Gå til hovedindhold

Praktiske oplysninger

Forsikring, erstatningsansvar

 • Læs op

Indhold

  Politik for billeder, video og sociale medier

  Du kan læse om vores håndtering af billeder og video på internettet og sociale medier her:

  Politik for offentliggørelse af billeder

  Forsikringsforhold og erstatningsansvar

  Du skal være opmærksom på, at Ikast-Brande Kommune ikke har tegnet en ulykkesforsikring for børn i dagpleje og institutioner, da det ikke er lovpligtigt. Du kan læse mere om forsikringsforholdene her:

  Forsikringsforhold (PDF)

  Her er en pjece fra Justitsministeriet om børns erstatningsansvar: "Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar" (PDF)

  Politianmeldelse af vold fra børn

  En stramning ved Erstatningsnævnet af 5. marts 2015 betyder, at vold fra børn mod pædagogisk personale i dagtilbud fremover skal politianmeldes inden 72 timer, hvis der skal rejses et krav om erstatning efter voldsofferloven. Manglende politianmeldelse inden 72 timer kan medføre, at der ikke er mulighed for at få erstatning.

  Grunden til, at det er nødvendigt at søge om erstatning hos Erstatningsnævnet er, at godtgørelse for svie, smerte, ødelagte ejendele og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ikke dækkes efter arbejdsskadelovgivningen. Erstatning hos Erstatningsnævnet er oftest eneste mulighed for at få erstatning, da barnets ansvarsforsikring normalt ikke dækker forsætlige voldshandlinger.

  Hvilke episoder skal anmeldes?

  Det er episoder, hvor der som følge af volden er sket en personskade, og der skal fra barnets side have været et fortsæt, altså skal barnet have villet skade den voksne.

  Hvem kan anmelde?

  Skadesramte selv, en kollega eller en leder kan anmelde volden til politiet.

  Hvordan skal anmeldelsen ske?

  Anmeldelsen kan ske både ved personligt fremmøde hos politiet, ved telefonisk henvendelse eller ved at sende en e-mail. Det er vigtigt at kunne dokumentere, at der er sket en anmeldelse. Anmelder den skadesramte ikke selv, er det stadig eget ansvar at sikre sig, at der er sket anmeldelse. Så få en kopi af anmeldelsen.

  Medicingivning

  Du kan læse Sundhedsstyrelsens anbefalinger om medicingivning til børn i dagtilbud her:

  Medicingivning til børn i dagtilbud

  Medicingivning bør så vidt muligt foregå i hjemmet uden for det tidsrum, børnene er i dagtilbud.

  Personalet i dagtilbuddet har ikke sundhedsfaglig baggrund, og er derfor ikke uddannet til at observere og behandle syge børn.

  Akut syge børn må ikke møde i dagtilbud, og ved akut sygdom skal forældrene snarest muligt sørge for, at barnet bliver hentet.

  Det er imidlertid vigtigt for børn, også børn med kronisk eller længerevarende sygdom, at have adgang til pasning og kontakt til andre børn i dagtilbud i den udstrækning, deres sygdomstilstand tillader det. Ved kroniske eller længerevarende sygdomme kan det være nødvendigt at give medicin flere gange i løbet af dagen.

  Når medicin skal gives på tidspunkter, hvor børnene er i dagtilbud, bør personalet, i det omfang det er muligt, påtage sig opgaven. Det vil oftest dreje sig om børn med kronisk eller længerevarende sygdom, og der skal være tale om lægeordineret medicin.

  Ledelsen har ansvar for, at det af en skriftlig instruktion til personalet fremgår, hvordan børnenes medicin skal håndteres og opbevares. Medicinen skal opbevares, så den er utilgængelig for uvedkommende, og det anbefales, at institutionen for hvert barn nedskriver, hvornår og af hvem, medicinen er givet.

  Når den behandlende læge har vurderet, at medicinen kan administreres af forældre/personer, der ikke er sundhedsuddannede, vil personalet i dagtilbuddet også kunne påtage sig dette.

  Vejledning for instruktion ved kronisk eller langvarig sygdom

  Når forældre til kronisk eller langvarigt syge børn anmoder personalet i dagtilbud om at give medicin, er forældrene ansvarlige for, at instruktionen fra den ordinerende læge om medicingivningen videregives til personalet.

  I de fleste tilfælde vil påskriften på medicinbeholderen være tilstrækkelig instruktion om medicingivningen. Beholderen skal have let læselig påskrift med oplysning om barnets navn og eventuelt personnummer, medicinens art og den ordinerede dosis. Hvis en mere grundig instruktion af personalet er nødvendig, kan ledelsen af dagtilbuddet anmode forældrene om en supplerende skriftlig instruktion fra lægen.

  Akutte tilfælde

  I sjældne tilfælde kan der ved nogle kroniske sygdomme opstå hurtigt indsættende anfaldsfænomener. Det kan f.eks. dreje sig om feberkramper, epileptiske anfald, kraftige overfølsomhedsreaktioner eller akut forværring af en kronisk tilstand.

  Den behandlende læge vil i disse tilfælde ofte have ordineret medicin, som personalet efter aftale med forældrene straks kan give samtidig med, at der tilkaldes ambulance. Det kan dreje sig om en tablet, mikstur, en stikpille eller et stik med en EPI-pen.

  Sundhedsstyrelsen har forståelse for, at det kan virke foruroligende for personalet at skulle give behandling i disse tilfælde, som kan synes faretruende. Indsatsen må betragtes som en form for førstehjælp, der forbedrer barnets muligheder for hurtigt at komme over anfaldet/den akutte forværring. Disse anfaldsfænomener er for det enkelte barn sjældne, så den enkelte medarbejder vil kun sjældent komme ud for denne situation.


  Det er derfor vigtigt, at der i pågældende tilfælde har været en drøftelse mellem institutionens personale og  forældrene, på baggrund af instruktionen fra lægen.

  Styrelsesvedtægter

  Den kommunale styrelsesvedtægt er rammen for forældrebestyrelserne, og er godkendt af byrådet.

  Du kan læse styrelsesvedtægten for dagplejen her. (PDF)

  Her kan du læse styrelsesvedtægten for daginstitutionerne. (PDF)

  De centrale bestemmelser om forældreindflydelse i dagtilbud er i dagtilbudlovens §§ 14,15 og 16.