Gå til hovedindhold

Praktisk hjælp

Praktisk hjælp tildeles ud fra en individuel faglig vurdering som tager udgangspunkt i, hvad borgeren selv kan klare og hvilken betydning den praktiske hjælp har for borgeren.

Praktisk hjælp
 • Læs op

Indhold

  Lovgrundlag:

  Lov om Social Service §§ 83 - 86, §§ 88 - 94 og § 161

  Formål:

  • At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv.
  • At lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.
  • At den personlige og praktiske indsats gives som hjælp til selvhjælp.

  Hvem kan få - betingelser/kriterier:

  Borgere, der på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, og som efter et korterevarende og tidsbegrænset rehabiliterings forløb, ikke selv kan varetage nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

  Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til Ikast-Brande Kommunes visitatorer. Kontaktoplysninger finder du øverst i højre side.

  Afgørelse om tildeling af hjælp:

  Hjælpen og støtten bygger på det enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og tager udgangspunkt i det borgeren selv kan. Tilrettelæggelsen af hjælpen og støtten sker på en måde, der fremmer borgerens muligheder for at klare sig selv i videst muligt omfang.
  Der fastsættes individuelle mål i samarbejde med borgeren. Borgerne tilbydes et korterevarende tidsafgrænset rehabiliterende forløb, hvis det vurderes, at det rehabiliterende forløb vil kunne øge borgerens uafhængighed, forbedre borgerens funktionsevne og dermed gøre borgeren mere selvhjulpen.
  Ved behov for hjælp tildeles hjælpen ud fra en individuel faglig vurdering, som tager udgangspunkt i, hvad borgeren har søgt om hjælp til.

  Det er en betingelse for bevilling af hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, at borgerens behov ikke kan løses på anden måde, herunder ved hjælp af fysisk træning, træning i daglige aktiviteter, afprøvning og brug af relevante hjælpemidler samt råd og vejledning.
  Relevante hjælpemidler kan eksempelvis indbefatte: gulvmoppe, håndstøvsuger med skaft, robotstøvsuger, opvaskemaskine samt gulvvasker.
  Hvis borgeren selv er i stand til at bestille dagligvarer via nethandel, vil der ikke kunne bevilliges en indkøbsordning.

  Ved henvendelse om praktisk hjælp, tager visitator kontakt til borger indenfor 2-4-uger.
  Hjælpen iværksættes efter aftale, dog senest 10 dage efter at hjælpen er visiteret.

  Visitator er i kontakt med borger, samarbejdspartnere eller pårørende via telefon, video eller ved besøg i hjemmet. Ud fra dette bevilges hjælpen, og der udarbejdes en beskrivelse af hjælpens omfang.

  Levering af hjælp:

  • Ikast-Brande Kommunes hjemmepleje.
  • Private leverandør, der har indgået aftale med Ikast-Brande Kommune.
  • Borgeren kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Personen skal være godkendt af og ansættes af Ikast-Brande Kommune.

  Klage og ankemuligheder:

  Hvis borgeren er utilfreds med afgørelsen om hjælp, kan der sendes en skriftlig klage til Ikast-Brande Kommune, Visitations- og Myndighedsafdelingen, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast.

  Hvis borgeren er utilfreds med udførelsen af hjælpen, kan der rettes henvendelse til leverandøren eller til Kommunens visitatorer.