Gå til hovedindhold

Ikast-Brande Kommune som arbejdsplads

På disse sider kan du læse om de fordele, der er ved at arbejde for Ikast-Brande Kommune. For eksempel hvordan vi sikrer et godt arbejdsmiljø og trivsel, god ledelse, personalepolitikker med videre.

Fem kollegaer, der giver hinanden et håndtryk
 • Læs op

Indhold

  Et job i Ikast-Brande Kommune er andet og mere end bare et job.

  På en af kommunens største og mest mangfoldige arbejdspladser med mere end 3.500 ansatte arbejder sygeplejersker, ingeniører, sosu-assistenter og -hjælpere, socialrådgivere, pædagoger, medhjælpere, lærere, gartnere, pedeller, sekretærer, kontorassistenter, økonomer og mange mange flere side om side.

  Mulighederne er uendelige, og arbejdet er meningsfyldt - du arbejder for Ikast-Brande Kommunes borgere, brugere og for byen. I kommunens personalepolitik har medarbejdere og ledere beskrevet, hvad vi gerne vil arbejde med til gavn for alle ansatte. 

  Værdierne dialog, tillid og ansvarlighed fremhæves i MED-aftalen, som grundlag for at skabe attraktive arbejdspladser med stor arbejdsglæde. Der tages udgangspunkt i de tre værdier, når den ønskede ledelsesadfærd beskrives. Nedenfor kan du læse mere om forståelsen af de tre værdier.

  Dialog

  Ved dialog forstås ligeværdighed i samtalen, og at alle parter har indflydelse på resultatet. Dialogen eksisterer på tværs mellem ledere i organisationen og hjælper til at afstikke en fælles retning. I nogle situationer er parterne ikke ligeværdige, og dialogen bliver så afløst af eksempelvis inddragelse, gensidig afklaring, høring eller orientering efter en beslutning er truffet.

  Dialogen sikrer en fælles forståelse og afstemmer gensidige forventninger, ligesom eventuelle uenigheder kommer frem. Uenighed forud for en beslutning er produktivt, idet det synliggør grundlæggende forskelle i interesser og behov i organisationen. Uenighed er med andre ord med til at kvalificere og nuancere beslutningsgrundlaget. Når beslutningen endelig er truffet efter tværgående dialog, er der til gengæld fuld opbakning til implementeringen af den.

  Efter en opgave eller et projekt er udført, skal arbejdsprocessen evalueres, for at deltagerne og andre kan lære af eventuelle uhensigtsmæssigheder. Forslag til forbedringer af processen tilvejebringes efter refleksion, hvor dialogen og samspil med andre er centrale værktøjer for idégenerering. Dialogen giver mulighed for vidensdeling på tværs af organisationen og skaber grundlag for helhedsorienterede beslutninger.

  Tillid

  Tillid indebærer, at den enkelte er parat til at acceptere en afhængighed, der er baseret på positive forventninger til andres intentioner og handlinger. Tillid skal således forstås som en social relation, der omfatter gensidige forventninger og forpligtelser.

  I en organisation er tillid bindemidlet, som sikrer smidighed i opgaveløsningen og fleksibilitet. Når tillid er til stede, er der grobund for engagerede medarbejdere, og for at den enkelte identificerer sig med arbejdspladsen. Ved brug af decentralisering og delegation udviser direktionen tillid til de øvrige ledere i organisationen. Decentralisering sikrer en optimal opgavevaretagelse i form af, at beslutningskompetencen placeres, hvor den faglige ekspertise er størst, og kontakten til brugerne er tættest.

  Omvendt udviser de øvrige ledere tillid til direktionen ved at være kreative og fleksible i deres tilgang til opgaveløsningen inden for de rammer, som direktionen udstikker. Her forudsættes det, er lederne har tillid til at direktionen træffer de rigtige beslutninger på hele organisationens vegne.

  Ansvarlighed

  Ikast-Brande Kommune er én organisation, som består af mange forskellige enheder med selvstændigt ledelsesansvar. Hver enhed er bundet sammen med de øvrige enheder af en fælles vision og et samlet budget. Visionen og budgettet nødvendiggør, at lederne har forståelse for helhedens interesse og ikke kun orienterer sig mod eget ansvarsområde. Tværgående samarbejde på tværs af enheder vil bidrage med viden om hinandens interesser og vil øge ansvarligheden over for og indsigten i resten af organisationen. Øget sammenhængsforståelse og viden er med andre ord grundlaget for oplevelse af ansvar.

  Ansvarlighed synliggøres af handlinger, som viser det gode eksempel. Ledelsen skal gå foran med det gode eksempel og være normsættende og kulturbærende for resten af organisationen. Den enkelte leder skal turde lede og sætte dagsordenen for sin del af organisationen. Ved at være på forkant og tage initiativ inden for de givne rammer, træder den enkelte leder i karakter og tager et ledelsesmæssigt ansvar. Lederen kan også udvise ansvarlighed ved at være aktiv i diskussioner, som foregår i tværgående mødefora, således at lederen er med til at påvirke processen og kvalificere beslutningsgrundlaget. 

  Det helt centrale for en attraktiv arbejdsplads er, at medarbejderne trives og har et godt arbejdsmiljø. På denne side præsenterer vi, hvad vi gør for at gøre vores arbejdsplads så attraktiv som mulig - samtidigt med at vi lever op til kravene om effektivitet og kvalitet i opgaveløsning

  I følge overenskomstaftalen skal kommunerne måle medarbejdernes trivsel mindst hvert tredje år. I Ikast-Brande Kommune målte vi for første gang trivslen i 2007, og igen senest i 2022. Målingen kombineres hos os med en måling af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, arbejdspladsvurderinger (APV) og handleplaner i den forbindelse. 

  Målingen danner baggrund for dialogmøder på hvert enkelt arbejdsplads. Der er i Ikast-Brande Kommune fokus på den enkelte leders ansvar for at sikre medarbejdernes trivsel, men lederen har altid brug for medarbejdernes samarbejde og inddragelse. 

  Det er således ikke selve målingen, der er i fokus i Ikast-Brande Kommune, men den efterfølgende dialogproces og udviklingsforløb.

  For Ikast-Brande Kommune er der udarbejdet en rapport, der viser resultatet for kommunen som helhed inklusiv kommentarer fra konsulentfirmaet, der har hjulpet med især det tekniske omkring undersøgelsen. Du kan hente trivselsrapporten fra 2022 her. Hver arbejdsplads har fået en tilsvarende rapport.

   

  MED-indflydelse på eget arbejde

  I Ikast-Brande Kommune er der i videst muligt omfang indflydelse på eget arbejde. Indflydelsen sker både ved den almindelige dialog mellem leder og medarbejdere samt inden for det såkaldte MED-system.

  MED-systemet og arbejdsmiljøindsatsen danner en sammenhængende struktur. Således planlægges arbejdsmiljøindsatsen i MED-systemet.

  Der er i Ikast-Brande MED-udvalg på tre niveauer:

  • Hovedudvalg (Hovedudvalgets repræsentanter består af 11 medarbejdere udpeget af de faglige hovedorganisationer samt direktionen, som er ledelsesrepræsentanterne).
  • Sektorudvalg (MED-Administration, MED-Dagsinstitution/dagpleje, MED-Skole, MED-Børn/familie, MED-Ældre og MED-Psykiatri/handicap)
  • Lokale MED-udvalg på de enkelte arbejdspladser eller personalemøder med MED-status (hvis man ikke har lokale MED-udvalg)

  MED-systemet er forpligtet til at følge de overenskomster og rammeaftaler, der besluttes mellem arbejdsgiversiden KL (Kommunernes Landsforening) og arbejdstagersiden Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte (KTO) og Sundhedskartellet (SHK). Som opfølgningen på disse overenskomstaftaler udarbejdes der en rammeaftale, som MED-udvalgene i alle kommuner skal følge.

  I Ikast-Brande Kommune arbejder vi med sundhed bredt i hele kommunen. Der er blandt andet udarbejdet en sundhedspolitik. Du kan læse mere om politikken og arbejdet med sundhed på https://ikast-brande.dk/politik/politikker-strategier-og-visioner/politikker/sundhedspolitik

  KRAMS - Kost - rygning - motion - alkohol og stress

  Kost: Kommunens sundhedsafdeling har en diætist tilknyttet, der tilbyder særlige forløb for svært overvægtige. Der er mulighed for også som medarbejder at blive udvalgt til at deltage.

  Rygning: Der er udarbejdet rygepolitik og der er tilbud om rygestopkurser for kommunens ansatte.

  Motion: Der arrangeres fra tid til anden fælles kampagner eksempelvis "Tæl skridt" og "Vi cykler til arbejde", hvor afdelingerne dyster mod hinanden og præmier udloves. Der er også motionstiltag på lokale arbejdspladser.

  Alkohol: På kommunens misbrugscenter er der tilbud om samtaler med ansatte, der har et misbrug. Kommunens ledere kan også bruge misbrugskonsulenterne til sparring, ligesom de kan komme og holde oplæg.

  Stress: Der er udarbejdet retningslinier og værktøjer til håndtering af stress på kommunens arbejdspladser.

  En gang årligt udarbejdes en HR beretning, hvis formål er at give en samlet status over Ikast-Brande Kommunes ansatte og synliggøre det grundlag, der arbejdes ud fra på personaleområdet.

  Beretningen præsenterer datamateriale, der handler om rekruttering, løn, fravær, trivsel og arbejdsmiljø. HR beretningen opsummerer og supplerer det statistiske materiale, som løbende præsenteres i byrådet og MED-udvalget og som kan trækkes ud af kommunens administrative systemer.

  Link til HR beretning 2022