Gå til hovedindhold

VE planlægning

Læs mere om planlægning for store vindmøller og solcelleanlæg

 • Læs op

Indhold

  I Ikast-Brande Kommune har vi et ønske om at fremme vedvarende energi og bidrage til CO2-reduktionen, som Danmarks klimamål kræver. Derfor planlægger vi for opstilling af vindmøller og store solcelleanlæg flere steder i kommunen. De statsligt udpegede energiparker forventes også at indgå i den fremtidige planlægning.

  Nedenfor kan du læse mere om planlægningen for vindmøller og solceller.
  Bemærk - Der tages forbehold for, at henvisninger til lovgivning m.m. ikke er opdateret, da planlægningen for VE er i konstant udvikling.

  Hvis du har spørgsmål til planlægningen for VE-anlæg i Ikast-Brande Kommune, er du altid velkommen til at kontakte Plan og Udvikling.

  Ikast-Brande Byråd planlægger for vindmøller over 25 m og store solcelleanlæg ved at udpege arealer, der er egnet til at opstille vindmøller, i Ikast-Brande Kommuneplan. Kommuneplanen udpegninger danner grundlag for byggeretsgivende lokalplaner.

  Planloven sikrer, at borgere, foreninger, myndigheder og andre interessenter løbende inddrages i den kommunale planlægningsproces for VE-anlæg.

  Placeringen af vindmøller er underlagt en række særlige lovgivnings- og planlægningsmæssige hensyn, som primært er fastsat i "Bekendtgørelsen om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller" og i "Bekendtgørelse om støj fra vindmøller".

  Begge bekendtgørelser har nogle ufravigelige eller meget restriktive krav. Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller knytter sig til planloven og regulerer bl.a. afstandskrav til nabobeboelser, mens bekendtgørelsen om støj fra vindmøller regulerer, hvor meget vindmøllerne må støje.

  Vindmølleprojekter og planerne for anlæggene skal også miljøvurderes jf. Miljøvurderingsloven (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Formålet med miljøvurderingen er at vurdere og beskrive de miljømæssige konsekvenser af et givent anlægsprojekt.

  Derudover er vindmøller reguleret af bestemmelser i anden lovgivning, bl.a. for at tage særlige beskyttelseshensyn i det åbne land og for at tilgodese naboer, der kan blive generet af møllerne. I VE-loven (Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi) er der bl.a. fastsat foranstaltninger til fremme af udbygningen med vindmøller. Der er bestemmelser om, at opstilleren af vindmøller skal udbetale godtgørelse for værditab og skal tilbyde salgsoption på nærliggende beboelsesejendomme. 

  Ikast-Brande Byråd har vedtaget retningslinjer for store solcelleanlæg i det åbne land i et tillæg nr. 6 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033. Retningslinjerne udgør grundlaget for planlægningen for alle store solcelleanlæg i det åbne land i Ikast-Brande Kommune.

  Ikast-Brande Byråd har igangsat planlægningen for 5 solcelleanlæg, mens statsligt udpegede energiparker også forventes at indgå i den fremtidige planlægning.

  Planloven sikrer, at borgere, foreninger, myndigheder og andre interessenter løbende inddrages i den kommunale planlægningsproces for VE-anlæg.

  Placeringen af store solcelleanlæg er underlagt en række særlige lovgivnings- og planlægningsmæssige hensyn, som primært er fastsat i  VE-loven (Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi) og i Planloven (Bekendtgørelse af lov om planlægning).

  Solcelleprojekter og planerne for anlæggene skal også miljøvurderes jf. Miljøvurderingsloven (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Formålet med miljøvurderingen er at vurdere og beskrive de miljømæssige konsekvenser af et givent anlægsprojekt. 

  Hvis du ønsker, at opstille et privat solcelleanlæg i tilknytning til din egen ejendom i landzone, skal du søge om landzonetilladelse. Du kan læse mere om landzonetilladelser her: Link

  Planlægningsprocessen for nye VE-projekter

  Planlægningsprocessen for opstilling af større vindmøller og store solcelleanlæg består af en række faser. Hver fase indeholder en række opgaver, som løses enten af bygherren eller Ikast-Brande Kommune. Der er følgende faser:

  1. Forarbejder
  2. Debatfase med høring af offentligheden og berørte myndigheder
  3. Afgrænsning af miljøvurderinger med høring af offentligheden og berørte myndigheder
  4. Udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljøvurderinger
  5. Offentlig høring af planforslag og miljørapporter
  6. Endelig vedtagelse af planer
  7. Udstedelser af nødvendige tilladelser
  8. Opstilling af anlæg