Gå til hovedindhold

Regnskab 2021

Her kan du se kommunens godkendte regnskab.

13. jan. 2022
Her vises et billede af en åben kalenderbog
 • Læs op

Indhold

  Kommunens årsregnskab for 2021 blev godkendt af byrådet den 4. april 2022 og bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommuners styrelse og reglerne fra Social- og Indenrigsministeriet.

  Årsberetning og regnskab er delt i 2 bøger og kan hentes her:

   

  REGNSKABSRESULTATET 2021

  Regnskabsresultatet for den ordinære drift viser i 2021 et overskud på 196,4 mio.kr. I det korrigerede budget var der regnet med et underskud på 0,7 mio.kr., hvor det oprindelige budget viste et overskud på 118,4 mio.kr. Resultatet viser, at regnskabet for den ordinære drift er 78 mio.kr. bedre end det oprindelige budget. Overskuddet fremkommer ved at der har været mindre driftsudgifter end oprindeligt budgetteret på Sundheds-og Omsorgsudvalget, Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget, Økonomi- og Planudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og renteudgifter.
  Mindreudgifterne mere end opvejer større udgifter end oprindeligt budgetteret på Børne- og Undervisningsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, samt mindre indtægter på grund af tilbagebetaling af tilskud vedrørende 2020.
  Når forskellen mellem det faktiske regnskabsresultat og det korrigerede budget på den ordinære drift er på 195,7 mio. kr., skyldes det hovedsageligt mindreudgifter, der overføres til næste år på 181,7 mio. kr. samt andre mindreudgifter på netto 14 mio. kr.

  Der er på de ordinære driftsudgifter et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 81 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med, at der løbende over året, tilføres, generelt på alle områder, både overførsler, løbende budgetopfølgninger, midler fra vikar- og barselspuljer.

  Det betyder, at der i forhold til sidste år, er sket en stigning i driftsoverførslerne. Der søges overført 181,7 mio. kr. i år mod 166,7 mio. kr. sidste år. Det vil sige, at samlet set, er der akkumuleret 15 mio. kr. i opsparing i forhold til tidligere år. Årsagen til den øgede opsparing i forhold til sidste år kan deles op i tre kategorier:
  1. Mindre aktivitet og forbrug på en række konti som følge af Covid-19, og hvor aktiviteten ikke gennemføres på et senere tidspunkt f.eks. kørsel, el, vand, varme og rengøring. Besparelsen på disse udgifter er meget vanskelige og ressourcekrævende at identificere og opgøre korrekt, hvorfor der ikke er oplyst et konkret beløb for disse udgifter.
  2. Mindre aktivitet og forbrug på en række konti som følge af Covid-19, men hvor aktiviteten gennemføres på et senere tidspunkt. F.eks. udskudt opstart af projekt vedr. Telemedicin (1,4 mio. kr.), leveringsforsinkelser vedr. håndværkerydelser og udskiftning af biler, samt udskudt aktivitet på driftsområderne på grund af Covid-19 til f.eks. overenskomstbestemt uddannelse.
  3. Stigende opsparing til kommende udgifter. F.eks. flere elever på ældreområdet (2,3 mio. kr.), midler fra staten til konkrete opgaver på ældreområdet som ikke er kommet helt i gang endnu, f.eks.: ”§95 unge/nat”, ”En værdig død” og ”Kræftpakke 4” (1,2 mio. kr.) og vakante stillinger på grund af rekrutteringssituationen.

  Der udover har der også været et mindreforbrug på områder uden overførselsadgang, der i stort omfang relaterer sig til besparelser på grund af Covid-19 nedlukningen i 2021.
  Der er i forbindelse med den politiske behandling af den samlede regnskabssag udarbejdet et særskilt notat med specifikation af og forklaring på overførslerne.

  Overførslerne på finansiering er på 5,7 mio. kr. og skyldes primært at der er afsat 2,4 mio.kr. til indskud i Landsbyggefonden samt, overførsel af 28,2 mio. kr. vedrørende arbejdsskader.
  Yderligere er der afsat midler til elektronisk arkiv på 5,3 mio. kr. samt til deponering som følge af meddelte lånegarantier også på 5,3 mio. kr. Desuden er der overført den budgetterede låneoptagelse vedrørende 2021, inklusiv ældreboliger, en forventet indtægt på 43,4 mio. kr.

  I det oprindelige budget blev der afsat 148,7 mio.kr. til anlæg på det skattefinansierede område.
  Der er afholdt anlægsudgifter for 121,4 mio.kr.

  Anlægsoverførslerne er steget i forhold til sidste år. På det skattefinansierede område inkl. jordforsyningen overføres der 73,6 mio. kr. Stigningen udgør i alt 25 mio. kr.

  Jordforsyningens regnskab viser et overskud på i alt 21 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med et overskud på 0,5 mio. kr.

  Samlet set betyder ovennævnte, at resultatet for det skattefinansierede område i 2021, viser et overskud på 96,1 mio. kr. Det oprindelige budget viste et underskud på 29,8 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det oprindelige budget er på i alt 125,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

  Regnskab 2021 for forsyningsvirksomhederne viser et underskud på 4,5 mio. kr., hvor det oprindelige budget viste et overskud på 0,6 mio. kr.

  Kommunen har optaget lån i 2021 for 44,2 mio. kr. på baggrund af lånerammen for 2020. Lånet hertil er optaget på baggrund af udgifter til affaldsordninger, energibesparende foranstaltninger, byfornyelse og fremrykkede anlæg på grund af Covid-19 fra 2020, der blev overført til 2021.
  Afdrag på eksisterende lån beløber sig til 70 mio. kr.

   

  Påvirkning fra COVID-19

  Kommunen har hele året opgjort Covid-19 relaterede merudgifter. Alle decentrale enheder er i 2021 blevet kompenseret for den sidste del af merudgifterne fra 2020, samt delvist kompenseret for merudgifterne i 2021 opgjort frem til 31. august. Den delvise kompensation udgjorde 84%, svarende til den finansiering der var til rådighed. Udgifterne er finansieret af særtilskuddet fra Staten på 6,3 mio. kr., den særlige covid-19 pulje på 7 mio. kr., udgifter budgetlagt til øget rengøring (som ikke kunne nå at blive anvendt) på 2 mio. kr. samt mindreudgifter på kommunens administrationsbygninger som følge af nedlukning på 1 mio. kr. - i alt 16,3 mio. kr.

  Merudgifterne for resten af året er opgjort pr. 31/12-2021 og udgør 2,6 mio. kr. Alle decentrale enheder bliver i 2022 kompenseret både herfor og den manglende kompensation for den første del – i alt 3,9 mio. kr.

  Evt. mindreudgifter er udover de sparede udgifter på administrationsbygninger på 1 mio. kr. ikke opgjort specifikt, men generelt er der sparet udgifter til vand, varme og el under nedlukning.
  Derudover er der sparet udgifter til bl.a. møder, kurser og efteruddannelse af medarbejdere. De sparede udgifter indgår i driftsenhedernes overførsler til 2022.

  Kommunen har i 2021 fået særtilskud på grund af Covid-19 på i alt 2.556.000 kr. fordelt på:

  • 1.779.000 kr. til faglige udfordringer og øget trivsel på børne-/ungeområdet som er
   fordelt til skoler og PPR
  • 227.000 kr. til trivselsfremmende aktiviteter på skolerne, som er fordelt ud til skolerne
  • 550.000 kr. til fysisk og mental rehabilitering på ældre- og psykiatri/handicapområderne

   

  Opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL

  I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021 blev den samlede serviceramme for kommunerne aftalt til 267,2 mia. kr. Ikast-Brande Kommune havde i 2021 på en samlet ramme for servicedriftsudgifter på i alt 1,817 mia. kr. Efter korrektion for Covid-19 kompensation og P/L stigninger er rammen på 1,839 mia. kr. Ikast-Brande Kommune har i 2021 afholdt servicedriftsudgifter for 1,748 mio. kr. og dermed overholdt den aftalte ramme for servicedriftsudgifterne, og risikerer således ikke individuelle sanktioner ved en budgetoverskridelse.
  Endvidere blev der i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021, aftalt et investeringsniveau for kommunerne under ét på 21,6 mia. kr., hvoraf rammen for Ikast-Brande Kommune udgjorde 188,7 mio. kr. ex. forsyningsvirksomhed, jordforsyning og ældreboliger. Forbruget er 138,8 mio. kr., hvilket betyder, at Ikast-Brande Kommune ligger inden for rammen, og risikerer således ikke individuelle sanktioner ved en budgetoverskridelse.


  Andet

  Den gennemsnitlige kassebeholdning har udviklet sig fra 237,7 mio.kr. pr. 31-12-2020 til 286,4 mio.kr. pr. 31-12-2021.