Gå til hovedindhold

Underretning: Sådan skal du gøre

Har du viden eller mistanke om, at et barn udsættes for svigt eller overgreb? Vurderer du, at et barn har behov for særlig hjælp?

Ensom bamse kigger ud over landskab
 • Læs op

Indhold

  Er du bekymret for udviklingen eller trivslen hos et barn eller en ung under 18 år, har du pligt til at give kommunen besked. Det kan eksempelvis være mistanke om vold eller omsorgssvigt. Det er vigtigt, at du reagerer, hvis du fornemmer, at der er noget galt.

  Det er Forebyggelse Børn og Unge, som vurderer og behandler underretninger. Læs mere her.

  Er du offentligt ansat eller udøver et offentligt hverv, har du en skærpet pligt til at underrette kommunen, hvis du får kendskab til, at et barn har behov for særlig støtte.

  Hvis du ved, eller har mistanke om, at et barn eller en ung er udsat for omsorgssvigt eller overgreb, skal du reagere! 

  Det kan eksempelvis være:

  • At et barn eller en ung bliver slået
  • At et barn eller en ung udsættes for seksuelle overgreb
  • At barnet eller den unge er meget overladt til sig selv og ikke får tilstrækkelig voksenstøtte
  • At et barn eller en ung viser tegn på mistrivsel

  I Barnets Lov § 135 står der: "Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen."

  Det betyder, at alle borgere (naboer, familie, foreningsledere, tilfældige forbipasserende osv.) har pligt til at underrette kommunen for på denne måde at sikre, at barnet og dets familie hurtigt får tilbudt hjælp.

  Du skal give kommunen besked ved at lave en underretning.

  Der er ikke nogen formkrav til underretningens indhold. Dog er det afgørende for behandlingen af sagen, at underretningens indhold er så oplysende som muligt om barnets/den unges forhold - herunder både det, som bekymrer dig og de øvrige forhold hos barnet/den unge og familien. Det kan eksempelvis være hvor ofte opstår situationen, hvor du bliver bekymret? I hvor lang en periode har situationen stået på? 

  Hvis din underretning handler om vold eller overgreb, skal du ikke orientere familien om, at du har kontaktet kommunen. Det er af hensyn til det videre forløb, herunder politiets muligheder for at sikre eventuelle beviser. Det er op til Forebyggelse Børn og Unge at afgøre, hvornår og hvordan forældrene orienteres.

  Du kan lave en skriftlig underretning via Borger.dk - klik her.

  Hvis du vil lave en mundtlig underretning, skal du ringe til afdelingen Forebyggelse Børn og Unge på telefon: 3067 0407.

  Klik her for at læse, hvad du skal gøre, hvis der er tale om en akut situation ved vold eller seksuelle overgreb.

  Du kan godt sende en anonym underretning. Du bestemmer selv, om du vil opgive dit navn eller din relation til familien, når du henvender dig til os. Anonyme underretninger modtages og behandles ligesom underretninger med navn på. For os er det dog en stor hjælp at kende både dit navn og din relation til den familie, du underretter om, så vi har mulighed for at kontakte dig, hvis der bliver behov for uddybende oplysninger.  

  Hvis du vil sende en anonym underretning, så er det samme link du skal bruge, og blot vælge "anonym". Klik her, for at komme ind til Borger.dk.

  Hvis du underretter telefonisk, skal du være opmærksom på, at kommunen har notatpligt om alle oplysninger - herunder hvis du oplyser dit navn eller din relation til familien. 

  Det er Forebyggelse Børn og Unge, som vurderer og behandler underretningerne. Læs mere om Forebyggelse Børn og Unge her. 

  Inden for 6 hverdage efter du har sendt din underretning, modtager du en kvittering på din underretning – hvis du har oplyst dit navn og din adresse. Du har ikke krav på at få oplysninger om, hvad vi gør i den konkrete sag, da du ikke er part i sagen. Vi vurderer sagen og foretager os det nødvendige i forhold til at sikre barnets eller den unges trivsel og udvikling.

  Når vi har modtaget en underretning, vil der ske en socialfaglig vurdering af underretningens alvor. Herefter kontakter vi familien og orienterer om underretningens indhold. Herefter vurderer vi, om det er nødvendigt at undersøge forholdene nærmere. I underretninger af helt særlig og alvorlig kontakter vi politiet, inden vi kontakter familien.

  Man kan nemt være i tvivl om, hvordan man skal tolke børns signaler, og det kan være svært at bedømme sagens alvor, da signalerne ikke altid er klare. Hvis du er i tvivl, så kontakt Forebyggelse Børn og Unge, som kan give dig sparring (se boks i højre side). 

  En eventuel underretning indgår i sagsbehandlingen og er omfattet af forældrenes ret til aktindsigt. Du har mulighed for at henvende dig anonymt.

  I Barnets Lov § 133 fremgår det, at:

  Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage,

  1. at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte,

  2. at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold,

  3. at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller

  4. at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb.

   

  OBS: Husk at du altid skal følge beredskabsplanen, hvis din underretning omhandler vold eller seksuelle overgreb. Du finder beredskabsplanen i den nederste 'fold-ud menu' her på siden.  

  Alt hvad du skal vide om underretning som fagperson ansat i Ikast-Brande Kommune er samlet på hjemmesiden om Tidlig og rettidig indsats.