Gå til hovedindhold

Regnskab 2022

Her kan du se kommunens godkendte regnskab.

13. jan. 2022
Her vises et billede af en åben kalenderbog
 • Læs op

Indhold

  Kommunens årsregnskab for 2022 blev godkendt af byrådet den 20. juni 2023 og bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommuners styrelse og reglerne fra Social- og Indenrigsministeriet.

  Årsberetning og regnskab er delt i 2 bøger og kan hentes her:

   

  REGNSKABSRESULTATET 2022


  Regnskabsresultatet for den ordinære drift viser i 2022 et overskud på 126 mio.kr. I det korrigerede budget var der regnet med et underskud på 69,7 mio.kr., mens det oprindelige budget viste et overskud på 101,6 mio.kr. Resultatet viser, at regnskabet for den ordinære drift er 24,5 mio.kr. bedre end det oprindelige budget. Overskuddet fremkommer ved at der har været mindre driftsudgifter end oprindeligt budgetteret på Sundheds-og Ældreudvalget, Udviklings- og Erhvervsudvalget, Økonomi- og Planudvalget og renteudgifter. Mindreudgifterne mere end opvejer større udgifter end oprindeligt budgetteret på Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget, Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget og Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget, samt mindre indtægter, som er nedskrevet netto 20,7 mio. kr. ved midtvejsreguleringen.
  Når forskellen mellem det faktiske regnskabsresultat og det korrigerede budget på den ordinære drift er på 195,8 mio. kr., skyldes det hovedsageligt mindreudgifter, der overføres til næste år på 167,1 mio. kr.

  Der er på de ordinære driftsudgifter et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 34,4 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,3 %. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med, at der løbende over året, tilføres, generelt på alle områder, overførsler i forbindelse med budgetopfølgningerne.

  Driftsresultatet viser at der, på trods af stigende priser på materialer og energi, har været en fornuftig styring af driften, hvor årets resultat er bedre end forventet, både i forhold til oprindeligt og korrigeret budget.

  I forhold til sidste år, er der sket et fald i driftsoverførslerne. Der søges overført 167,1 mio. kr. i år mod 181,7 mio. kr. sidste år. Det vil sige, at der samlet set, er nedsparet 14,6 mio. kr. i forhold til tidligere år.

  Årsagen til de reducerede overførsler skyldes hovedsageligt et fald i driftsoverførslen for Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget på 13,7 mio. kr. samt et fald i driftsoverførslen for Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget på 5,8 mio. kr., som modsvares af en meropsparing på 9,7 mio. kr. for Udviklings- og Erhvervsudvalget.

  For Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget skyldes nedsparingen et underskud på demografipuljerne, hvor der har været flere børn i dagtilbud end forventet. Samtidig har der været et merforbrug på pasning af børn over kommunegrænsen samt flere børn i private tilbud.

  Nedsparingen på Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget skyldes hovedsageligt ledige pladser, rekrutteringsudfordringer og vikarforbrug.

  For Udviklings- og Erhvervsudvalget skyldes den øgede opsparing udskydelse af vedligeholdelsesprojekter til år 2023 på både bygninger og belægninger, som konsekvens af de stigende priser på energi og materialer.

  Der er i forbindelse med den politiske behandling af den samlede regnskabssag udarbejdet et særskilt notat med specifikation af og forklaring på overførslerne.

  Overførslerne på finansiering er på -12,4 mio. kr. og skyldes primært overførsel af 28,2 mio. kr. vedrørende arbejdsskader, midler til elektronisk arkiv på 5,3 mio. kr. samt til deponering som følge af meddelte lånegarantier på 5,6 mio. kr. Desuden er der overført den budgetterede låneoptagelse vedrørende 2022, inklusiv ældreboliger, en forventet indtægt på 51,8 mio. kr.

  I det oprindelige budget blev der afsat 121,4 mio.kr. til anlæg på det skattefinansierede område. Der er afholdt anlægsudgifter for 121,8 mio.kr.

  Anlægsoverførslerne er steget i forhold til sidste år. På det skattefinansierede område inkl. jordforsyningen overføres der 94,1 mio. kr. Stigningen udgør i alt 20,5 mio. kr.

  Jordforsyningens regnskab viser et underskud på i alt 4,3 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med et overskud på 0,5 mio. kr. Resultatet er påvirket af den generelle opbremsning på boligmarkedet.

  Samlet set betyder ovennævnte, at det skattefinansierede område i 2022, ender med et nulresultat. Det oprindelige budget viste et underskud på 19,3 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det oprindelige budget er på i alt 19,3 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

  Regnskab 2022 for forsyningsvirksomhederne viser et underskud på 0,7 mio. kr., hvor det oprindelige budget viste et overskud på 1 mio. kr.

  Samlet set viser årets resultat et lille underskud på 677 t.kr., hvilket er bedre end forventet i forhold til både oprindeligt og korrigeret budget, hvilket må betegnes som tilfredsstillende set i lyset af årets markante prisstigninger og generelle opbremsning i samfundsøkonomien.
  Kommunen har optaget lån i 2022 for 16,9 mio. kr. på baggrund af lånerammen for 2021. Lån hertil er optaget på baggrund af udgifter til affaldsordninger, energibesparende foranstaltninger, og byfornyelse. Afdrag på eksisterende lån beløber sig til 61,6 mio. kr.