Praktisk hjælp

Praktisk hjælp tildeles ud fra en individuel faglig vurdering som tager udgangspunkt i, hvad borgeren selv kan klare og hvilken betydning den praktiske hjælp har for borgeren.

Indhold

  Lovgrundlag:

  Lov om Social Service §§ 83 - 86, §§ 88 - 94 og § 161

  Formålet med hjemmehjælpen er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

  Hvem kan få - betingelser/kriterier:

  • Borgere som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan varetage nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.
  • Borgere, der ikke har en sambo (herunder hjemmeboende børn), der kan udføre de praktiske opgaver.
  • Borgere hvor ægtefælle/pårørende har behov for afløsning eller aflastning.

  Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til Ikast-Brande Kommunes visitatorer. Kontaktoplysninger finder du øverst i højre side.

  Afgørelse om tildeling af hjælp:

  Hovedreglen er at visitator kommer i eget hjem for at foretage vurderingen. Ud fra dette bevilges hjælpens omfang, og der gives en skriftlig afgørelse.

  Levering af hjælp:

  • Ikast-Brande Kommunes hjemmepleje.
  • Private leverandør, der har indgået aftale med Ikast-Brande Kommune.
  • Borgeren kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Personen skal være godkendt af og ansættes af Ikast-Brande Kommune.

  Klage og ankemuligheder:

  Hvis borgeren er utilfreds med afgørelsen om hjælp, kan der sendes en skriftlig klage til Ikast-Brande Kommune, Visitations- og Myndighedsafdelingen, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast.

  Hvis borgeren er utilfreds med udførelsen af hjælpen, kan der rettes henvendelse til leverandøren eller til Kommunens visitatorer.

  Kvalitetsstandarder og sagsbehandlingstider