Skip to main content

Voksentandplejen

Her kan du læse mere om omsorgstandpleje, specialtandpleje og socialtandpleje

To tandbørster i glas

Indhold

  Omsorgstandpleje

  Omsorgstandpleje er for voksne, der af helbredsmæssige grunde ikke er i stand til at benytte den almindelige tandpleje.

  Hvem kan få omsorgstandpleje?

  Tilbuddet henvender sig typisk til ældre mennesker, der er i kontakt med hjemmeplejen, og som i forvejen har et stort behov for støtte til almindelige gøremål.

  Formålet med omsorgstandpleje er at lindre ubehag og smerter og på den måde sikre en god evne til at tygge maden. Det er ofte afgørende for den enkeltes samlede sundhed og trivsel.

  Det er ikke økonomi eller aktuelle problemer med tænder eller tandproteser, der afgør, om man kan få tilbud om omsorgstandpleje.

  Det er visitator, der afgør, om man kan visiteres til omsorgstandplejen.

  Det er visitatorens vurdering af ansøgerens muligheder for at klare sig selv, der afgør, om man får tilbud om at deltage i omsorgstandplejen.

  Afgørelsen hænger ofte sammen med, om man allerede får hjælp til nogle af disse områder:

  • Personlig pleje
  • Spise og drikke
  • Mobilitet
  • Bevægelse
  • Hukommelse
  • Kommunikation
  • Kronisk sygdom/handicap

  Hvad omfatter omsorgstandpleje?

  Tibuddet omfatter:

  • Undersøgelser af mund, tænder, tandkød, proteser m.v.
  • Forebyggelse, vejledning om renhold og kost; fjernelse af tandsten m.v.
  • Behandling af smerter og ubehag og anden nødvendig tandbehandling; undertiden plomberinger og justeringer eller reparation af proteser - sjældent nye proteser.

  Tilbuddet omfatter ikke: 

  • Behandlinger med guld- og porcelænskroner, broer, implantater mv.
  • Transport

  Hvordan og hvor foregår omsorgstandpleje?

  Tilbuddet gives om muligt i borgerens hjem, medmindre særlige faglige grunde siger noget andet. Det kan f. eks være nødvendigt med besøg på klinik, hvis der er behov for røntgen eller ved større behandlinger. Behandlingen tilpasses altid den enkeltes situation.

  Tandklinikken på Sjællandsgade 4, Ikast har specielindrettet klinik til voksne og handicappede.

  Hvad koster omsorgstandpleje?

  Deltagelse i omsorgstandplejen koster 550 kr. om året (2021). Der skal forventes prisstigning hvert år.

  Beløbet dækker al den omsorgstandpleje, der ydes, og dermed også de udgifter, der kan
  være f.eks. til proteseteknisk arbejde på et dentallaboratorium. Beløbet dækker ikke evt.
  transport til tandklinik.

  Det er den kommunale tandpleje, der yder omsorgstandpleje.

  Hvordan henvises til omsorgstandpleje

  Der kan ansøges om omsorgstandpleje ved henvendelse til Visitations- og myndighedsafdelingen, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast. Telefon: 9960 3140 eller Mail: sundhedsogomsorgsomraade
  @ikast-brande.dk

  Visitations- og myndighedsafdelingen ind visiterer efter en konkret individuel vurdering, som tager afsæt i borgerens egenomsorg og helbredstilstand.

  Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

  Specialtandpleje

  Specialtandpleje er for borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud pga. betydelig og varig nedsat funktionsevne.  

  Hvem kan få specialtandpleje?

  Borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud som følge af betydelig og varig nedsat funktionsevne på grund af:

  • psykisk udviklingshæmning
  • sindslidelse
  • andet (fx svære fysiske handicaps)

  Hvad omfatter specialtandpleje?

  Tilbuddet om specialtandpleje omfatter undersøgelse, forebyggelse og behandling. Vi lægger især vægt på at forebygge, så borgeren kan bevare sin tyggeevne og sine tænder så sunde som muligt.

  Hvordan og hvor foregår specialtandpleje?

  Personalet i specialtandplejen er særligt uddannet og har stor erfaring i at behandle personer med speciel behov. Vi anbefaler, at borgeren møder på klinikken sammen med en ledsager, som kender vedkommende godt.

  Klinikken er indrettet handicapvenligt, og der er afskærmet venteområde for voksne.

  Behandlingen foregår på:

  Tandklinikken
  Sjællandsgade 4
  7430 Ikast

  Evt. behandlinger i narkose foregår i Regional Specialtandpleje, Regionshospitalet Viborg

  Hvad koster specialtandpleje?

  Sundheds- og Ældreministeriet fastsætter hvert år egenbetalingen for deltagelse i Specialtandplejen.

  I 2021 er egenbetalingen på 2.050 kr. om året. Der skal forventes prisstigning hvert år.

  Transport til og fra klinikken er for egen regning.

  Hvordan henvises til specialtandpleje

  Henvisning foretages af faglig henviser. Det betyder, at fagpersonale som sygepleje- eller pædagogisk leder med kendskab til borgerens grundsygdom kan henvise borgere, der har folkeregister adresse i Ikast-Brande Kommune, til specialtandpleje. Henvisning sker fra socialpædagogiske botilbud, dagtilbud eller psykiatriske behandlingssteder.

  Henvisning skal ske på specielt henvisningsskema, som findes på siden nedenunder.

  Kvalitetsstandard specialtandpleje

  Socialtandpleje

  Socialtandpleje er tilbud til voksne med særlige sociale problemer, i form af hjemløshed eller lignende.

  Hvem kan få socialtandpleje

  Hvem kan få socialtandpleje:

  Socialtandpleje er for de mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benyttede eksisterende tandplejeordninger i omsorgstandplejen, specialtandplejen og praksistandplejen.

  Målgruppen er primært borgere med særlige sociale problemer, i form af gadehjemløse samt borgere, der benytter herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig, jf. servicelovens § § 104 og 110

  Hvad omfatter socialtandpleje

  Tilbuddet om socialtandpleje er akut smertelindrende tandbehandling.

  Efter konkret vurdering kan der endvidere tilbydes restaurerende og forebyggende behandling samt evt. fremstilling af proteser.

  Hvordan og hvor foregår socialtandpleje

  Socialtandpleje udføres på tandklinikken Sjællandsgade 4, 7340 Ikast

  Medarbejder i CFR støtter borgeren i kontakten til tandklinikken.

  Hvad koster socialtandpleje

  Behandling i socialtandplejen er gratis for borgeren

  Hvordan henvises til socialtandplejen

  Visitation til socialtandpleje er en kommunal opgave, som varetages i et tværfagligt samarbejde mellem Center for Rusmiddelbehandling (CFR) og Tandplejen.

  Borgere, som har behov for socialtandpleje, kan henvende sig til CFR. Her vil medarbejder vurdere, om borgeren er i målgruppen for socialtandpleje. Efterfølgende vil CFR være behjælpelig med at etablere kontakt mellem borgeren og Tandplejen.

  CFR kan træffes på tlf. 9960 3850