Gå til hovedindhold

Klipning af beplantning

Klipning af beplantning og træer på offentlige arealer

Hæk med blomst
 • Læs op

Indhold

  Klipning af beplantning og træer langs offentlige arealer
  Dine hække, træer og anden beplantning, der vokser ud over skel langs fortove, veje og stier skal beskæres.
  Fodgængere og bilister skal let og sikkert kunne komme forbi din grund. Hække, træer og anden beplantning, der vokser ud over skel langs fortov, veje og stier, kan være både til gene og fare for trafikken. Derfor har du pligt til at beskære dem.

   

  Hvorfor beskære?
  Beplantningen skal beskæres af hensyn til trafiksikkerhed, fremkommelighed og vedligeholdelse af vejarealet. Ud for din ejendom skal du sikre:

  • Gode oversigtsforhold
  • Hæk og anden beplantning skal plantes på egen grund
  • Udsyn til skilte og andet vejudstyr
  • Frit udsyn til fodgængere
  • At kommunen kan komme til at vedligeholde vejen

  Når du planter 
  Du skal plante, så hækken eller busken holdes på egen grund - også i fuldvoksen størrelse. Ønsker du f.eks. en 60 cm bred hæk, så skal den plantes mindst 30 cm fra skel.

  Beplantningen må som udgangspunkt ikke hænge ud over skel.

  Skitsen herunder viser, hvordan der skal være klippet langs vej- og stiarealer.
  Målene er mindstemål.

  Beplantningens rødder må ikke vokse under fortovet/stien så belægningen løftes.


  Tryk på billede for større foto

  Skitsen viser, hvordan der skal være klippet langs vej- og stiarealer. Målene er mindstemål. Beplantningens rødder må ikke vokse under fortovet så belægningen løftes.

  • Større veje 
   Det kan tillades, at beplantningen hænger ud over skel, hvis afstanden mellem skel og kørebanen er større end 1,5 m. Beplantningen må dog ikke være tættere på kørebanen end 1,5 m. Kortet viser de større veje.
  • Øvrige veje
   Det kan tillades, at beplantningen hænger ud over skel, hvis frihøjden fra fortov til de nederste grene er på mindst 2,75 m og fra kørearealer en frihøjden på mindst 4,50 m.
   Beskæring ud over denne frihøjde kan kræves, hvis færdslen nødvendiggør det.
  • Generelt
   Såfremt der ikke er matrikelskel mellem vejarealet og den tilgrænsende ejendom, skal der være mindst 1,50 m rabat.

  Hvis der er gadelys, skal beplantningen beskæres så fodgængere kan se.

  Placering af skel fremgår af den enkelte ejendoms matrikelkort. 

  Søg din adresse på kortet nederst på siden. 
  En nøjagtig visning af skel kræver landinspektørens måleblad eller afsætning

  På kortet, nederst på siden, er de større veje markeret. Søg på en adresse for at se om ejendommen ligger langs en større vej.

  Lov om offentlige veje § 87
  Vejmyndigheden kan, når vejens vedligeholdelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt, kræve træer og anden beplantning på, over, ved og i vejareal fjernet, nedskåret, opstammet eller studset.

  Stk. 2. Vejmyndigheden kan lade arbejdet udføre for ejerens regning, hvis vejmyndighedens krav efter stk. 1 ikke efterkommes inden for en fastsat frist.

  Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder for hegn, jf. lov om hegn. Hvis der er enighed om, at hegnet er et fælleshegn, eller fastslås dette ved et hegnssyn, afholder vejmyndigheden udgifterne til de pålagte arbejder.

   

  Lov om private fællesvej (byzone), § 61
  Træer og anden beplantning må kun plantes på arealer, der er private fællesveje, med kommunens godkendelse.

  Stk. 2. Når det er nødvendigt af hensyn til vejens istandsættelse eller til færdslen, kan kommunalbestyrelsen kræve træer og anden beplantning på, i eller over en privat fællesvej fjernet, nedskåret, opstammet eller studset.

  Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan påbyde den enkelte grundejer, ud for hvis ejendom beplantningen er placeret, eller fra hvis ejendom beplantningen stammer, at udføre et arbejde, jf. stk. 2. Hvis et sådant påbud ikke efterkommes inden for den fastsatte frist, kan kommunalbestyrelsen lade arbejdet udføre for den pågældendes regning.

  Stk. 4. Hvis arbejdet omfatter ejere af flere tilgrænsende ejendomme, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at kommunen skal udføre arbejdet som et samlet arbejde.