Skip to main content

Handicaprådet

Handicaprådet skal rådgive kommunen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.

Handicaprådet - fællesbillede

I Ikast-Brande Kommune er der netsat et Handicapråd.

I Handicaprådet er der 12 medlemmer fordelt med:

  • 6 repræsentanter fra handicaporganisationerne
  • 1 repræsentant fra Sundheds- og Omsorgsudvalget
  • 1 repræsentant fra Kultur- og Fritidsudvalget
  • 1 repræsentant fra Teknik- & Miljøudvalget
  • Psykiatri- og Handicapchefen
  • Børne- og familiechefen
  • Chefen for drift og anlæg

Hvad er formålet med Handicaprådet? Handicaprådet skal rådgive kommunen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. Byrådet skal høre Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet virker i en 4-årig periode, og valg til rådet følger byrådets valgperiode.

Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte formand for Handicaprådet Trine Worm Nissen på mail trine.nissen@gmail.com eller mobil 61117513.

Link til pressemeddelelsen af Handicapprisen 2020.

Medlemmer af Handicaprådet

Formand Trine Worm Nissen
Sportsvænget 4
7330 Brande
Tlf. 61117513
Mail: trine.nissen@gmail.com

Næstformand Birgit Ravn
Skyggevej 55
7441 Bordring
Mail: dh-ikastbrande@handicap.dk

Bernth Bech
Stationsvej 21 A
7361 Ejstrupholm
Mail: dh-ikastbrande@handicap.dk

Eddie Sørensen
Vestervang 16
7441 Bording
Mail: Eddie.sorensen@gmail.com

Hanne Dalgaard
Grundtvigsvej 53, 1. tv.
7430 Ikast
Mail: dh-ikastbrande@handicap.dk

Jannie Rasmussen
Falkevej 11
8766 Nørre Snede
Mail: dh-ikastbrande@handicap.dk

Sundheds- og Omsorgsudvalget
Helle Mathiasen
Brandevej 56
7361 Ejstrupholm
28702662
Mail: hemat@kast-brande.dk

Kultur- og Fritidsudvalget
Lotte Stoltenborg
Kærbyvej 3
7330 Brande
Tlf. 20991046
Mail: lotst@ikast-brande.dk

Teknik- og Miljøudvalget
Birthe Sørensen
H.C. Andersens Vej 57
7430 Ikast
Tlf. 2066 8077
Mail: bisor@ikast-brande.dk

Psykiatri- og Handicapchef
Ulla Wernberg-Møller
Administrationen
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
Tlf. 99603171
Mail: ullwern@ikast-brande.dk 

Børne- og familiechef
Anton Rasmussen
Administrationen
Bellisvej 2
8766 Nørre Snede
Tlf. 99605501
Mail: anras@ikast-brande.dk

Chefen for drift og anlæg
Administrationen
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
Tlf:
Mail:

Handicapprisen

Hvorfor bliver der uddelt en handicappris?

Ikast-Brande Kommune vil gerne være med til at skabe gode vilkår for mennesker med handicap.

For at sætte yderligere fokus på handicapområdet har Handicaprådet i Ikast-Brande Kommune indstiftet en handicappris. Den uddeles hvert andet år og prisen blev givet første gang i 2009.

Med prisen følger en check på 5.000 kr.

Handicapprisen er en belønning for et særligt initiativ eller kreativitet for at fremme handicappede borgeres muligheder for at deltage i samfundslivet.

Hvem kan komme i betragtning til en handicappris?

  • En person eller forening, der har gjort en indsats for at fremme handicappedes muligheder for at deltage i almindelige daglige gøremål.
  • Virksomheder, der har taget initiativ til, at handicappede kan arbejde på lige vilkår i virksomheden.
  • Private eller offentlige bygninger og institutioner, hvor der er gjort en særlig indsats for, at der er fuld tilgængelighed (gode adgangsforhold) for alle mennesker med forskellige typer af handicap.

Hvem kan indstille til handicapprisen?

Alle borgere i Ikast-Brande Kommune kan indstille til handicapprisen.

Handicaprådet beslutter ud fra de indkomne indstillinger, hvem der skal modtage den årlige handicappris.

Årets handicappris 2018

Den 28. november 2018 blev Årets Handicappris uddelt på Rådhuset i Ikast. I år var der tre indstillede kandidater; Hockeyholdet under Skjold Handicapidrætsforening, Diabetesforeningen og Lærerteamet fra Autismeteamet på Bording Skole.

Lærere, pædagoger og medhjælpere fra Autismeteamet på Bording Skoles indskoling går et stykke længere, end man kan forvente, for at give børn med autisme og deres forældre en bedre tilværelse.

Skjolds Hockeyhold har leveret en rigtig flot præstation i år, hvor de blandt andet har hentet Danmarksmesterskabet hjem til Ikast-Brande.

Også Diabetesforening har gjort et stort stykke arbejde for diabetikerne i Ikast-Brande Kommune ved at bl.a. at arrangere foredrag og andre gode oplevelser. Samtidig er de dygtige til at informere om, hvordan man lever med diabetes i hverdagen.

Prisen blev overrakt af Handicaprådets formand Bjarne Dueholm og vinderne blev lærere, pædagoger og medhjælpere fra Bording Skole.

Årets handicappris 2016

Handicapprisen 2016 fandt sted i Byrådssalen på Ikast Rådhus fredag. d. 2. december kl 16. Her gik årets pris til foreningen Sansefestival.

Det var igen svært at tage en beslutning blandt de 3 ansøgere, da alle havde gode inputs omkring at bidrage/skabe gode vilkår for medborgere med forskellige handicap.

Foreningen Sansefestival blev stiftet i 2011 og er en meget central samarbejdspartner i forbindelse med afviklingen af den årlige sansefestival på Brande Åcenter.

Formålet med foreningen er, at fremme oplevelser og aktiviteter for udviklingshæmmede mennesker, samt at yde økonomisk og praktisk hjælp til afvikling af den årlige Sansefestival, som afholdes i Ikast-Brande Kommune.

Foreningen har de seneste år samlet en stor gruppe frivillige hjælper, som hjælper til på festivalen, hvor de bl.a. har ansvaret for afviklingen af spisning i festivalens spisesal.

Det har været afgørende, at det er lykkedes at tiltrække frivllige til den tilbagevendende begivenhed. Indstillingen kan derfor også betragtes som en målrettet tak til de frivillige, som deltager hvert år.

Årets handicappris 2015

Handicapprisen 2015 fandt sted i IBF Arena d. 13/1 - 2015. Her gik årets pris til initiativtagerne bag FCM Special Olympics.

Det var igen svært at tage en beslutning blandt de 4 ansøgere, da alle havde gode inputs omkring at bidrage/skabe gode vilkår for medborgere med forskellige handicap.

Initiativtagerne bag FCM Special Olympics etablerede et håndboldhold, som gør det muligt for mennesker med et udviklingshandicap i Ikast og omegn at spille håndbold på lige fod med mennesker uden handicap.

Årets handicappris 2014

Den officielle overrækkelse af handicapprisen fandt sted den 03-12-2014 på Rådhuset i Ikast.

Handicaprådet valgte på Handicaprådets møde 18-11-2014 at tildele dette års handicappris til Bjarne Dueholm.

Det har været en svær opgave for Handicaprådet at vælge én ud af de 5 gode indstillinger, som vi har modtaget, siger Sonja Bach Møller, som er næstformand i Handicaprådet.

Alle er rigtig gode eksempler på, at der rundt omkring ydes en stor indsats for at skabe gode vilkår for medborgere med forskellige handicap.

Poul Brønnum skriver i sin indstilling:

Bjarne Dueholm er simpelthen en ildsjæl inden for handicappedes ve og vel.

Han er blandt andet aktiv med at vejlede hørehandicappede i brug af høreapparater og teleslynge og hjælper fysisk handicappede med at indrette hjemmet og lave ansøgninger til diverse hjælpemidler og handicapbiler.

Handicapprisen 2013

Prisen blev i 2013 uddelt til Formidlingsgruppen ved STU, som er et uddannelsestilbud til unge med særlige behov i alderen 16-25 år.

Også Frank Heidemann Sørensen, som er formand for Sundheds- og Omsorgs-udvalget, gav de unge mennesker et ord med på vejen og roste dem for deres store engagement i arbejdet med at formidle, hvordan det er at leve et "handicap".

Prismodtagerne kunne i øvrigt berette, at de 5.000 kr. blandt andet skal bruges til en biograftur for hele STU med pizza og popcorn.

Psykiatri- og Handicappolitikken

Psykiatri- og Handicappolitikken i Ikast-Brande Kommune tager afsæt i Ikast-Brande Kommunes overordnede værdier og Vision 2016 samt den gældende nationale lovgivning, der tager udgangspunkt i FN's Handicapkonvention.

Her kan du læse Psykiatri- og handicappolitikken for Ikast-Brande Kommune.

Høringssvar 2020 - Handicaprådet, Ikast Brande

Høringssvar - Handicaprådet den 6. oktober 2020:

Punkt 7 - Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Vi er i Handicaprådet udmærket tilfredse med fokuspunkterne.

Lokalt vil vi gerne inddrages i implementeringen af rammeaftalen lokalt i kommunen. Vi tænker, at vi kan byde ind med viden og sparring, der kan komme alle parter til gode.

Birthe Sørensen, Lotte Stoltenborg og Helle Mathiasen tager forbehold, da punktet også skal behandles politisk.

Jannie Rasmussen og Hanne Dalgaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Høringssvar - Handicaprådet den 26. august 2020:

Punkt 4 - 1. høring - Budget 2021-24 - Handicaprådet

Handicaprådet besluttede at høringssvaret udarbejdes udelukkende af de Danske Handicaporganisationer.

DH Ikast-Brande sender derfor deres eget høringssvaret ind til processen.

Ulla Wernberg-Møller, Anton Rasmusen, Birthe Sørensen, Frank Heidemann og Lotte Stoltenborg tager derfor forbehold for høringssvaret.

DH Ikast-Brandes høringssvar kan læses her.

Høringssvar - Handicaprådet den 7. maj 2020:

Punkt 2 - Høring: Afrapportering om socialtilsyn på Psykiatri- og Handicapområdet 2019

Taget til efterretning.

Handicaprådet udtrykte stor anerkendelse for et overordnet flot resultat. Der var stor ros til medarbejdere og ledere på området. Handicaprådet er opmærksomme på forholdene i rapporten om Skovbjergparken samt Marienlund, og vil følge udviklingen på disse tilbud.

Bjarne Dueholm, Helle Mathiasen og Jannie Rasmussen deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Steffen Davidsen og Frank Heidemann deltog som suppleanter.

Punkt 3 - Høring: Afrapportering magtanvendelser 2019 Psykiatri- og Handicap samt Sundhed og Ældre

Taget til efterretning.

Der var stor ros til personale og ledere på området for at have ændret i den pædagogiske tilgang, så anvendelsen af magtanvendelsen har ændret sig i positiv retning. Handicaprådet opfordrer til at fastholde den positive udvikling. Drøftelse af sammenhængen mellem udskiftning af personalet/anvendelse af vikarer og anvendelsen af magtanvendelse. Ulla orienterede om, at der er et stort fokus på at forebygge sygefravær, og at dette vil komme til at være en af de mest prioriterede indsatser i den kommende tid.

Bjarne Dueholm, Helle Mathiasen og Jannie Rasmussen deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Steffen Davidsen og Frank Heidemann deltog som suppleanter.

Punkt 4 - Høring: Drøftelse af udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22 på det sociale område

Taget til efterretning.

Der var enighed om, at der har været en god inddragelse af handicaporganisationerne i processen. Handicaprådet tilslutter sig rammeaftalens udviklingsområder.

Bjarne Dueholm, Helle Mathiasen og Jannie Rasmussen deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Steffen Davidsen og Frank Heidemann deltog som suppleanter.

Punkt 5 -Høring: Stomiprojekt

Taget til efterretning.

Der var tilslutning til indholdet af stomiprojektet i sin helhed.

Bjarne Dueholm, Helle Mathiasen og Jannie Rasmussen deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Steffen Davidsen og Frank Heidemann deltog som suppleanter.

Referater - Handicaprådet Ikast-Brande Kommune