Gå til hovedindhold

Billedkunstrådet

Billedkunstrådet i Ikast-Brande

Billedkunstråd 2018 2021
 • Læs op

Indhold

  • Medlemmer

  • Lene Abildgaard Knudsen, formand

  • Jens Chr Jensen, næstformand 

  • Finn Birkelund

  • Nina Lund

  • Lotte Stoltenborg (KFU's repræsentant)

  • Carsten Jensen, sekretær.

  Retningslinjer for Ikast-Brande Kommunes Billedkunstråd for 2018-2021


  § 1 Formål og opgaver

  Ikast-Brande Kommunes Billedkunstråd er dannet med det formål at sikre høj kunstnerisk kvalitet i
  forbindelse med kunstnerisk udsmykning i Ikast-Brande Kommune, samt sikre vedligeholdelsen af den
  kunstneriske udsmykning i kommunen, som ikke er ejet af private eller selvejende institutioner.
  Ikast-Brande Kommunes Billedkunstråd har til opgave at

  • virke som rådgivende organ for Ikast-Brande Kommune i kunstneriske spørgsmål

  • virke som kunstnerisk rådgiver ved alle kommunale bygninger

  • rådgive ift. de 2% af byggesummen, der afsættes til kunst, form og farver, når der bygges nyt eller
  ved større renoveringer.

  • varetage vedligeholdelsen af den udendørs udsmykning i kommunen, der ikke ejes af private eller
  selvejende institutioner.


  Ikast-Brande Kommunes Billedkunstråd kan

  • igangsætte kunstneriske aktiviteter/kunstprojekter, herunder indkøb af kunst

  • igangsætte formidling af kunstneriske aktiviteter/projekter

  • virke som rådgivende organ for institutioner og for erhvervslivet i forbindelse med kunstnerisk
  udsmykning.
  Billedkunstråd bør være opsøgende i sit virke.

   

  § 2 Økonomi

  Midler tilvejebringes ved tilskud fra Ikast-Brande Kommune, ved tilskud fra private virksomheder og fonde,
  samt fra offentlige institutioner.
  Billedkunstrådets aktiviteter er en integreret del af Ikast-Brande Kommunes regnskab.
  Billedkunstrådet rapporterer en gang årligt om årets aktiviteter til Kultur- og Fritidsudvalget.
  Alle udgifter/indtægter fremsendes til godkendelse hos Kultur & Bibliotek.


  § 3 Ejerskab og registrering af værker

  Værker erhvervet af Ikast-Brande Kommunes Billedkunstråd tilhører Ikast-Brande Kommune.
  Billedkunstrådet sørger for registrering og ajourføring af oversigt med udendørs værker i Ikast-Brande
  Kommune, der viser placering, kunstner, årstal for værket og erhvervelsen, ejerskab, evt. giver mv.


  § 4 Sammensætning, møder og sekretariat

  Billedkunstrådet består af tre-fem medlemmer, som vælges for fire år ad gangen. Medlemmerne udpeges
  af Kultur- og Fritidsudvalget på det første møde i valgperioden. Billedkunstrådets medlemmer kan få del i
  udvalgets midler efter retningslinjer fra ’Kommunale Billedkunstråd’ fra Statens Kunstfond*.


  Billedkunstrådet består af:

  • En repræsentant fra Ikast-Brande Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg

  • To-fire repræsentanter med kunstnerisk interesse, heraf et flertal med en kunstfaglig baggrund.

  Billedkunstrådet konstituerer sig med formand og næstformand.
  Vedtagelser i Billedkunstrådet kræver, at over halvdelen af medlemmerne stemmer herfor.
  Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
  Kultur & Bibliotek varetager sekretariatsfunktionen, og indkalder til møderne i samråd med formanden.
  Der afholdes to-fire møder årligt.


  § 5 Vedtægtsændringer

  Billedkunstrådets vedtægter kan kun ændres med godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalget og Statens
  Kunstfond.


  § 6 Opløsning af Billedkunstrådet

  Billedkunstrådet kan alene bringes til opløsning ved beslutning af Kultur- og Fritidsudvalget i Ikast-Brande
  Kommune. Ved opløsning anvendes udvalgets likvide midler til tilsvarende kulturelle formål efter Kultur- og
  Fritidsudvalgets afgørelse og efter indstilling fra Billedkunstrådet.
  Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. januar 2018.


  *Fra Statens Kunstfond:
  Budgettet kan anvendes til fx honorering af rådsmedlemmerne for den tid de bruger på
  rådgivningsopgaverne, og til lokale initiativer som ikke allerede kan få tilskud fra Statens kunstfond.
  Det der allerede kan få tilskud fra Statens Kunstfond er: Kunstneres produktion af værker, Udstillingssteders
  udstillinger, Indkøb/lån af kunstværker til det offentlige rum eller i offentlige bygninger.
  Lokale initiativer kan fx være borgermøder om billedkunst, lokale billedkunstinitiativer for børn og unge,
  eller formidling af kommunens kunst.
  Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst opfordrer kommuner til behørig honorering af de
  rådsmedlemmer der er professionelle billedkunstnere og kunstkyndige. Honorering kan have betydning i
  forhold til rekruttering og fastholdelse af medlemmer med de rette kompetencer.

  Billedkunstrådet skal:

  • have et samlet overblik over kommunens udendørs kunstværker

  • igangsætte nødvendig renovering af værker

  • rådgive kommunale institutioner om kunstnerisk udsmykning

  • rådgive - og er hørringpart ved etablering eller ændring af kunst i det åbne rum

  • iværksætte initiativer omkring kunst - og kunst i det offentlige rum.

   

  Arbejdsplan for 2018-2021

  • fortsat beslutning om nødvendig renovering af værker

  • anbefale placering af værker

  • markedsføring af kunsten i det åbne rum

  • rådgivning ved bygning og større renoveringsarbejde ifm. kommunale bygninger

  • rådgivning af kunstnerisk udsmykning i det offentlige rum

  • samarbejde om udvikling af kunst for børn.

  Eksempler på kunstprojekter

  • Flytning af Jens Flemming Sørensens bronzeskulptur, Strømmen, Brande

  • Renovering og flytning af Barry Wilmots 'Stormfuglen', Brande

  • Renovering og flytning af Peter Mølsteds 'Danser i vinden', Brande

  • Renovering og flytning af Peter Brandes vase, Svømmecenter Ikast

  • Nyt værk 'Dragens Hus' til Bording Børneby

  • Nedtagning og opbevaring af værker fra Centerparken i Brande

   

  Rådgivning i forbindelse med nybyggeri/renoveringer

  • Engesvang Børnehus

  • Nordre Skole og SFO

  • Artium Brande

  • Garland Ikast