Landbrug

Landbrug og øvrige jordbrugserhverv står for hovedparten af arealanvendelsen i det åbne land.

Køer på en grøn græsmark

Indhold

  De omfatter flere forskellige produktionsformer og varierer fra intensiv stordrift til mere ekstensiv nicheproduktion. Der er cirka 1.550 landbrug i kommunen. Heraf er der cirka 350 erhvervsmæssige husdyrbrug.

  Ikast-Brande Kommunes opgave er primært at behandle sager om ændringer og udvidelse af husdyrbrug og at føre tilsyn med miljøforholdene på landbrugsejendomme.

  Miljøstyrelsen har ansvaret for miljøreguleringen af husdyrbrug og de har på deres hjemmeside mange nyttige informationer, hvor de blandt andet vejleder om reglerne for husdyrbrug, opbevaring og anvendelse af husdyrgødning eller hvis dit husdyrhold skal have et miljøtilsyn - se nærmere her: Miljøstyrelsen - Landbrug

  Opbevaring af dybstrøelse i markstak

  Hvordan er det lige med markstakke ?

  Hvad må du lægge i markstak?
  Du må opbevare kompost baseret på husdyrgødning i marken, hvis tørstofprocenten er mindst 30 procent.
  Hvis dybstrøelse har ligget i en stald i 3-4 måneder i gennemsnit (dog 1-2 måneder for fjerkrægødning), så vil det normalt være kompostlignende. Generelt kan dybstrøelse fra kvæg og fjerkræstalde opfylde ovenstående krav med visse undtagelser.

  Eksempler på gødningstyper som ikke må blive lagt direkte i markstak:

  • Gødning og halmspild fra pelsdyr
  • Gødning fra ædepladser i en dybstrøelsesstald for kvæg
  • Dybstrøelse fra kalvebokse og sygebokse med hyppig udmugning
  • Dybstrøelse fra svinestalde
  • Fast gødning fra heste. Selvom tørstofprocenten ofte er over 30 procent, har dybstrøelsen ikke gennemgået en komposteringsproces før efter ca. 3-4 måneder.

  Overdækning
  Du skal overdække markstakke straks efter udlægning med et vandtæt materiale - typisk plastik. I forbindelse med udspredning må markstakke ligge uden overdækning i op til en uge. Det kræver dog, at der ikke er risiko for forurening af grundvand eller afstrømning til søer, vandløb eller dræn ved tøbrud eller regnskyl.

  Kort over placering
  Markstakke af dybstrøelse (kompost) må højest ligge samme sted i marken i 12 måneder. Der må ikke ligge en markstak samme sted igen før efter 5 år. Den ansvarlige for landbrugsbedriften skal føre årlige optegnelser over markstakkene. Optegnelserne skal omfatte oplysninger om oplagringsperiode, og placering for eksempel ved angivelse på kort.

  Placering af markstakke
  Du bør placere markstakke med størst mulig afstand til naboer for at undgå eventuelle gener. Markstakke skal også placeres, så de ligger mest muligt i læ. Er markstakken udsat for vind, er der stor risiko for, at overdækningen blæser i stykker. Du må ikke placere markstakke på arealer som skråner mod vandløb og søer, da dette kan medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand.

  Afstandskrav
  Markstakke skal overholde de afstandskrav, der er vist på nedenstående figur:


  Der er også afstandskrav til naturområder, der er særligt følsomme over for ammoniak (såkaldt Kategori 1- og 2 natur).
  Du kan se afstandskravene til naturområderne i denne tabel

  GødningstypeMarkstakkens
  grundareal
  Afstandkrav til
  kategori 1 - & 2 - natur
  Alene gødning fra kødædende pelsdyr, heste samt kvæg, får, geder eller andre drøvtyggere.Mindre end 100m225 meter
  Større end 100m250 meter
  Gødning fra svin. fjerkræ og andet end kødædende pelsdyr, heste samt kvæg, får geder eller andre drøvtyggere.Mindre end eller lig med 50m270 meter
  Mellem 51m2 og 100m2100 meter
  Større end 100m2175 meter
  Landzonetilladelser

  Her kan du blandt andet læse om, hvornår du skal søge om landzonetilladelse, og hvordan dette gøres.
  Hele Danmark er efter Planloven opdelt i byzone, sommerhusområder og landzone. Alt, hvad der ikke er byzone eller sommerhusområde, er landzone. Hovedformålet med zoneinddelingen er at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land (landzone) og dermed blandt andet at sikre en klar grænse mellem land og by.

  Hvornår skal du søge om landzonetilladelse

  Hovedreglen er, at der i landzone ikke må foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændringer i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer uden en landzonetilladelse. Der er dog en række undtagelser fra kravet om tilladelse.

  Undtagelserne fremgår af Planlovens kap. 7, §36

  Dette skal du være opmærksom på, når du søger om landzonetilladelse

  Når du planlægger at bygge eller foretage ændringer, er der flere ting, du skal være opmærksom på:

  Tilknytning til eksisterende: Nybyggeri skal ligge i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse. Normalt vil man betragte en ny bygning som beliggende i tilknytning til eksisterende byggeri, hvis det placeres inden for 20 til 25 meter fra hovedbygningsmassen. Det er dog en konkret vurdering i hver enkelt sag.


  Bygge- og beskyttelseslinjer: Din ejendom kan være omfattet af en eller flere bygge- og beskyttelseslinjer: Å-/søbeskyttelseslinje, fortidsmindebeskyttelseslinje og/eller skovbyggelinje. Hvis dit byggeri eller ændringen af din arealanvendelse ligger inden for en beskyttelseslinje, vil det som oftest kræver en særskilt dispensation. Dog er dispensationen fra skovbyggelinjen en del af landzonetilladelsen.


  Beskyttet natur: Naturområder kan være omfattet af §3 i Naturbeskyttelsesloven. Hvis dette er tilfældet, er det ikke tilladt at bygge på arealet eller på anden måde ændre dets tilstand. Det er ligeledes heller ikke tilladt at bygge tæt op ad et beskyttet naturareal. Du kan se de registrerede §3-beskyttede naturarealer her: link til kort.


  Kommuneplanrammer og lokalplaner: Din ejendom kan være omfattet af en kommuneplanramme eller en lokalplan. Dette er typisk tilfældet, hvis du på bor i en landsby. I kommuneplanrammen og/eller lokalplanen vil der ofte være nogle krav som nybyggeri skal leve op til. Det kan eksempelvis være om det maksimale antal etager eller om bebyggelsesprocenten. Link til giskort


  Øvrige kommuneplanudpegninger: I kommuneplanen er der udpeget diverse landskabelige værdier og lignende. Disse udpegninger indgår i kommunens vurdering af, om det ansøgte byggeri kan tillades. Du kan læse mere om de landskabelige kommuneplanudpegninger på www.kommuneplan.ikast-brande.dk.
  Vejbyggelinjer: Hvis din ejendom ligger tæt op ad en vej, kan der være en vejbyggelinje på din ejendom. Det er ofte kun tilfældet ved de større veje. Hvis der er en vejbyggelinje på din ejendom, vil det som oftest være tinglyst.

  Sådan søger du om landzonetilladelse

  En ansøgning om landzonetilladelse skal indeholde:

  • En angivelse af størrelsen (højde, bredde, længde) på byggeriet, materiale og farvevalg (hvis byggeri)
  • En beskrivelse af den fremtidige benyttelse
  • En situationsplan (gerne på luftfoto - benyt eventuelt kommunens kortsystem - link til Gis http://kort.ikast-brande.dk/spatialmap
  • Hvis byggeriet ikke ligger i tilknytning til eksisterende byggeri, skal ansøgningen også indeholde en begrundelse herfor
  • Hvis du ved, at ansøgningen kræver en dispensation fra en anden lovgivning, må en ansøgning herom meget gerne medsendes.

  Du sender det enten pr. mail til teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk eller pr. almindelig post til:
  Ikast-Brande Kommune
  Landbrug og Landzone
  Sjællandsgade 6
  7430 Ikast

  Spørgsmål
  Hvis du har spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, kan du ringe til Landbrug og Landzone på: 9960 3370.

  Sagsbehandling

  Når vi modtager din ansøgning, vil vi vurdere, om det ansøgte kræver en landzonetilladelse, og hvis det gør, om det kan lade sig gøre.

  Nogle sager skal behandles politisk af Teknik- og Miljøudvalget, andre kan afgøres administrativt. Hvis din ansøgning kræver politisk behandling, vil du blive orienteret herom.

  Vi vurderer desuden på, om din ansøgning kan have betydning for dine naboer. Hvis dette er tilfældet, skal din ansøgning ud i to ugers naboorientering, inden sagen kan afgøres.

  Sagsbehandlingstid

  Sagsbehandlingstiden på ansøgninger om landzonetilladelse afhænger meget af, hvad der ansøges om. Hvis ansøgningen er fuldt oplyst, ligger inden for hvad der normalt kan gives tilladelse til og ikke skal i naboorientering, vil sagsbehandlingstiden typisk ligge på maksimalt 4 uger (kan dog variere i ferieperioder). Hvis din sag skal forelægges Teknik- og Miljøudvalget, kan der gå op til cirka 2½ måned, før du får en endelig afgørelse. Det afhænger af, hvornår ansøgningen er indsendt i forhold til det næste planlagte udvalgsmøde.

  Afgørelse


  Når der gives en landzonetilladelse, skal den offentliggøres i fire uger. I de fire uger har de klageberettigede mulighed for at påklage afgørelsen til Planklagenævnet. Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside. I de fire uger er det ikke tilladt at udnytte tilladelsen - det samme gælder, hvis tilladelsen påklages.

  Når de fire uger er forløbet, og din tilladelse ikke er blevet påklaget, har du fem år fra afgørelsesdatoen til at udnytte tilladelsen.

  Hvis tilladelsen har krævet dispensation fra anden lovgivning, skal disse også være givet, og deres klageperiode udløbet, før tilladelsen må tages i brug.

  Husk desuden, at der skal søges og gives en byggetilladelse, hvis tilladelsen omhandler byggeri, inden byggeriet påbegyndes. Byggetilladelser søges igennem: www.bygogmiljo.dk.

  Nogle landzonetilladelser vil indeholde vilkår, som efterfølgende vil blive tinglyst på ejers regning på ejendommen. Det kan for eksempel være et fjernelsesvilkår i forbindelse med husstandsvindmøller om, at disse skal fjernes, når de ikke længere er i brug.

  Klagemuligheder

  Det er muligt for andre at påklage din landzonetilladelse. Hvis du har fået et afslag eller ikke er enig i et vilkår, har du også mulighed for at påklage dette. En klage skal indsendes via en klageportal på internettet til Planklagenævnet. En fuldstændig klagevejledning vil fremgå af din tilladelse/dit afslag. Klagefristen løber fra offentliggørelsestidspunktet og fire uger frem.

  Du vil blive orienteret, hvis din tilladelse påklages.

  Ændret anvendelse af eksisterende byggeri

  Man kan uden landzonetilladelse tage overflødiggjorte landbrugsbygninger eller øvrige bygninger i brug til at andet formål - eksempelvis til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og en bolig, samt lager- og kontorformål m.v. på betingelse af:

  • at virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang,
  • at bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år, og
  • at byggeriet ikke er opført uden landzonetilladelse, som erhvervsmæssigt nødvendigt for en bedrift.

  Selv om den ændrede anvendelse ikke kræver en landzonetilladelse, kan den stadig kræve en byggetilladelse eller andet efter anden lovgivning.

  Der kræves dog en landzonetilladelse, til ændret anvendelse af overflødiggjorte bygninger og landbrugsbygninger i følgende områder:

  • Statsligt og kommunalt udpegede støjkonsekvensområder omkring flyvepladser godkendt efter Luftfartslovens § 55, lægehelikopterflyvepladser, militære flyvepladser, forsvarets skydebaner, forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner og vindmøller og
  • de af kommunalbestyrelsen udpegede konsekvensområder omkring tekniske anlæg, vindmøller og støjende fritidsanlæg m.v.

  Du skal anmelde en ændret anvendelse til kommunen, inden ændringen foretages. Anmeldelsen skal indeholde en situationsplan, en angivelse af hvilken bygning, det drejer sig om, alderen på bygningen, den fremtidige anvendelse og hvilke bygningsmæssige ændringer, der ønskes foretaget.

  Anmeldelsen sendes enten pr. mail til teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk eller pr. almindelig post til:
  Ikast-Brande Kommune
  Landbrug & Virksomhed
  Sjællandsgade 6
  7430 Ikast

  Hvis du har spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, kan du ringe i kommunens telefontid til Landbrug & Virksomhed på: 9960 3370.

  Miljøgodkendelser og -tilsyn - Brugerbetaling
  Miljøgodkendelser og -tilsyn - Brugerbetaling Takst 2019 Takst 2020 
  Timepris328,62333,22Momsfrit
  Andre udgifter i den forbindelse (eksempelvis kommunens indkøb af ekstern konsulenthjælp) - 57 % af regningens beløb ekskl. moms.
  Ved miljøgodkendelse af husdyrbrug skal der kun opkræves for 80% af tidsforbruget i kommunen og 80% af eventuelle andre udgifter (80 % af de 57% af regningsbeløbet)

  Denne takst var 243,40 kr. pr. time i 2005. Herefter reguleres taksten årligt på grundlag af de senest offentliggjorte PL-reguleringssatser, der offentliggøres af Finansministeriet i den årlige aftale om kommunernes økonomi. Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Ved opkrævningen anvendes den PL-regulerede takst, der er gældende for det tidspunkt, hvor tidsforbruget har fundet sted.