Gå til hovedindhold

Miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter

Der skal som udgangspunkt altid gennemføres miljøvurderinger forud for beslutninger, der kan påvirke miljøet væsentligt. Det gælder for både planer, programmer og konkrete projekter. På denne side kan du læse om, hvornår man skal gennemføre miljøvurderinger.

Vindmøller
 • Læs op

Indhold

  Forslag til kommuneplantillæg og lokalplaner samt visse konkrete, nye anlægsprojekter er omfattet af miljøvurderingsloven. Det betyder, at man skal vurdere, om der kan være sandsynlige, væsentlige miljøbelastninger, hvis man realisere en plan eller etablerer et konkret anlæg.

  En miljøvurdering giver ikke i sig selv svaret på om en plan eller et projekt skal gennemføres. Men miljøvurderingen sikrer, at der bliver gennemført en grundig analyse af de forskellige miljøpåvirkninger, og den giver et overblik over konsekvenserne af forskellige alternative mulige løsninger.

  I miljøvurderinger arbejder man med et bredt miljøbegreb. Miljøvurderinger bidrager derfor til, at byrådet træffer oplyste og miljømæssigt bedre beslutninger. Et væsentligt led i processen er at miljøvurderinger sendes i offentlige høringer, inden byrådet træffer den endelige beslutning.

  Man skelner mellem miljøvurderinger af planer og programmer og miljøvurderinger af konkrete projekter

  Hvis der i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan og/eller et kommuneplantillæg foretages væsentlige ændringer i den eksisterende planlægning, og ændringerne kan få en væsentlig påvirkning af miljøet, skal Ikast-Brande Kommune gennemføre en miljøvurdering efter Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og af konkrete projekter (VVM). 

  Miljøvurderingen har til formål at sikre et højt beskyttelsesniveau i forhold til omgivelserne.

  Miljøvurderingen foregår på niveauet før miljøvurderingen af konkrete anlægsprojekter, og dermed ofte på et tidligere tidspunkt i beslutningsprocessen, mens man stadig udarbejder planforslag. Vurderingen skal sikre, at man har miljøhensynet med på et tidligt stadie i planlægningsprocessen. Miljøvurderingen skal indgå i en miljørapport.

  Forud for udarbejdelsen af miljørapporten skal Ikast-Brande Kommune foretage en afgrænsning af miljørapportens indhold.

  Miljørapporten skal offentliggøres sammen med forslaget til planen.

  Før byrådet kan vedtage planen endeligt skal Ikast-Brande Kommune udarbejde en sammenfattende redegørelse, der samler op på de udtalelse og bemærkninger, der er indkommet i høringsperioden fra andre myndigheder og offentligheden.

  Hvis en plan kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller kun medfører mindre ændringer i eksisterende planer, så skal Ikast-Brande Kommune på baggrund af en screening vurdere, om planen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis det vurderes, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en miljøvurdering, skal afgørelsen offentliggøres sammen med planforslaget.

  Miljøvurderingsloven siger, at visse, konkrete anlægsprojekter, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, ikke må påbegyndes, før Ikast-Brande Kommune skriftligt har meddelt tilladelse til at påbegynde projektet efter en miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet.

  Hvis konkrete anlægsprojekter og større byggeprojekter vil kunne påvirke miljøet væsentligt, skal bygherren, jævnfør miljøvurderingsloven, som udgangspunkt fremlægge en miljøkonsekvensvurdering af påvirkningerne. Miljøkonsekvensvurderingen skal indgå i en miljøkonsekvensrapport.

  De oplysninger, som bygherren fremlægger i miljøkonsekvensrapporten, skal være fuldstændige og af tilstrækkelig høj kvalitet. Miljøvurderingsloven fastsætter indholdet i miljøkonsekvensrapporten. Udover at belyse miljøkonsekvenserne af et projekt, kan miljøkonsekvensrapporten også undersøge alternativer eller mulige ændringer af bygherrens projekt.

  Forud for bygherrens udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten skal Ikast-Brande Kommune afgrænse miljøkonsekvensrapportens indhold og fortælle bygherre, hvor omfattende og detaljerede de oplysninger skal være, som bygherren skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten.

  Efter modtagelsen af miljøkonsekvensrapporten fra bygherren gennemgår Ikast-Brande Kommune rapporten for at sikre, at den opfylder lovkravene. Efter gennemgangen skal Ikast-Brande Kommune sende den i høring. 

  Miljøkonsekvensrapporten skal i offentlig høring, inden bygherren kan få en tilladelse efter miljøvurderingsloven til at gå i gang med projektet.