Gå til hovedindhold

Virksomheder

Hvis du driver virksomhed, kan der være en række miljøregler, som du skal være opmærksom på.

 • Læs op

Indhold

  Hvis du skal bygge nyt eller foretage ændringer i produktionen, skal du som udgangspunkt søge om miljøgodkendelse, hvis din virksomhed er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen. Hvis du er i tvivl, om din virksomhed er omfattet af dette, er du velkommen til at kontakte Ikast-Brande Kommune på virksomhed@ikast-brande.dk eller tlf: 99 60 33 40.

  Du skal ansøge via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø

  Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning til virksomheder, der skal søge om miljøgodkendelse - både ved nyetableringer og ved ændringer. Link til vejledninger

  Som kommune skal vi efter nærmere regler føre miljøtilsyn med virksomheder. På miljøtilsynene gennemgås virksomhedernes påvirkninger af det ydre miljø, herunder eksempelvis i form af spildevand, støj, støv, lugtemission m.m.
  Miljøstyrelsen har udarbejdet en hjemmeside, der fortæller om miljøtilsyn - herunder også om, hvordan der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn m.v..
  Link til vejledningen 

  Alle tilsyn offentliggøres i en fælles national portal (DMA). Gå til DMA - Digital MiljøAdministration

  Anmeldelse af midlertidige aktiviteter
  For at forebygge og imødegå forurening fra støj, støv, uhygiejniske forhold m.v. fra visse midlertidige aktiviteter, skal aktiviteten anmeldes til kommunen.

  Anmeldelsen skal ske mindst 14 dage før aktiviteten påbegyndes.

  Sådan gør du:
  Anmeldelsen sendes til:
  Ikast-Brande Kommune,
  Bygge- og Miljøafdelingen,
  Sjællandsgade 6,
  7430 Ikast
  eller med mail til virksomhed@ikast-brande.dk
  Anmeldeskemaet nederst på siden kan med fordel benyttes ved indsendelsen.

  Herefter vurderes det, om der eventuelt skal stilles særlige vilkår til begrænsning af forureningen. I særlige tilfælde kan der være tale om, at der nedlægges forbud mod aktiviteten.

  Anmeldelse af en midlertidig aktivitet fritager ikke for indhentelse af de nødvendige godkendelser, tilladelser eller dispensationer i medfør af Miljøbeskyttelsesloven eller anden relevant lovgivning.

  Anmeldelserne skal ske i henhold til Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter - Miljøaktivitetsbekendtgørelsen (den til enhver tid gældende).
  Hvilke aktiviteter er midlertidige?

  Det kan for eksempel være følgende aktiviteter:

  • facaderensning og facaderenovering
  • nedrivning af bygninger,
  • knusning af byggematerialer,
  • tagrensning
  • støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt

  Link - Send din anmeldelse om midlertidig aktivitet

  Miljøgodkendelser og -tilsyn - Brugerbetaling  Takst 2021 Takst 2022 
  Timepris 433,41 440,78
  Andre udgifter i den forbindelse (eksempelvis kommunens indkøb af ekstern konsulenthjælp) - 57 % af regningens beløb ekskl. moms.    
  Ved miljøgodkendelse af husdyrbrug skal der kun opkræves for 80% af tidsforbruget i kommunen og 80% af eventuelle andre udgifter (80 % af de 57% af regningsbeløbet)    

  Denne takst var 243,40 kr. pr. time i 2005. Herefter reguleres taksten årligt på grundlag af de senest offentliggjorte PL-reguleringssatser, der offentliggøres af Finansministeriet i den årlige aftale om kommunernes økonomi. Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Ved opkrævningen anvendes den PL-regulerede takst, der er gældende for det tidspunkt, hvor tidsforbruget har fundet sted.