Offentliggørelse af vederlag i 2019

Her kan du se vederlag til politikerne i Ikast-Brande Byråd for 2019.

Oversigt over vederlag til Ikast-Brande Byråd i 2019

Lov om kommunernes styrelse, § 16 e

Et medlem af byrådet, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af byrådets udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til byrådet.
Byrådet offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dets medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.
Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende vedrørende ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen udfører de i stk. 1 nævnte hverv.

Oplysningspligten omfatter kun vederlag, mens der derimod ikke skal oplyses om fx udbetaling af mødediæter, befordrings- og anden udgiftsgodtgørelse samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Oplysningspligten omfatter kun vederlag, mens der derimod ikke skal oplyses om fx udbetaling af mødediæter, befordrings- og anden udgiftsgodtgørelse samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
For 2019 er der oplysningspligt for vederlag udbetalt til følgende medlemmer i Ikast-Brande Byråd:

Navn

Hverv

Vederlag i kr.

Ib Lauritsen

KL's Kultur-, Erhvervs- og Planudvalg

33.086

Bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland

30.000

Birthe Sørensen

Fællesankenævn Midt-Vest

47.000

Anette Mosegaard

KL´s Miljø- og Forsyningsudvalg

33.086

Lars Lyhne

Bestyrelsen for Ikast-Brande Spildevand

10.800

Carl Jensen

Bestyrelsen for Ikast-Brande Spildevand

10.800

Frank Heidemann

Bestyrelsen for Ikast-Brande Spildevand

10.800

Brian Sigtenbjerggaard

Formand i bestyrelsen for Ikast-Brande Spildevand

37.800

Simon Alexander Vanggaard

Bestyrelsen for Midttrafik

28.800

Henrik Engedahl

Bestyrelsen for AFLD

0 *)

Bestyrelsen for Energnist

0 *)

*) Honoraret er ikke endeligt fastlagt, og der er derfor ikke udbetalt honorar i 2018 og 2019. Det forventes, at der sker en efterregulering i 2020.