Gå til hovedindhold

Regnskab 2020

Her kan du se kommunens godkendte regnskab.

13. jan. 2022
Her vises et billede af en åben kalenderbog
 • Læs op

Indhold

  Kommunens årsregnskab for 2020 blev godkendt af byrådet den 3. maj 2021 og bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommuners styrelse og reglerne fra Social- og Indenrigsministeriet.

  Årsberetning og regnskab er delt i 2 bøger og kan hentes her:

   

  REGNSKABSRESULTATET 2020

   

  Regnskabsresultatet for den ordinære drift viser i 2020 et overskud på 193,8 mio.kr. I det korrige- rede budget var der regnet med et underskud på 4,4 mio.kr., hvor det oprindelige budget viste et overskud på 81,0 mio.kr. Resultatet viser, at regnskabet for den ordinære drift er 112,8 mio.kr. bedre end det oprindelige budget. Overskuddet fremkommer ved ekstra tilskud fra staten til Covid-19 udgifter samt mindre driftsudgifter end oprindeligt budgetteret på alle driftsområder, undtagen arbejdsmarkedsområdet og Kultur- og Fritidsudvalget. Når forskellen mellem det faktiske regnskabsresultat og det korrigerede budget på den ordinære drift er på 198,2 mio. kr., skyldes det hovedsageligt, driftsoverførsler på 120 mio. kr. samt reelle mindreudgifter på 78 mio. kr.

   

  Der er på de ordinære driftsudgifter et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 42,6 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med, at der løbende over året, tilføres, generelt på alle områder, både overførsler, løbende budgetopfølgninger, midler fra vikar- og barselspuljer.

   

  Det betyder, at der i forhold til sidste år, er sket en stigning i driftsoverførslerne. Der søges overført 166,7 mio. kr. i år mod 120,2 mio. kr. sidste år. Det vil sige, at samlet set, er der akkumuleret 46,5 mio. kr. i opsparing i forhold til tidligere år. Årsagen til den øgede opsparing i forhold til sidste år kan deles op i tre kategorier:

  1. Mindre aktivitet og forbrug på en række konti som følge af Covid-19, og hvor aktiviteten ikke gennemføres på et senere tidspunkt f.eks. kørsel, el, vand, varme og rengøring. Besparelsen på disse udgifter er meget vanskelige og ressourcekrævende at identificere og opgøre korrekt, hvorfor der ikke er oplyst et konkret beløb for disse udgifter.
  2. Mindre aktivitet og forbrug på en række konti som følge af Covid-19, men hvor aktiviteten gennemføres på et senere tidspunkt. Der er hovedsageligt tale om centrale konti. F.eks. indbetaling af indefrosne feriepenge (10 mio. kr.) og udskudt opstart af projekt vedr. Telemedicin (3,5 mio. kr.), skole IT (3,5 mio. kr.), men også mindre aktivitet på driftsområderne på grund af Covid-19 til f.eks. overenskomstbestemt uddannelse.
  3. Stigende opsparing til kommende udgifter. F.eks. flere elever på ældreområdet (6,5 mio. kr.), nedtagning af pavilloner ved ibrugtagning af Artium (2,4 mio. kr.) samt færre skoleelver end forventet (4 mio. kr.) samt fremrykning af vedligeholdelse, udskydelse af projekter til 2021 og stillingsledighed på det tekniske område (4,6 mio.kr.).

  Der er i forbindelse med den politiske behandling af den samlede regnskabssag udarbejdet et særskilt notat med specifikation af og forklaring på stigningen i overførslerne i forhold til sidste år.

   

  Overførslerne på finansiering er på -25,2 mio. kr. og skyldes primært at der er afsat 4,2 mio.kr. til indskud i Landsbyggefonden samt, overførsel af 26,9 mio. kr. vedrørende arbejdsskader. Yderligere er der afsat midler til elektronisk arkiv på 5,2 mio. kr. Desuden er der overført den budgetterede låneoptagelse vedrørende 2020, inklusiv ældreboliger, en forventet indtægt på 61,5 mio. kr.

   

  I det oprindelige budget blev der afsat 111,6 mio.kr. til anlæg på det skattefinansierede område. Der er afholdt anlægsudgifter for 200,7 mio.kr.

   

  Anlægsoverførslerne er faldet i forhold til sidste år. På det skattefinansierede område incl. jordforsyningen overføres der 49,2 mio. kr. Faldet udgør i alt 43,4 mio. kr. På forsyningsområdet, dvs. affaldshåndteringen, overføres der 1,04 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,0 mio. kr.

  Jordforsyningens regnskab viser et overskud på i alt 7,5 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med et overskud på 0,6 mio. kr.

   

  Samlet set betyder ovennævnte, at resultatet for det skattefinansierede område i 2020, viser et overskud på 0,6 mio. kr. Det oprindelige budget viste et underskud på 29,9 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det oprindelige budget er på i alt -30,6 mio. kr.

   

  Regnskab 2020 for forsyningsvirksomhederne viser et overskud på 5,2 mio. kr., hvor det oprindelige budget viste et overskud på 3,7 mio. kr.

   

  Kommunen har optaget lån for 232,6 mio. kr. på baggrund af lånerammen for 2020. Lånet hertil er optaget på baggrund af udgifter til affaldsordninger, energibesparende foranstaltninger og byfornyelse. Afdrag på eksisterende lån beløber sig til 67,4 mio. kr.

   

  Påvirkning fra COVID-19

  Kommunen har løbende siden marts 2020 opgjort Covid-19 relaterede merudgifter. Alle decentrale enheder er i 2020 blevet kompenseret for disse merudgifter opgjort frem til 16. september, finansieret delvist af særtilskuddet fra staten på 9,6 mio. kr. samt af usikkerhedspuljen med 4,7 mio. kr. – i alt 14,3 mio. kr.

   

  Merudgifterne for resten af året er opgjort pr. 31/12-2020 og udgør 5,8 mio. kr. Kompensationen herfor er finansieret af Covid-19 usikkerhedspuljen i 2021.

   

  Evt. mindreudgifter er ikke opgjort specifikt, men generelt er der sparet udgifter til vand, varme og el under nedlukning. Derudover er der sparet udgifter til bl.a. møder, kurser og efteruddannelse af medarbejdere. De sparede udgifter indgår i driftsenhedernes overførsler til 2021.

   

  Vi har fremrykket anlægsinvesteringer og er tildelt lånedispensation for 145 mio. kr. Dog er ikke alle udgifter afholdt, hvorfor der overføres lånedispensation til 2021 for 102,8 mio. kr.

   

  Derudover er kommunen også tildelt lånefinansiering på 71 mio. kr. til fremrykkede og øgede driftsudgifter som følge af Covid-19. Lånet er optaget med en løbetid på 10 år.

   

  Kommunen igangsatte den 15. marts 2020 hurtig betaling af fakturaer med henblik på at hjælpe vores leverandører. Fakturaerne bliver således betalt dagen efter godkendelse – og ikke som hidtil med benyttelse af den maksimale betalingsfrist.

   

  Kommunen har fået et særtilskud på 288.000 kr. til "Flere dagsture til plejehjembeboere" som er fordelt til plejecentrene.

   

  Til Psykiatri- og Handicapafdelingens målgruppe har kommunen fået et særtilskud på 140.000 kr. øremærket til ”Dagsture, udendørsaktiviteter mv. til borgere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud” som er fordelt til driftsstederne i Psykiatri og Handicap.

  Alle gebyrer som udstedes af kommunen i forbindelse med byggesager (både de faste og timebaserede gebyrer), inklusiv ibrugtagningstilladelser blev ophævet pr. 23. juni. Mindreindtægten på 324.000 kr. blev finansieret af byrådets usikkerhedspulje.

   

  Opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL:

  I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 blev den samlede serviceramme for kommunerne aftalt til 261,8 mia. kr. Ikast-Brande Kommune havde i 2020 en samlet ramme for servicedriftsudgifter på i alt 1,774 mia. kr. Servicerammen korrigeres ikke forlods for Covid-19 kompensation. Ikast-Brande Kommune har i 2020 overholdt den aftalte ramme for servicedriftsudgifterne, og risikerer således ikke individuelle sanktioner ved en budgetoverskridelse.

  Endvidere blev der i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020, aftalt et investeringsniveau for kommunerne under ét på 19,1 mia. kr, hvoraf rammen for Ikast-Brande Kommune udgjorde 126,6 mio. kr. ex. forsyningsvirksomhed, jordforsyning og ældreboliger. Hertil blev anlægsrammen, som en del af Covid-19 pakken fra regeringen, udvidet med 145 mio. kr., så den samlede anlægsramme lyder på. 271,6 mio. kr. Forbruget er 224,5 mio. kr., hvilket betyder, at Ikast-Brande Kommune ligger inden for rammen, og risikerer således ikke individuelle sanktioner ved en budgetoverskridelse.

   

  Andet:

  Den gennemsnitlige kassebeholdning har udviklet sig fra 118,1 mio.kr. pr. 31-12-2019 til 237,7 mio.kr. pr. 31-12-2020.