Gå til hovedindhold

Regnskab 2019

Her kan du se kommunens godkendte regnskab.

Her vises et billede af en åben kalenderbog
 • Læs op

Indhold

  Kommunens årsregnskab for 2019 blev godkendt af byrådet den 14. april 2020 og bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommuners styrelse og reglerne fra Social- og Indenrigsministeriet.

  Årsberetning og regnskab er delt i 2 bøger og kan hentes her:

   

  REGNSKABSRESULTATET 2019

  Regnskabsresultatet for den ordinære drift viser i 2019 et overskud på 29,6 mio.kr. I det korrigerede budget var der regnet med et underskud på 86,2 mio.kr., hvor det oprindelige budget viste et overskud på 62,5 mio.kr. Resultatet viser, at regnskabet for den ordinære drift er 32,9 mio. kr. dårligere end det oprindelige budget. Det skyldes hovedsagligt udfordringer på arbejdsmarkedsområdet, hvor der ses en stigning i sags-mængder. Når forskellen mellem det faktiske regnskabsresultat og det korrigerede budget på den ordinære drift er på 115,8 mio. kr., skyldes det hovedsageligt driftsoverførslerne.

  Der er på de ordinære driftsudgifter et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 49 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at der løbende over året, tilføres, generelt på alle områder, både overførsler, løbende budgetopfølgninger, midler fra vikar- og barselspuljer. De store differencer, i 2019, ligger på Arbejdsmarkedsområdet samt i nedsparinger. Samlet set, er der, i forhold til det korrigerede budget, væsentlige driftsoverførsler, der overføres til næste regnskabsår.

  Der er i forhold til sidste år sket et større fald i driftsoverførslerne. Der søges overført 116,3 mio. kr. i år mod 147,1 mio. kr. sidste år. Det vil sige, at samlet set, har vores afdelinger og institutioner har brugt 30,8 mio. kr. af opsparede midler i forhold til tidligere år. Der er i forbindelse med den politiske behandling af den samlede regnskabssag udarbejdet et særkilt notat vedrørende overførslerne.

  Overførslerne på finansiering er på -30,9 mio. kr. og skyldes primært at der er afsat 18,2 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden samt, overførsel af 25,6 mio. kr. vedrørende arbejdsskader. Desuden er der overført den budgetterede låneoptagelse vedrørende 2019, inklusiv ældreboliger, en forventet indtægt på 76,1 mio. kr.

  I det oprindelige budget blev der afsat 152,6 mio.kr. til anlæg på det skattefinansierede område, Der er afholdt anlægsudgifter for 94,6 mio. kr. Anlægsoverførslerne er steget i forhold til sidste år. På det kattefinansierede område incl. jordforsyningen overføres der 92,6 mio. kr. Stigningen udgør i alt 44,7 mio. kr. På forsyningsområdet, dvs. affaldshåndteringen, overføres der -0,02 mio. kr., hvilket er et fald på 1,2 mio. kr. Jordforsyningens regnskab viser et overskud på i alt 4,6 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med et overskud på 0,7 mio. kr.

  Samlet set betyder ovennævnte, at resultatet for det skattefinansierede område i 2019 viser et underskud på 60,4 mio. kr. Det oprindelige budget viste et underskud på 89,4 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det oprindelige budget er på i alt -29,0 mio. kr. Regnskab 2019 for forsyningsvirksomhederne viser et underskud på 3,7 mio. kr., hvor det oprindelige budget viste et overskud på 3,8 mio. kr.

  Kommunen har optaget lån for 5,0 mio. kr. på baggrund af lånerammen for 2018. Lånet hertil er optaget på baggrund af udgifter til affaldsordninger, energibesparende foranstaltninger og byfornyelse. Afdrag på eksisterende lån beløber sig til 29,9 mio. kr. 

  Opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL:
  I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2019 blev den samlede serviceramme for kommunerne aftalt til 251,9 mia. kr. Ikast-Brande Kommune havde i 2019 en samlet ramme for servicedriftsudgifter på i alt 1,761 mia. kr. Ikast-Brande Kommune har i 2019 overholdt den aftalte ramme for servicedriftsudgifterne, og risikerer således ikke individuelle sanktioner ved en budgetoverskridelse.

  Endvidere blev der i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2019, aftalt et investeringsniveau for kommunerne under ét på 17,8 mia. kr, hvoraf rammen for Ikast-Brande Kommune udgjorde 165,1 mio. kr. ex. forsyningsvirksomhed, jordforsyning og ældreboliger. Forbruget er 128,4 mio. kr., hvilket betyder, at Ikast-Brande Kommune ligger inden for rammen, og risikerer således ikke individuelle sanktioner ved en budgetoverskridelse.

  Andet:
  Den gennemsnitlige kassebeholdning har udviklet sig fra 221,9 mio.kr. pr. 31-12-2018 til 118,1 mio. kr. pr. 31-12-2019.