Gå til hovedindhold

Familierådgivning

Hvis du er bekymret for dit barns trivsel og udvikling, så er der flere muligheder for at få hjælp. Det er også her du skal henvende dig, hvis du har behov for hjælp vedrørende dit barns kroniske sygdom eller handicap.

Mand holder lille barn i hånden ved stranden

Indhold

  Her kan du læse om de forskellige afdelinger, der arbejder med børn, unge og familier, som har behov for hjælp.

  Hvis du er i tvivl om, hvem du skal kontakte, så kontakt Familierådgivningen på tlf: 9960 5500.

  Forebyggelse Børn og Unge er ofte den første afdeling i forvaltningen, som du får kontakt med, hvis du selv - eller andre - er bekymret for dit barns trivsel og udvikling.

  Forebyggelse Børn og Unge behandler underretninger, afholder underretningsmøder og iværksætter kortere rådgivnings- og familiebehandlingsforløb. Man kan også henvende sig selv som forældre og få anonym rådgivning omkring sin situation. 

   

  Vi tilbyder rådgivning og hjælp til børn og familier. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du eksempelvis oplever:

  • at der er problemer i din familie
  • at der er problemer i forhold til dine kammerater, forældre eller andre
  • at du oplever sorg eller krise i familien
  • at du er angst eller deprimeret
  • at du har spiseproblemer eller selvskadende adfærd
  • at du er usikker på, hvordan du tackler opgaven som forældre
  • at du har problemer med at få dit barn i skole
  • at du har problemer med alkoholmisbrug eller andet misbrug i dit liv
  • at du har brug for hjælp til at finde vej i de offentlige systemer
  • at du har brug for råd omkring samvær og forældremyndighed

  Anonym rådgivning

  Forebyggelse tilbyder anonym rådgivning til børn og unge og deres familier.

  Du er altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer: 30 67 04 07, og blot oplyse at du ønsker at være anonym.

   

  Åbningstider
  Kl. 8.00 - 15.25 mandag, tirsdag og onsdag
  Kl. 8.00 - 17.00 torsdag
  Kl. 8.00 - 13.00 fredag

  Hvis der opstår akut bekymring for et barn eller en ung uden for kommunens åbningstid, så skal man kontakte politiet på telefon: 114. Politiet kan involvere den sociale bagvagt, hvis de vurderer, at det er nødvendigt. 

   

  Familierådgivningens arbejde består i

  At give rådgivning og vejledning til børn, unge og familier og at iværksætte hjælp og støtte. Det kan være relevant, hvis du eksempelvis oplever:

  • At du ofte kommer til kort som forældre og savner nye måder at hjælpe dit barn
  • At I har behov for hjælp til at mindske konflikter i familien
  • At dit barn har meget skolefravær
  • At dit barn er i mistrivsel
  • At dit barn er på vej ud i kriminalitet eller stofmisbrug

  I det hele taget arbejder vi med familier, som har brug for støtte for at sikre børnenes trivsel.

  Vi foretager altid en undersøgelse af dit barns og din families situation for at finde ud af, hvilken form for hjælp du eventuelt har behov for.

  Hjælpen gives med udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser.

   

  Forskellige typer af hjælp

  Familierådgivningen har mulighed for at iværksætte forskellige former for støtte af kortere eller længere varighed inden for disse hovedgrupper:

  • Kortere rådgivningsforløb
   • Eksempelvis hos en familiebehandler eller på et forældrekursus

   

  • Forebyggende foranstaltninger
   • Eksempelvis aflastningsordninger, familiebehandling, kontaktpersonsstøtte mv.

   

  • Anbringelse uden for hjemmet

   

  • Støtte til familier, hvor barnet har en kronisk sygdom eller et handicap - se mere nedenfor


  Hvis du er på krisecenter, så yder vi også rådgivning og psykologbehandling til dig og dine børn.

   

  Sagsbehandlingstider

  Vi behandler din sag så hurtigt som muligt, og vi samarbejder med dig om at få din sag tilstrækkeligt oplyst. 

  • Børnefaglig undersøgelse: Max. 4 måneder (vær opmærksom på, at Ikast-Brande Kommune pt. er fritaget for at lave børnefaglige undersøgelser i de fleste sager jf. Frikommuneforsøget - se nedenfor)
  • Behandling af ansøgning om dækning af merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste eller socialpædagigsk friplads: Max. 8 uger

   

  Kontakt 

  Inden for kommunens åbningstid, brug da oplysninger i boksen til højre. 

  Hvis der uden for kommunens åbningstid opstår akut bekymring for et barn eller en ung, så skal du kontakte politiet på telefon: 114. Politiet kan kontakte den sociale bagvagt, hvis de vurderer, at det er nødvendigt. 

  Frikommune


  Ikast-Brande Kommune har fået tilladelse til at lave et frikommuneforsøg på børnefamilieområdet. Det betyder, at Ikast-Brande Kommune i perioden 1. maj 2018 til 30. august 2020 har fået dispensation fra enkelte dele af Serviceloven. Nedenfor kan du læse mere om, hvad det betyder for dig som borger i kommunen.

  Pt. har Ikast-Brande Kommune fået dispensation til at fortsætte frikommuneforsøget ind til 31. december 2023. 


  Hvorfor er vi frikommune?


  Ikast-Brande Kommune har valgt at søge om frikommune-status, da vi mener, at vi kan tilrettelægge det sociale arbejde med børn og familier på en mere smidig måde. Ved at søge om dispensation fra enkelte regler i Serviceloven, så mener vi, at vi kan halvere den tid, der går, fra Familierådgivningen bliver opmærksomme på, at en familie har behov for hjælp, og til hjælpen er iværksat.

  Målet er at øge trivslen blandt udsatte børn og unge ved at styrke det forebyggende sociale arbejde, så børn og unge modtager den rette hjælp så hurtigt som muligt, og senest inden for 6 uger.

  Hvad har vi fået dispensation fra?

  Ikast-Brande Kommune har fået dispensation fra:

  Servicelovens § 50: Det betyder, at vi ikke længere skal lave børnefaglige undersøgelser. I stedet laver vi en socialfaglig vurdering af behovet for støtte i de første møder med familien.


  Servicelovens § 48: Det betyder, at Ikast-Brande Kommune ikke længere skal lave børnesamtaler på bestemte tidspunkter i et sagsforløb. I stedet laver vi en plan med det enkelte barn om, hvordan han/hun ønsker at blive involveret i sin egen sag.


  Servicelovens § 140, stk. 1 og stk. 3-7: Det betyder, at Ikast-Brande Kommune ikke længere skal lave handleplaner efter de rammer der er beskrevet i § 140. I stedet vil Ikast-Brande Kommune sammen med familien og familiens netværk udarbejde mål for ønskede forandringer for barnet. Ikast-Brande Kommune vil derefter følge op på planen hver 6-12 uge.


  Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 2, 3, 6 og 9. Det betyder at Ikast-Brande Kommune kan slå disse fire indsatser sammen til én familieorienteret indsats.

   

  Hvad betyder det for borgerne i Ikast-Brande Kommune?


  Hvis du i frikommune-forsøgsperioden får kontakt med Familierådgivningen, så betyder det, at du vil opleve et øget samarbejde med Familierådgivningen og fokus på de ressourcer, der er i jeres private netværk.

  I stedet for lange undersøgelsesperioder på op til fire måneder, så vil du opleve hyppigere møder, mere inddragelse og hurtigere indsats i de sager, hvor barnet har behov for særlig støtte.


  Praktisk info


  Ikast-Brande Kommune samarbejder med Gladsaxe Kommune og Guldborgsund Kommune om frikommuneforsøget.

  Frikommuneforsøget evalueres af VIVE (det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd).

  Hvis du vil læse mere om den lov der gælder for Ikast-Brande i forsøgsperioden, så klik på linket til retsinformation. Det er særligt § 10 der er relevant.

  Link til lov om frikommunenetværk


  Ikast-Brande Kommune har to frikommuneprojekter. Hvert forsøg har en vedtægt:

  Forsøg 1 (vedrørende § 48, § 52 og § 140) Link til Frikommunevedtægt

  Forsøg 2 (vedrørende § 52, stk. 3, nr. 2, 3, 6 og 9) Link til Frikommunevedtægt

   

  Evalueringer

  Frikommuneprojektet er nu evalueret. 

  Forsøg 1 er evalueret af VIVE. Se evalueringen her.

  Forsøg 2 er evalueret af Ikast-Brande Kommune. Se evalueringen her.

   

  Kontakt

  Projektleder: Frej Andersen: frand@ikast-brande.dk

  Støtte i hjemmet


  Hvis du venter, eller er blevet forældre til et barn med kronisk sygdom eller handicap, så kræver det en stor omstilling for hele familien. 

  Der er forskellige muligheder for at få hjælp og støtte til denne opgave. 

  Du skal kontakte som udgangspunkt først kontakte Forebyggelse Børn og Unge (se kontaktboks til venstre), hvis du ikke allerede har en sag i Familierådgivningen. Medarbejderne i Forebyggelse Børn og Unge vil sammen med jer afdække eventuelt behov for støtte.

   

  Mere information om de vigtigste støttemuligheder

  Pjece med de vigtigste tilbud om hjælp og støtte
  Pjece om merudgifter
  Pjece om tabt arbejdsfortjeneste
  Pjece om overgang fra barn til voksen
  Vejledning til forældre om hjemmetræning
  Ansøgningsskema om hjemmetræning
  Budgetskema til hjemmetræning

  Ikast-Brande Kommunes beskrivelse af Tabt arbejdsfortjeneste 

   

  Hvis du skal ansøge om hjælpemidler, så se mere her.

  På DUKHs hjemmeside kan du se forskellige videoer om sagsforløb, klageadgange mv. Se mere her.

   

  Særlig støtte i dagtilbud og skole

  Hvis du gerne vil høre mere om særligt tilrettelagte skoletilbud eller pasningtilbud, skal du kontakte:

  Daginstitutionsafdelingen - læs mere her.

  Skoleafdelingen - læs mere her.

   

  Forældre til et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat funktionsevne har mulighed for at modtage vejledning ved vores familievejleder. Familievejlederen har ingen kompetence til at træffe beslutninger. Det er alene et tilbud til jer om rådgivning om de muligheder, I har som forældre til et barn med funktionsnedsættelse. 

  Vejledningen tilbydes indenfor 3 måneder efter, at funktionsnedsættelsen er konstateret. Familievejlederen tilbyder information og vejledning om muligheder for hjælp på tværs af sektorer i og udenfor Ikast-Brande Kommune.

  Vejledningen foregår i jeres eget hjem, med mindre I ønsker, det skal foregå et andet sted. Vi kan også hjælpe jer med at få kontakt til andre familier med handicappede børn, hvis I ønsker det. Der tilbydes som udgangspunkt ét hjemmebesøg.

  Familievejledning gives i henhold til Serviceloven § 11, stk. 8

  Familievejlederen kontakter familien med tilbud om familievejledning. Du er også velkommen til selv at kontakte familievejlederen på tlf. 30 67 04 37 og aftale tid til en samtale.