Gå til hovedindhold

STU

STU er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov.

STU logo
 • Læs op

Indhold

  Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

  STU er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen kræver en målgruppevurdering og en indstilling gennem Unge og Uddannelse.

  STU er et dagundervisningstilbud, der kan sammensættes af elementer af undervisning, træning, praktiske opgaver samt sociale aktiviteter, herunder fx bo-selv-træning, arbejdstræning og praktikforløb hvis muligt.
  Botilbud i tilknytning til et STU-forløb skal søges særskilt efter de almindelige gældende regler.


  Formål: at den unge indgår i et ungdomsmiljø, hvor der er mulighed for at udvikle færdigheder til at leve et så aktivt, selvstændigt og beskæftiget voksenliv som muligt. 

  Uddannelsen og transport til uddannelsen betales af kommunen efter gældende regler.
  STU-elever kan søge offentlig forsørgelse v/ det fyldte 18. år efter de almindelig gældende regler (Uddannelseshjælp er formue undtaget, når man er elev i en STU).

  Man skal henvende sig til uddannelsesvejledningen under Den kommunale Ungeindsats i den kommune, hvor man bor. Derefter skal man have en samtale med en uddannelsesvejleder. Ofte sker denne samtale som en del af vejledningsindsatsen i 9. eller 10. klasse.

  Er man under 18 år, skal forældre eller værge medvirke og inddrages i vejledningen om STU. Unge over 18 år opfordres til at inddrage forældre, værge eller bisidder i vejledningen om STU.

  Hvis en ung ønsker at blive indstillet til en STU, skal en uddannelsesvejleder i dialog med den unge, udarbejde en skriftlig indstilling, hvor det begrundes, om den unge tilhører målgruppen for en STU.

  Begrundelsen skal understøttes af fx skolefaglige udtalelser samt psykologiske og lægefaglige udredninger. Herefter skal kommunens STU-visitationsudvalg behandle indstillingen, og give en skriftlig afgørelse til den unge. 

  STU-visitationsudvalget består af følgende deltagere:

  • Afdelingsleder for Unge og Uddannelse
  • En leder fra Skoleafdelingen
  • Afdelingsleder fra Myndighed (Socialforvaltningen)
  • Leder fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

  I Ikast Brande Kommune er det Unge og Uddannelse, der efterfølgende træffer afgørelse om STU-udbyder.

  STU-vejledningen i Ikast Brande Kommune varetages af vejledere under Unge og Uddannelse (UU), som er en del af Beskæftigelsesforvaltningen i Ikast Brande Kommune. Se vejledere her. 

  STU-visitationsudvalget skal give en skriftlig begrundelse for sin afgørelse, herunder en vejledning omkring at kunne rette henvendelse til Klagenævnet for Specialundervisning, hvis den unge ønsker at klage over et afslag på at være i målgruppen for en STU eller over de tilbudte uddannelsessteder.

  Hvis den unge er i målgruppen for en STU, skal visitationsudvalget, hvis muligt, give den unge et valg mellem flere forskellige uddannelsessteder og gå i dialog med den unge om, hvilken valgmulighed, der er den bedste for den unge. Den unge kan også selv foreslå et uddannelsessted som alternativ til de uddannelsessteder, kommunen har givet som tilbud.

  Hvis den unge har behov for et ekstraordinært specialiseret tilbud, og kun ét uddannelsessted kan matche den unges behov, uden at det indebærer en urimelig lang befordrings- eller ventetid for den unge, så har kommunen ikke pligt til at give mere end et tilbud.

  Kommunens pligt til at give valgmuligheder mellem flere tilbud bortfalder ligeledes, hvis et alternativ eller ønsket uddannelsessted samlet set inkl. befordring er uforholdsmæssig dyrere, eller hvis kommunen efter en dialog med den unge vurderer, at et alternativ eller ønsket uddannelsessted indebærer en urimelig lang rejsetid eller ventetid for den unge.

  Når en ung er optaget på en STU, udarbejder uddannelsesvejleder i dialog med den unge en forløbsplan over uddannelsesforløbet. Forløbsplanen skal indeholde en overordnet beskrivelse af de aktiviteter og individuelle læringsmål, der skal indgå i den unges uddannelsesforløb. Uddannelsesvejleder følger løbende og mindst en gang årligt op på forløbsplanen og justerer denne efter behov og i dialog med den unge.

  Når en kommune indgår en aftale med et STU-sted, der ikke er kommunens eget kommunale STU-tilbud, skal det altid ske på grundlag af en skriftlig kvalitetsaftale, der fastlægger krav til undervisningens indhold, tilrettelæggelse og omfang jf. gældende regler. 

  Fra 1/1-2025 skal alle STU-steder registrere sig og beskrive deres tilbud på en landsdækkende og borgertilgængelig STU-portal.

  Senest 12 måneder før afslutningen af STU-forløbet påbegynder kommunen i dialog med uddannelsesstedet og den unge at udarbejde et resursepapir, der skal understøtte planlægning og koordinering af, hvad den unge skal overgå til efter gennemført STU. Herunder at inddrage den unges perspektiver, fremtidsmuligheder og ønsker.

  Senest 3 måneder før afslutning af STU afholdes et møde med den unge, uddannelsesstedet, uddannelsesvejleder og øvrige relevante kommunale aktører fx fra Jobcenter og Socialafdeling, der skal støtte den unge i videre aktivitet efter gennemført STU. Her skal der udarbejdes en konkret plan for, hvad der skal ske efter afsluttet STU.

  En STU afsluttes med et uddannelsesbevis fra kommunen, der beskriver uddannelsens indhold og de kompetencer og læringsmål, den unge har opnået. 

  STU er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv. Unge med gennemført STU har adgang til det øvrige uddannelsessystem efter de almindelige gældende regler.