Gå til hovedindhold

Alkoholbevilling

Restauranter, kroer, cafeer, diskoteker, værtshuse med flere, der serverer stærke drikke, herunder øl og vin, skal have en alkoholbevilling.

Businessmøde
 • Læs op

Indhold

  Her kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, når du søger, og hvad der sker med din ansøgning.

  Alkoholbevilling - hvad og hvordan

  Du søger om alkoholbevilling ved at indsende et ansøgningsskema til Midt- og Vestjyllands Politi. Se nærmere herom på politiets hjemmeside.

  Du kan tage kontakt til politiet, hvis du ønsker vejledning om, hvordan du udfylder ansøgningsskemaet samt hvilken dokumentation, du skal vedlægge:

  Midt- og Vestjyllands Politi
  Administrativt Center Vest
  Tilladelser og bevillinger
  Stationsvej 74,
  7500 Holstebro

  Tlf. 96 14 14 49

  Når politiet modtager din ansøgning, undersøger de en række forhold - blandt andet om dig og din virksomheds økonomi. Når alle nødvendige forhold er beskrevet, sender politiet en partshøring til dig - et brev, hvor de beskriver, hvilke vilkår og betingelser, der bør knyttes til din bevilling.

  Når politiet har foretaget den nødvendige sagsbehandling, sender de ansøgningen med bilag og indstilling til Ikast-Brande Kommunes Erhvervs- og Fritidsafdeling, der er sekretariat for Forebyggelses- og Bevillingsnævnet i kommunen.

  Når din ansøgning er behandlet i Forebyggelses- og Bevillingsnævnet, får du tilsendt den godkendte alkoholbevilling.

  Alle restaurationer skal normalt være lukket mellem kl. 02.00 og 05.00.

  Du kan dog søge om tilladelse til at holde åbent længere end til kl. 02.00 (udvidet åbningstid).

  Hvis du ønsker udvidet åbningstid, skal det fremgå af din ansøgning om alkoholbevilling.

  Hvis der er ansat en person i din restauration til at bestyre og stå for den daglige drift, skal han/hun godkendes af Forebyggelses- og Bevillingsnævnet.

  Hent ansøgningsblanket

  Indtil din ansøgning om alkoholbevilling er behandlet, kan politiet give dig en midlertidig bevilling. Denne bevilling gælder normalt i 3 måneder, eller så længe den egentlige alkoholbevilling er under behandling.

  Hvis du ønsker at servere ude, skal du huske at søge om tilladelse til udeservering.

  Tilladelsen til at servere ude vil blive behandlet i tilknytning til din alkoholbevilling, og du skal være opmærksom på, at du skal søge om tilladelsen igen, når du søger om fornyelse af alkoholbevilling.

  Skal du holde et særligt enkeltstående arrangement (stævne, koncert m.v.), hvor du vil servere alkohol for publikum, skal du have en lejlighedstilladelse.

  Lejlighedstilladelsen skal udelukkende behandles af politiet.

  Ansøg om lejlighedstilladelse på politiets hjemmeside

  Sammen med Midt- og Vestjyllands Politi og de øvrige kommuner i politikredsen, har Forebyggelses- og Bevillingsnævnet i Ikast-Brande Kommune udarbejdet en restaurationsplan.

  Restaurationsplanen indeholder de bevillingsregler, der gælder for restaurationsbranchen, og giver nogle vejledende retningslinjer for, hvordan nævnet tildeler alkoholbevillinger, udvidede åbningstider m.v.

  Forretningsorden for Forebyggelses- og Bevillingsnævnet

  1.1. Nævnet er nedsat af Sammenlægningsudvalget den 4. december 2006 med virkning fra den 1. januar 2007. Forebyggelses- og Bevillingsnævnet har følgende sammensætning:

  • 1 medlem Politidirektøren i Midt- og Vestjylland Politi
  • 1 medlem fra Byrådet (udpeget af og blandt Byrådet)
  • 1 medlem sagkyndig inden for virksomhedsøkonomi (udpeget af Byrådet)
  • 1 medlem fra det lokale erhvervsliv - indstillet af restaurationsbranchen
  • 1 medlem fra den lokale detailhandel - indstillet af handelsstandsforeningerne
  • 1 medlem fra den lokale fagforening - indstillet af tjener/serveringspersonale
  • 1 medlem fra Ungdomsrådet
  • 1 medlem fra idrætsorganisationerne - indstillet af Folkeoplysningsudvalget

  Nævnet vælger selv deres formand og næstformand.

  Fra Børne- og Undervisningsområdet tilknyttes 1 medlem til nævnet, som koordinator vedrørende forebyggelsesindsatsen.

  Fra Teknik- og Miljøområdet tilknyttes 1 medlem til nævnet, som koordinator vedrørende miljøindsatsen.

  Erhvervs- og Fritidsafdelingen udpeger sekretær for nævnet.

  2.1. Nævnet afholder to ordinære møder samt et eller flere temamøder i hvert kalenderår. Det tilstræbes, at møderne fastsættes for ét år ad gangen. De ordinære møder afholdes kun under forudsætning af, at der er aktuelle sager. For-manden fastsætter tid og sted for mødernes afholdelse.

  2.2. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden eller minimum halvdelen af nævnets medlemmer ønsker det.

  2.3. Et medlem, der er forhindret i at deltage i nævnsmøde, meddeler Ledelsessekretariatet dette hurtigst muligt.

  2.4. Nævnet afholder lukkede møder. Nævnet kan indkalde sagkyndige personer, hvis det skønnes nødvendigt.

  3.1. Når sekretariatet modtager ansøgning med indstilling fra Midt- og Vestjyllands Politi videresendes dette til nævnets medlemmer sammen med eventuelle bemærkninger. Nævnsmedlemmer får en frist på ca. 2 uger til at gennemgå ansøgningen og eventuel tilbagesende bemærkninger eller ønske om, at der afholdes møde. Sekretariatet gennemgår eventuelle indkomne bemærkninger med formanden, som herefter vurderer om der skal indkaldes til møde, eller om sagen kan afgøres administrativt. Sekretariatet besvarer ansøgningen og sender kopi af korrespondance til nævnets medlemmer.

  4.1. Formanden fastsætter dagsorden og sørger for, at der senest fire hverdage inden et møde afholdes, tilsendes hvert af nævnets medlemmer og koordinatorerne en dagsorden.

  4.2. Hvis et medlem senest otte dage forud for et møde har indleveret skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter formanden denne sag på dagsordenen til mødet.

  4.3. Yderligere sager kan optages på dagsordenen i mødet, såfremt nævnets medlemmer er enige heri.

  5.1. Nævnet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger tages ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

  5.2. Medlemmerne kan kun deltage i nævnets afstemninger, når de personligt er til stede.

  5.3. Formanden leder nævnets møder.

  6.1. Nævnets beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen af nævnets sekretær. Formanden tilkendegiver, hvad det skal indføres i protokollen. Sekretæren fører nævnets protokol.

  6.2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening tilført beslutningsprotokollen og med-sendt nævnets udtalelser og beslutninger.

  6.3. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning underskrives af samtlige med-lemmer, der har deltaget i mødet. I beslutningsprotokollen anføres, for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer, der har været fraværende.

  6.4. Formanden og sekretæren foranlediger, at der udsendes referat fra hvert enkelt møde.

  7.1. Ændringer i forretningsorden kan foretages af Forebyggelses- og Bevillingsnævnet.

  8.1. Formålet med Forebyggelses- og Bevillingsnævnet er blandt andet at sætte ind med lokale aktiviteter til forebyggelse af alkoholmisbrug og være inspirator i forhold til nye tiltag på området.

  Nævnet skal være bindeled mellem områdets interessenter og kommunen.

  Nævnets opgave er:

  1. At tildele, forny og fratage alkoholbevillinger i henhold til gældende lovgivning
  2. At afgøre ansøgninger om åbningstid i henhold til gældende lovgivning
  3. At inddrage forebyggelsesmæssige aspekter i bevillingsmæssige sager
  4. At overvåge omfang og lokalisering af og årsager bag misbrugsproblemer
  5. At fremkomme med forslag til misbrugsforebyggende foranstaltninger og samarbejder, herunder især i forhold til børn og unge
  6. At deltage i samordning og koordinering af tiltag for området