Gå til hovedindhold

Struktur- og Udviklingsplan - Psykiatri og Handicap

Struktur- og Udviklingsplan for Psykiatri og Handicap området

Kompetence- og udviklingsplan
 • Læs op

Indhold

  Indledning

  • Struktur- og Udviklingsplanen er en retningsgivende og handleanvisende helhedsplan
   for arbejdet i de kommende år. Planen er bundet op på et fælles værdisæt for området.
  • Struktur- og Udviklingsplanen har til formål at skabe en bæredygtig udvikling og drift
   af Psykiatri- og Handicapområdet.
  • Struktur- og Udviklingsplanen bygger på Vision for Ikast-Brande Kommune
   2018-2025 og Strategi for Psykiatri- og Handicapområdet 2019-2022.

  Baggrund
  Socialafdelingen i Ikast-Brande Kommune er anerkendt som en fagligt
  kompetent og økonomisk ansvarlig aktør på det specialiserede socialområde. Mange års
  professionaliseret tilgang til faglig udvikling og stabil drift har givet Ikast-Brande Kommune
  en anerkendt status som attraktiv sælger- og køberkommune, og både borgere og
  det Sociale Tilsyn, samt samarbejdspartnere er overordnet godt tilfredse med indsatserne.
  Med en række nye udfordringer, og demografiske bevægelser, er det nu blevet nødvendigt
  at sætte en ny retning for området i de kommende år. Struktur- og Udviklingsplanen sætter
  retningen for, hvordan vi fastholder og udvikler den fagligt høje standard, og fastholder
  en stærk position både for kommunens egne borgere, borgere fra andre kommuner og for
  vores samarbejdspartnere. Vi bygger med andre ord videre på et stærkt fundament!

  De bagvedliggende årsager til, at det er nødvendigt, at lave en Struktur- og Udviklingsplan
  er en kombination af kendte udfordringer og udfordringer, der venter i fremtiden:

  • Borgere med handicap og psykiske lidelser har i stigende grad behov for en koordineret
   indsats på tværs af en række områder og sektorer. Dette har øget den organisatoriske
   kompleksitet på området. Der har derudover været en stigning i antallet af dyre
   enkeltsager, hvor et helt særligt tilbud er nødvendigt for den enkelte handicappede.

  • Det er i stigende grad blevet tydeligt, at områdets organisering skal være mere
   bæredygtig. Det er blevet økonomisk og fagligt svært at holde den ønskede kvalitet i
   små enheder, samtidig med at den ledelsesmæssige struktur giver svære forudsætninger
   for etablering af et godt arbejdsmiljø og et miljø med faglig udvikling og gode
   rekrutteringsmuligheder.

  • Ændret incitament (bl.a. som følge af udligningsreform og ændrede refusionsregler)
   til at sende borgere uden for bopælskommune kan medføre fald i køb fra andre
   kommuner og får en direkte konsekvens for bloktilskuddet, når vi selv sender egne
   borgere ud af kommunen.

  • Den demografiske udvikling for borgere i kommunen nødvendiggør en ændret tilgang
   og nye kompetencer.

  • Den regionale psykiatriske behandling udvikler sig mod kortere indlæggelser og
   udpræget brug af ambulant behandling, hvor kommunen derfor skal kunne håndtere
   flere og mere komplekse opgaver omkring den psykisk syge borger i samarbejdet
   mellem region, almen praksis og borgerens netværk.

  • Der er behov for flere tværgående indsatser, i takt med at borgernes behov forandrer
   sig. Dette gør sig gældende både ift. den sundhedsfaglige indsats, indsatsen i overgangene
   mellem børn og voksne med behov for en specialiseret indsats og hos de
   borgere, hvis behov går på tværs af Psykiatri og Handicap, samt ældre borgere med
   stigende behov for pleje frem for pædagogiske indsatser.

  • Der er en bekymrende og uforholdsmæssig stigning i antallet af børn og unge med
   psykisk sårbarhed på landsplan, men også specifikt for Ikast-Brande Kommune.

  • Frit valg og højere forventninger om individuelle løsninger stiller krav til en fleksibel
   organisation.

  Ud over disse eksterne udfordringer, er der en række interne udfordringer, som har stor
  betydning for driften af tilbuddene:

  • Personalegennemstrømningen er høj på flere institutioner.

  • Sårbare enheder og forældede bygninger.

  • Rekrutteringsudfordringer på visse tilbud og for visse faggrupper – en udfordring, der
   kun ser ud til at blive større.

  • Sygefraværet er for højt og dermed større anvendelse af vikarer. Det udfordrer den
   sammenhængende og stabile indsats i borgerforløbene.

  • Økonomisk ubalance på flere tilbud.

  Du kan læse hele Struktur-og Udviklingsplanen her.

  Kompetencestrategi - Socialafdelingen

  Formålet med en fælles Kompetencestrategi er at understøtte:

  • Et fagligt stærkt fundament og de bedste forudsætninger for kvalitet i opgaveløsningen 
   Medarbejdere og ledere skal stå på et fagligt stærkt fundament, så der er de bedste forudsætninger for kvalitet i opgaveløsningen hos borgerne – også i fremtiden.
  • Tværgående sammenhænge
   Strategien skaber forudsætningen for, at medarbejderne på tværs af Socialafdelingen kan opnå synergier i opgaveløsningen. Det handler blandt andet om, at de mange og forskellige kompetencer bringes i spil på tværs af tilbuddene til glæde for medarbejdere, borgere og de pårørende.
  • Fælles prioritering
   Et fælles blik på organisationens nuværende og fremtidige kompetencebehov skaber det bedste grundlag for en velfunderet prioritering.
  • En strategisk tilgang til kompetenceudvikling
   Det skal sikres, at der kontinuerligt er nødvendige kompetencer til opgaveløsningen, og at kompetencerne er funderet i fælles mål, metoder og prioriteringer. Dette så vi skaber en fremtidssikret stærk fælles faglig platform og kan opnå synergier i kompetenceudviklingen. Kompetencestrategien skal bidrage med et fundament til bevidste strategiske valg - og fravalg - af kompetencer og metoder i praksis.
  • Bredere kompetencer til borgernes mere differentierede udfordringer
   Borgerne, der i dag modtager indsatser, kommer i stigende grad med mere komplekse problemstillinger og behov. Med en fælles kompetencestrategi, tilstræbes det at kompetencerne udvikles i takt med denne udvikling. Det betyder, at der skal indhentes nye fagligheder, herunder kompetencer fra pårørende og borgere, så løsninger kan findes i fællesskab.
  • Imødekomme fremtidens behov:
   Der stilles nye krav til indsatserne fra bl.a. borgere, pårørende og medarbejdere. Herunder en opgaveglidning fra de somatiske og psykiatriske sygehuse til vores tilbud, en øget digitalisering og nye generationer af medarbejdere, der har andre forventninger til arbejdspladsen. Igennem en fælles kompetencestrategi skal det understøttes, at Socialafdelingen bliver i stand til at opfylde fremtidens behov.

  Du kan læse hele Kompetencestrategien, ved at klikke på dette link.