Gå til hovedindhold

Praktiske oplysninger

Herunder kan du finde praktiske oplysninger.

Notesbog og briller
 • Læs op

Indhold

  Ifølge gældende bekendtgørelse af lov om folkeskolens § 26 stk. 1 skal kommunalbestyrelsen sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet eller hjemmets nærhed, hvis

  • elever på 0. - 3. klassetrin har længere skolevej end 2 ½ km.
  • elever på 4. - 6. klassetrin har længere skolevej end 6 km.
  • elever på 7. - 9. klassetrin har længere skolevej end 7 km.
  • elever på 10. klassetrin har længere skolevej end 9 km.

  Elever der går på deres distriktsskole, er berettiget til gratis befordring efter ovenstående regler.

  Elever der ikke går på distriktsskolen, er ikke berettiget til gratis befordring. Dog kan eleverne benytte sig af kommunens lokale gratisbusser, hvis disse ruter passer.

  Oplever du driftsforstyrrelser eller lignende med dit barns befordring, beder vi dig henvende dig direkte til barnets skole.

  Skolernes feriekalender 2023-24

  Skolernes feriekalender 2024-25

  Skolernes feriekalender 2025-26

  Vær opmærksom på at nogle skoler kan have lokale ændringer i ferieplanen som følge af omlægning af skoledage. Tjek skolernes lokale hjemmesider, hvis du vil vide mere.

  I flg.§ 33 stk. 2 i folkeskoleloven kan du som forælder selv sørge for undervisning af dit barn.
  Hvis dit barn ikke går i folkeskolen, skal hjemmeundervisningen foregå efter lovbekendtgørelse nr. 891 af 8. juli 2007, kapitel 8 i lov om friskoler og private grundskoler.

  Hvis du, som forælder, selv vil sørge for undervisning af dit barn, skal du i følge loven meddele det skriftligt ved at sende en e-mail til Skoleafdelingen i Ikast-Brande Kommune inden hjemmeundervisningen starter.

  E-mailen skal indeholde oplysninger om

  • Hvilket barn/børn, der skal deltage i undervisningen
  • Hvor undervisningen skal foregå
  • Hvem der skal undervise barnet/børnene

  E-mailen skal sendes til:

  Skolechef Thomas Garsdal, thgar@ikast-brande.dk

  Skoleafdelingen i Ikast-Brande Kommune har ifølge § 35 pligt til at føre tilsyn med den undervisning, som barnet får i hjemmet. Ved tilsynet vurderes barnets udbytte af undervisningen. En gang om året kan tilsynet afholde prøver i dansk, matematik, engelsk og naturvidenskabelige fag for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den, der har undervist barnet, leder prøverne.

  Tilmelding til modersmålsundervisning

  Uanset om dit barn bor i Ikast-Brande Kommune eller uden for kommunen, skal du udfylde en ansøgningsskema for at blive tilmeldt. 

  Det er muligt at ansøge om modersmålsundervisning til det kommende skoleår frem til den 31. maj. Herefter afgør vi om Ikast-Brande Kommune kan oprettet et hold i de ansøgte sprog. Såfremt der ikke er deltagergrundlag eller kvalificeret underviser, vil du modtage besked herom. Vi vil så bede dig ansøge i anden kommune, hvor dit barn eventuelt kan deltage.

  Der samarbejdes i denne forbindelse bl.a. med Herning, Vejle og Aarhus Kommuner.

  Bor dit barn i Ikast-Brande kommune

  Skal du som forældre udfylde dette ansøgningsskema.

  Bor dit barn uden for Ikast-Brande Kommune

  Skal bopælskommunen udfylde dette ansøgningsskema.

  Hvad er modersmålsundervisning?

  Modersmålsundervisning er et sprogfag. Omdrejningspunktet for undervisningen er elevernes kommunikative kompetencer på modersmålet, elevernes bevidsthed om sprog, flersprogethed og sprogtilegnelse og deres bevidsthed om kulturelle og samfundsmæssige forholds betydning for sprog og identitet.

  Hvem kan modtage modersmålsundervisning?

  Ikast-Brande Kommune tilbyder undervisning i modersmål til børn i 0.- 9. klasse, hvis barnet har et andet modersmål end dansk og forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller i en stat, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, undervisning i den pågældende stats officielle sprog.

  Følgende kriterier skal opfyldes i forbindelse med undervisning i modersmål:

  • Barnet kan kun få modersmålsundervisning i et sprog
  • Det sprog, barnet skal undervises i, skal I tale aktivt i hjemmet
  • Barnet skal samtidig følge den almindelige undervisning på den pågældende skole
  • Når barnet er tilmeldt, forventes det, at barnet kommer til undervisning hver gang
  • Undervisning i modersmål er frivillig.

  Hvor og hvornår foregår modersmålsundervisningen?

  Hvis modersmålsundervisningen etableres internt i Ikast-Brande Kommune placeres undervisningen på en folkeskole i Ikast og afvikles om lørdagen. Det er undervises mellem 60 og 90 timer pr. skoleår alt efter sammensætningen ift. antal og alderstrin på de tilmeldte. Undervisningen starter op i uge 38.

  Hvis der ikke er tilmeldt minimum 12 elever til undervisning i samme sprog, og der kan tilbyde undervisning af en kvalificeret lærer, tilbyder Ikast-Brande Kommune at opretholde udgifterne til undervisning i en anden kommune, der tilbyder relevant undervisning. Undervisningen opstarter efter aftale med den pågældende kommune.

  Hvad koster det at deltage i modersmålsundervisning?

  Undervisning i modersmål er gratis for børn, som er bosiddende i Ikast-Brande Kommune. Hvis dit barn ikke er bosiddende i Ikast-Brande Kommune kan der tilkøbes en plads, hvis der er plads på holdet. Prisen er 12.500 kr. for skoleåret 2023/2024.

  Relevant links i forbindelse med modersmålsundervisning

  Hvad er privatister?

  Elever, som ikke har mulighed for at aflægge prøve på en skole, enten fordi skolen er prøvefri, eller fordi eleven bliver hjemmeundervist, kan aflægge folkeskolens prøver som privatister. Dette forudsætter dog, at eleven ikke er fyldt 18 år ved skoleårets begyndelse.

  Procedurer for privatister:

  Privatister skal tilmelde sig folkeskolens prøver via ansøgningsskemaet herunder. Tilmeldingen skal ske inden den 1. september forud for prøveterminen december-januar og inden den 1. februar forud for prøveterminen maj-juni.

  Skoleafdelingen anviser privatisten til den nærmeste geografiske kommunale folkeskole, der afholder det ønskede prøvefag. Den prøveansvarlige skole tager derefter kontakt til privatisten eller privatistens prøvefri skole.

  Ansøgningsskema:

  Link til Ansøgningsskema for privatister som ønsker at aflægge folkeskolens prøver https://www.nemform.dk/756/Privatister

   Relevante links og dokumenter:

  ·         Link til Bekendtgørelsen om folkeskolens prøver: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1224

  ·         Dokumentet: ”Lovgivning og generelle procedurer for privatister”

  ·         Dokumentet: ”Samarbejde vedr. privatister i Ikast-Brande kommune”