Huslejenævnet

Huslejenævnet træffer afgørelser, hvis der er uenigheder mellem lejere og udlejere om lejeforhold i det private boligbyggeri

Indhold

  Hvordan klager jeg?

  Ønsker du at indbringe en sag for Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet, skal du gøre det via en af selvbetjeningsløsningerne her:

  I selvbetjeningsløsningen skal du under sagens beskrivelse holde dig til de faktiske omstændigheder og forsøge at skrive så kort og præcis som muligt.

  Hvad er et huslejenævn?

  Huslejenævnet træffer afgørelser, hvis der er uenigheder mellem lejere og udlejere om lejeforhold i det private boligbyggeri.

  Private udlejningsejendomme: Huslejenævnet kan kun behandle sager om lejeforhold i private udlejningsejendomme beliggende i Ikast-Brande Kommune, når det lejede anvendes til beboelse eller delvis privat beboelse og erhvervsformål. Sager om rene erhvervslejemål er ikke omfattet af Huslejenævnets kompetence. Disse sager hører under domstolene som 1. instans.

  Lejeloven: Nævnet i Ikast-Brande Kommune er ureguleret, hvilket betyder, at afgørelser træffes efter lejeloven.

  Sammensætning

  Huslejenævnet er sammensat af en formand og to medlemmer. Formanden skal være jurist og bliver beskikket af Statsforvaltningen. De to andre medlemmer skal være bekendt med huslejeforhold og bliver udpeget af byrådet efter indstilling fra henholdsvis større grundejerforeninger og lejerforeninger i kommunen.

  Råd og vejledning

  Huslejenævnet kan sammenlignes med domstolenes måde at fungere på og er altså ikke et rådgivende og vejledende organ. Det vil sige, at udlejere og lejere ikke kan få råd og vejledning, som går ud over vejledning om hvilke typer af sager, der kan indbringes for huslejenævnet, og hvordan man skal forholde sig i forbindelse med indbringelsen af en sag.

  Hvor kan du få råd og vejledning

  Hvis du ønsker råd og vejledning, kan du søge hjælp ved en advokat, lejerorganisationer, udlejerorganisationer eller ved en retshjælp, for eksempel:

  Danske Lejere www.danskelejere.dk

  Lejernes Landsorganisation www.llo.dk

  Lejerens Frie Retshjælp www.lejerens-fr.dk

  DIGURA www.digura.dk

  Advokatvagten www.domstol.dk/HERNING/RAADGIVNING/Pages/default.aspx

  Udlejerforeningen MIDT-VEST www.udlejerforeningenmidtvest.dk

  Hvilke sager kan huslejenævnet behandle?

  De mest almindelige typer af sager, hvor nævnet træffer afgørelse, er:

  • Istandsættelse ved fraflytning
  • Lejers pligt til vedligeholdelse
  • Udlejers pligt til renholdelse og vedligeholdelse
  • Lejens størrelse
  • Udlejers varsling af lejeforhøjelser
  • Vand- og varmeregnskaber
  • Manglende overholdelse af husorden
  Hvilke sager kan huslejenævnet IKKE behandle?

  De mest almindelige typer af sager, hvor nævnet ikke har kompetence til at træffe afgørelse, er:

  • Spørgsmål om udlejer gyldigt kan opsige eller ophæve lejemål
  • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet
  • Spørgsmål om udlejerens ret til adgang til det lejede
  • Udlejers eventuelle erstatningspligt over for lejer
  Hvordan behandler huslejenævnet en sag?

  Huslejenævnet indhenter selv de fornødne oplysninger hos sagens parter og eventuelt hos offentlige myndigheder. Oplysninger, der indgår i nævnets afgørelse, bliver forelagt sagens parter til udtalelse. I de tilfælde, hvor en sags modpart ikke medvirker til sagens oplysning, vil nævnet kunne træffe afgørelse i overensstemmelse med den anden parts påstand. Nævnet er dog ikke forpligtet hertil.

  Huslejenævnet kan foretage besigtigelse af lejemålet for at se de påklagede forhold, inden der træffes en afgørelse.

  Hvor lang tid tager det at få behandlet en sag?

  Der kan være stor forskel på, hvor hurtigt en sag kan afgøres. Det afhænger af sagens omfang og karakter. Det er ikke ualmindeligt, at der går 4-6 måneder, før der er truffet en afgørelse i en sag.

  Hvem kan indbringe en sag, og hvad koster det?

  Både udlejere og lejere kan indbringe sager for huslejenævnet. I sager, hvor udlejer varsler lejeforhøjelse, skal udlejer indbringe varslingen for huslejenævnet, hvis kravet skal opretholdes efter, at lejerne har gjort indsigelse.

  Byrådet kan med hjemmel i boligstøtte- og byfornyelseslovgivningen også indbringe spørgsmål om lejens størrelse. Udlejere og lejere bliver i dette tilfælde forpligtet til at efterleve Huslejenævnets afgørelse, medmindre afgørelsen indbringes for boligretten.

  Betaling:

  • Det koster 314 kr. (2020) at få en sag behandlet. Beløbet reguleres den 1. januar hvert år.
  • Gebyret vil blive opkrævet i forbindelse med indbringelse af sagen via selvbetjeningsløsningen. Du kan enten bruge betalingskort eller kontooverførsel. Hvis du benytter kontooverførsel, skal du ved indbetaling oplyse lejemålets adresse.
  • Ved kontooverførsel benyttes følgende bakkontonummer: Reg.nr. 3333 kontonummer 3406203468.

  Gebyr, hvis lejer får fuldt medhold i nævnet:

  • Hvis lejeren får fuldt medhold i nævnet, skal udlejeren betale et gebyr på 6.000 kr. (pr. 1. juli 2020) til huslejenævnet.
  Hvordan klager du over huslejenævnets afgørelse?

  Når huslejenævnet har truffet en afgørelse, er nævnet ude af sagen. Er du utilfreds med huslejenævnets afgørelse, kan du indbringe sagen for boligretten. Dette kan ikke ske ved henvendelse til nævnet. Du skal i stedet søge hjælp hos din advokat, lejer- eller udlejerorganisationer eller retshjælpen. Efterlever din modpart ikke afgørelsen, må du fortsætte sagen i boligretten. Nævnet kan ikke hjælpe dig med at indkræve et eventuelt tilgodehavende.

  Hvor kan du finde huslejenævnet?

  Adresse:
  Huslejenævnet i Ikast-Brande Kommune
  Rådhusstrædet 6
  7430 Ikast

  Huslejenævnets sekretær:
  Laila Goldcia Thomsen, Afdelingen for Erhverv, Bosætning og Fritid, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, Ikast. Telefon 99 60 40 24 - E-mail: latho@ikast-brande.dk