tilsyn

  Tilsynet med den private pasningsordning og pasning i eget hjem, foregår flere gange om året. Mindst ét af tilsynene vil være uanmeldt.

  Ved anmeldt tilsyn, skal passeren forberede sig inden tilsynet. Den tilsynsførende vil i god tid sende en mail med et tidspunkt for tilsynet, samt et forberedelsesskema.

  Efter tilsynet udarbejder den tilsynsførende en tilsynsrapport, som vil blive sendt til dig. Ved påbud eller skærpet tilsyn sendes tilsynsrapport også til forældrene.

  Hvert år i oktober måned, skal du som privat passer indsende dokumentation på hvert barn, du passer. Du skal have fokus på det enkelte barns udviklingstrin i dokumentationen.

  Du kan vælge at bruge dette skema til dokumentation af barnets udviklingstrin.

  Kombinationstilbud

  Forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har mulighed for et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og tilskud til fleksibel pasning.

  Fleksibel pasning er en ordning, hvor man som forældre selv ansætter en børnepasser, eller hvor man køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning og får tilskud hertil af kommunen.

  Læs mere her