Gå til hovedindhold

Drikkevand og grundvand

Grundvand er en meget vigtig naturressource, som er grundlaget for drikkevandsforsyningen i kommunen.

Et glas vand på et bord
 • Læs op

Indhold

  Her på siden kan du finde oplysninger om bl.a. drikkevandsforsyning og grundvandsbeskyttelse i Ikast-Brande Kommune. Du kan også finde ansøgningsskemaer til at søge om tilladelse til at etablere en boring og til at indvinde grundvand til markvanding, husholdning og andre erhvervsmæssige formål.

  Ønsker du at etablere en ny boring, forny din eksisterende tilladelse til at indvinde grundvand eller at indvinde grundvand fra en ny eller eksisterende boring, kræver det en tilladelse fra kommunen.

  Indvindingstilladelser 
  Indvinding af grundvand til markvanding, husdyrbrug, dambrug, havevanding og andet erhvervsmæssigt formål kræver en indvindingstilladelse.

  Hvis du ønsker at forny din eksisterende tilladelse til indvinding af grundvand eller at indvinde grundvand fra en ny eller eksisterende boring, skal du udfylde og indsende et ansøgningsskema
  Link til Ansøgningsskema – Tilladelse til at indvinde grundvand.

  En indvindingstilladelse gælder i op til 15 år, hvorefter du skal søge om fornyelse af tilladelsen. Du skal huske at søge i god tid, inden den gamle tilladelse udløber. 

  I Vandområdeplanerne er der fastsat mål for vandløbenes økologiske tilstand. Når vi skal give en tilladelse, vurderer vi påvirkningen fra den samlede indvinding i området, vandløbets nuværende tilstand, samt boringens påvirkning af de nærmeste naturområder. Vi beregner en mulig påvirkning af naturen og inddrager kendt viden om tilstanden af vandløb og natur.

  Boretilladelser
  Hvis du ønsker at etablere en ny boring til indvinding af grundvand til drikkevand, markvand, husdyrbrug, dambrug, havevand eller andet formål, kræver det en tilladelse fra kommunen.
  Du kan søge om tilladelse til en ny boring ved at udfylde og indsende et ansøgningsskema.
  Link til Ansøgningsskema – Ny boring
   
  Det er et brøndborerfirma, der skal lave boringen. Du må ikke gøre det selv. Brøndborerfirmaet skal have A-bevis og er dermed uddannet i at lave boringer og ved hvordan en boring skal afsluttes og forsegles, så den ikke udgør en risiko for grundvand og drikkevand.
  Link til GEUS - Her kan finde en liste over brøndborerfirmaer med gyldigt A-bevis her.

  Erstatningsboringer
  Hvis en boring med gyldig indvindingstilladelse pludselig bryder sammen, kan der gives tilladelse til at etablere en ny boring inden for 5 m fra den sammenbrudte boring. Erstatningsboringer må ikke etableres uden forudgående henvendelse og aftale med kommunen.
  Når boringen er etableret, skal den gamle boring sløjfes af et brøndborerfirma med gyldigt A- bevis.

  Krav til boringer
  Alle boringer skal - uanset deres formål - leve op til de gældende regler for indretning af boringer. Reglerne fremgår af "Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land".
  Link til vejledning om hvordan en boring skal indrettes 

  I Ikast-Brande Kommune har Teknik- og Miljøudvalget den 29. oktober 2019 desuden besluttet, at markvandsboringer kan indrettes anderledes.
  Link til retningslinjerne til den anden type indretning.

  En boring skal også leve op til en række afstandskrav til eksempelvis bygninger, skel og forureningskilder.
  Link til afstandskravene

  Fredningsbælte omkring boringer
  Omkring enhver boring skal der være et fredningsbælte, hvor der hverken må gødes, sprøjtes eller opbevares pesticider, gødning og andre stoffer, der kan forurene grundvandet.

  Boringer, der skal bruges til markvanding, egen drikkevandforsyning, erhvervsformål eller havevanding, skal have et fredningsbælte med en radius på 5 m omkring boringen.

  Vandværksboringer skal have et fredningsbælte med en radius på 25 m.  

  Ikast-Brande Kommune er en af de få kommuner, som giver tilladelse til at vande haver fra private boringer. Teknik- og Miljøudvalget har den 22. april 2009 vedtaget følgende retningslinjer for havevandsboringer:

  • Der gives ikke tilladelse til havevanding fra gamle brønde - kun fra boringer.
  • Boringen skal ligge mere end 300 m fra vandværkers, levnedsmiddelvirksomheders og kildevandsproducenters boringer.
  • Nye boringer til havevanding skal være så korte som muligt. Der bliver kun undtagelsesvist givet tilladelse til havevandsboringer, der er dybere end 12 m.

  Ud over ovenstående retningslinjer skal havevandsboringer leve op til de samme afstandskrav og krav til etablering og indretning, der stilles til drikkevandsboringer og boringer med erhvervsmæssigt formål.

  Værd at overveje
  Inden du søger om tilladelse til at etablere en ny havevandsboring eller søger om tilladelse til at bruge en eksisterende boring til havevanding, er det værd at overveje følgende:

  • Vandet, der pumpes op fra en havevandsboring, findes tæt under terræn og kan være forurenet med pesticid- og gødningsrester, miljøfremmede stoffer fra vejvand eller have et højt okkerindhold. Vandet er derfor ikke egnet til eksempelvis badebassiner og til vanding af køkkenhaver.
  • Om din grund er stor nok til, at boringen kan leve op til afstandskrav til skel, bygninger, nedsivningsanlæg og jordvarmeslanger. Derudover skal din grund være stor nok til, at der kan være et fredningsbælte rundt om boringen.
  • I fredningsbæltet omkring boringen må der hverken gødes, sprøjtes eller opbevares pesticider, gødning og andre stoffer, der kan forurene grundvandet.
  • Det er dyrt at lave en ny boring, og du har pligt til at vedligeholde den, så den lever op til gældende lovgivning.
  • Den tilladte oppumpede vandmængde beregnes ud fra grundens ubefæstede areal. Det kan derfor på sigt være dyrere at etablere og vedligeholde en boring end at vande haven med vand fra vandværket.

  Derudover kan regnvandsopsamling være en nemmere og billigere løsning til en havevandsboring. 

  Ønsker du at søge om tilladelse til at etablere en ny havevandingsboring eller søge om tilladelse til at bruge en eksisterende boring til havevanding, skal du udfylde og indsende et ansøgningsskema.
  Ansøgningsskemaerne finder du under menuen Vandindvinding – Markvand, husdyr, dambrug, industri og havevand.

  Hvert år inden den 1. februar skal alle, der indvinder grundvand til markvanding, dambrug eller andet erhvervsmæssigt formål, indberette den vandmængde, der er oppumpet i det foregående kalenderår.

  Når det er tid til at indberette oppumpede vandmængder, får du et brev fra kommunen. Brevet indeholder oplysninger om, hvilke indvindingsanlæg du skal indberette for. Der kan være flere indvindingsanlæg på samme ejendom. For hvert anlæg er der i brevet et specifikt link til den hjemmeside, hvor du kan foretage indberetningen.

  Måling af vandforbrug
  Du skal huske, at der skal være monteret vandmåler eller timetæller på alle boringer, der bruges til markvanding, dambrug, havevand eller andet erhvervsmæssigt formål.

  Gem de aflæste tal
  Du skal huske at gemme de tal, du har aflæst på vandmåleren/timetælleren. Du skal bruge dem næste år, når du skal beregne den indvundne vandmængde.

  Vandværkerne har ansvaret for, at drikkevandskvaliteten er i orden, og kommunen har pligt til at føre tilsyn med vandværkerne.

  Du skal kontakte dit vandværk, hvis du har spørgsmål til:

  • Levering af vand
  • Vandkvalitet
  • Takster
  • Aflæsning af måler

  Som forbruger er du medejer af vandværket og kan få demokratisk indflydelse ved at møde op til vandværkets generalforsamling.

  Nedenfor kan du se en liste over vandværker i Ikast-Brande Kommune. Du kan finde vandværkernes kontaktoplysninger på deres hjemmesider. Hvis vandværket har en hjemmeside, kan du blive videresendt til den ved at klikke på vandværkets navn. Hvis vandværket ikke har en hjemmeside, kan du som regel finde kontaktoplysningerne på den seneste regning.

  Blåhøj Bys Vandværk
  Blåhøj St. Vandværk
  Bording Vandværk
  Brande Vandværk
  Ejstrupholm Vandværk
  Engesvang Vandværk 
  Gludsted Vandværk
  Hampen Vandværk
  Ikast Vandforsyning
  Isenvad Vandværk
  Klovborg Vandværk
  Munklinde Vandværk
  Nørre Snede Vandværk
  Rørbæksø Vandværk
  Uhre Vandværk

  Fællesregulativ 
  Ikast-Brande Kommune har godkendt et fælles regulativ for alle almene vandværker i kommunen. Regulativet er gældende fra den 1. januar 2024 og regulerer forholdet mellem vandværket og forbrugeren.

  Regulativet indeholder bl.a. bestemmelser om ret til forsyning, forsyningsledninger, stikledninger, vandinstallationer, målere og takstprincipper.

  Link til Fællesregulativet 

  I 2019 vedtog Folketinget en tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021, der bl.a. har til formål at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO.

  Aftalen medfører, at kommunerne inden udgangen af 2022 er pålagt at gennemgå BNBO med henblik på at vurdere, hvilke der skal beskyttes (fase 1). Hvis det ikke er lykkedes at stoppe den erhvervsmæssige brug af pesticider inden for BNBO ved udgangen af fase 1, vil der ifølge tillægsaftalen blive indført et generelt sprøjteforbud (fase 2).

  Ikast-Brande Kommune har udarbejdet en risikovurdering for de almene vandværkers BNBO med henblik på at vurdere behovet for den videre beskyttelsesindsats.

  I tillægsaftalen er der lagt op til, at beskyttelsen i BNBO så vidt muligt skal ske via frivillige aftaler mellem det lokale vandværk og lodsejere.

  På den baggrund har Ikast-Brande Kommunes Klima -, Natur og Bæredygtighedsudvalg besluttet at henstille kommunens almene vandværker til at indgå frivillige aftaler med lodsejere om beskyttelse af BNBO inden udgangen af 2022.

  Link til risikovurdering og henstilling fra Klima-, Natur og Bæredygtighedsudvalget 

  Hvis det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale, kan Ikast-Brande Kommune efter §24 og §26a i Miljøbeskyttelsesloven nedlægge forbud eller meddele påbud om restriktioner i forhold til arealanvendelsen i BNBO.

  I juni 2022 har Ikast-Brande Kommune afholdt et møde med de almene vandværker og lodsejere, hvor der ifølge risikovurderingen skal indgås en aftale om stop af erhvervsmæssig brug af pesticider. På mødet informerede kommunen om BNBO-opgaven, herunder den politiske aftale, tidsplan og indgåelse af frivillige aftaler. 
  Link til Info fra mødet den 16. juni 2022

  Supplerende information  
  Kort over aktuelle BNBO for alle almene vandværker i Ikast-Brande Kommune kan findes på Ikast-Brande Kommunes Webkort eller Danmarks Arealinformation. 
  Link til Ikast-Brande Kommunes Webkort  
  Link til Danmarks Arealinformation

  Du kan læse mere om BNBO på Miljøstyrelsens hjemmeside 
  Link til Miljøstyrelsens hjemmeside  

  I Ikast-Brande Kommune har ca. 1000 ejendomme egen boring eller brønd.

  Hvis du kun forsyner én husstand med drikkevand, og du ikke leverer vand til

  • Fødevarevirksomhed
  • Kommercielle aktiviteter
  • Offentlige aktiviteter

  har du ikke pligt til at kontrollere vandets kvalitet. Kommunen kræver derfor ikke længere, at du foretager en "forenklet kontrol", som du førhen har skulle foretage hvert 5. år. Kommunen anbefaler dog, at du for din egen skyld forsætter med at få lavet en vandanalyse mindst hvert 5. år.

  Hvis du forsyner mere end én hustand, en fødevarevirksomhed, kommercielle eller offentlige aktiviteter, er du stadig forpligtet til at få foretaget vandanalyser.

  Som ejer af et vandforsyningsanlæg skal du selv bestille og betale for analysen af vandet. Drikkevandsprøver skal udtages og analyseres af et godkendt (DANAK-akkrediteret) analyselaboratorium. Du kan frit vælge, hvilket laboratorium du vil benytte.

  Herunder er listet en række godkendte analyselaboratorier:

  https://hmlab.dk/ 
  https://www.eurofins.dk/ 
  https://www.vbmlab.dk/ 
  https://forenklet-kontrol.dk/

  Hvis vandkvaliteten er dårlig
  Er du i tvivl om, hvordan du skal forstå din vandanalyse, kan du finde en folder med en kort beskrivelse af hver enkelt parameter på analyserapporten.
  Link til folder - Analyseparametre 

  Er der overskridelser på de analyserede parametre, kan det tyde på, at der skal foretages en gennemgang og eventuelt renovering af din boring eller brønd.

  Hvis der er overskridelser på bakterier i vandet, kan det koges, indtil der er fundet en løsning på problemet. Link til folder - Kogeanbefalinger hvornår og hvordan, vandet skal koges. 

  Ændring af egen drikkevandsforsyning 
  Kommunen skal altid have besked, hvis:

  • du gerne vil etablere en ny boring.
  • du gerne vil etablere en erstatningsboring.
  • du gerne vil benytte en anden eksisterende boring på din ejendom til drikkevand.
  • du gerne vil opsætte et anlæg til rensning og behandling af vandet.

  Hvis du ønsker at få din ejendom tilsluttet et vandværk, skal du kontakte dit lokale vandværk direkte. Du kan finde en liste over vandværker i Ikast-Brande Kommune under menuen ’Vandværker’.

  Når din ejendom er tilsluttet vandværk, skal du huske:

  • at sørge for at vandværket giver besked om tilslutningen til kommunen, så din BBR-meddelelse kan blive ændret (ellers bliver du fortsat opkrævet statsafgift for egen vandforsyning).
  • at få et brøndborerfirma med gyldigt A-bevis til at sløjfe den gamle drikkevandsbrønd eller -boring eller at søge om tilladelse til at bruge den til andet formål.

  En ubenyttet brønd eller boring kan være kilde til forurening af grundvandet. For at beskytte grundvandet skal du derfor sørge for at få sløjfet din brønd eller boring, hvis den ikke længere anvendes, eksempelvis hvis din ejendom er blevet tilsluttet vandværk.

  Brønde og boringer skal sløjfes af et brøndborerfirma med et gyldigt A-bevis. Du må ikke selv gøre det.
  Link til GEUS - Her kan du finde en liste over brøndborerfirmaer med gyldigt A-bevis.

  Når sløjfningen er foretaget, udfylder brøndboreren et skema, som vedkommende sender til GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland). Dette skema anser kommunen som kvittering for, at sløjfningen er foretaget. Du skal sørge for, at kommunen får en kopi af skemaet. Det er en del af brøndborerens opgave at indberette sløjfningen til GEUS.

  Ikast-Brande Kommune har lavet en folder om, hvorfor og hvordan ubenyttede brønde og boringer skal sløjfes. Link til folderen - Har du husket at få sløjfet din brønd?   

  Tegning, der viser horfor og hvordan ubenyttede brønde og boringer skal sløjfes

   

  Byrådet i Ikast-Brande Kommune har den 22. juni 2020 vedtaget ”Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Ikast-Brande Kommune”. Tidligere indsatsplaner i Ikast-Brande Kommune blev derved ophævet.

  Indsatsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke tiltag, der skal gennemføres for at beskytte grundvandet i Ikast-Brande Kommune, og består af to dele - en plandel og en statusdel.

  Plandelen beskriver hvilke indsatser kommunen, vandværkerne og regionen skal gennemføre, samt hvilke retningslinjer kommunen skal administrere efter i forhold til regnvand, spildevand og landbrugsdrift. Plandelen indeholder to trinmodeller - én for nitrat og én for sprøjtemidler. Trinmodellerne beskriver, hvordan vandværkerne skal agere, hvis der bliver påvist nitrat eller sprøjtemidler i forskellige koncentrationer.

  Link til Plandelen

  Statusdelen beskriver vandkvaliteten og de geologiske forhold for hvert enkelt vandværk i kommunen. 

  Link til Statusdelen 

  Pesticidfri have
  Sprøjte- og ukrudtsmidler kan skade vores grundvand. Du kan derfor være med til at beskytte vores grundvand ved at undgå at bruge sprøjte- og ukrudtsmidler i din have.
  Der findes mange alternativer til at bruge pesticider i haven.
  Du kan finde gode råd til pesticidfri have på Miljøministeriet hjemmeside - Link til Tips til færre pesticider

  Film og spil om grundvandsbeskyttelse
  Ikast-Brande Kommune har sammen med andre jyske kommuner lavet en lille film og et spil om grundvandsbeskyttelse. I filmen og spillet møder du hovedpersonen Fumle, som er haveejer. Han finder ud af, hvorfor det er smartere at bruge hakkejernet til at fjerne ukrudt i haven i stedet for at bruge sprøjte- og ukrudtsmidler.

  Link til filmen om Fumle og det ædle grundvand.

  Du kan prøve Fumle-spillet ved at klikke på billedet.

  Fumle og det ædle grundvand. Start spillet.

   

  Ikast-Brande Kommunes vandforsyningsplan består af de planer, som var gældende for Ikast Kommune, Brande Kommune og Nørre Snede Kommune før kommunesammenlægningen i 2007.

  Da der er punkter i de tre planer, som ikke harmonerer med hinanden eller er uddaterede, har Teknik- og Miljøudvalget løbende taget principielle beslutninger, som må antages at række ud over de tre vandforsyningsplaner.

  Ikast-Brande Kommune arbejder på en samlet vandforsyningsplan for kommunen.

  Hvis du vil fjerne grundvand i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde, kræver det i mange tilfælde én eller flere tilladelser fra kommunen. Det er derfor vigtigt, at du ansøger så tidligt som muligt.

  Herunder er listet de tilladelser og afgørelser, dit projekt skal vurderes i forhold til.

  Miljøscreeningsafgørelse
  Grundvandssænkning er jf. Miljøvurderingslovens bilag 2 omfattet af miljøscreeningspligt. Du skal derfor sende en ansøgning, hvis der foretages en grundvandssænkning i forbindelse med dit bygge- eller anlægsarbejde. Ansøgningsskemaet findes som bilag 1 i Miljøvurderingsbekendtgørelsen. 
  Link til Miljøvurderingsbekendtgørelsen

  Tilladelse til grundvandssænkning 
  Du skal altid enten anmelde eller ansøge om tilladelse til grundvandssænkning. Hvis et af følgende fire punkter er opfyldt, skal du have en tilladelse til grundvandssænkning efter Vandforsyningsloven, ellers er en anmeldelse nok:

  • Grundvandet sænkes i mere end to år
  • Grundvandsmængden er mere end 100.000 m3/år. 
  • Der inden for 300 m findes anlæg til indvinding af grundvand, eksempelvis vandværker og industri.
  • Grundvandssænkningen er permanent.

  Ansøgninger om tilladelse til grundvandssænkning skal indeholde oplysninger om følgende:

  • Beskrivelse af baggrunden for grundvandssænkningen, herunder hvorfor der er behov for en grundvandssænkning. Beskriv også selve bygge- og anlægsprojektet.
  • Metode for grundvandssænkningen, eksempelvis sugespidser, filterboringer og pumpesump.
  • Pumpeperiodens forventede varighed, estimeret oppumpet vandmængde og maksimal timekapacitet.
  • Beskrivelse af de eksisterende forhold i projektområdet, herunder hydrogeologi, grundvandskemi, vandindvindingsinteresser, vandløb, natur, forureningsforhold og andre forhold.
  • Forslag til overvågningsprogram, eksempelvis placering af pejleboringer og pejlefrekvens.
  • Udbredelse af grundvandssænkningen (beregning af sænkningstragt).
  • Risikovurdering i forhold til omgivelser og miljø, herunder risiko for spredning af nærliggende grundvandsforurening og påvirkning af vandindvindingsinteresser, vandløb og natur.
  • Hvis der planlægges sænkningsstandsende foranstaltninger, eksempelvis reinfiltration, spuns eller lignende, skal der desuden fremsendes beregning af effekten af disse.

  Boretilladelse
  Hvis du skal etablere boringer i forbindelse med grundvandssænkning, kræver følgende boringer en boretilladelse:

  • Alle boringer hvorfra der skal håndteres, pumpes eller afledes vand.
  • A-boringer.
  • Permanente filtersatte boringer.

  Følgende kræver ikke en tilladelse, men en forudgående anmeldelse til kommunen:

  • Boringer til midlertidig grundvandssænkning, der ikke kræver tilladelse (B-boringer).
  • Brug af sugespidser, pumpesump og lænsning.

  Du kan udføre geotekniske boringer uden tilladelse eller forudgående anmeldelse. Oplysninger om eksempelvis jordlagsfordeling og vandspejl skal dog indberettes, hvis kommunen anmoder om det.

  Boringer skal umiddelbart efter endt brug sløjfes af et brøndborerfirma med gyldigt A-bevis.

  Tilladelse til bortledning af oppumpet vand 
  Bortledning af det oppumpede vand fra grundvandssænkningen i form af afledning til kloak, udledning til vandløb eller nedsivning i jorden kræver en tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven.
  Ansøgninger om tilladelse til bortledning af oppumpet vand skal indeholde oplysninger om følgende:

  • Beskrivelse af bortledning, udledning eller nedsivning. Ved direkte udledning til vandløb og nedsivning skal du indtegne placeringen på kortbilag. Ved tilslutning til eksisterende
   ledningsanlæg skal du angive tilslutningspunktet på kortbilag og indhente accept hos ledningsejer inklusiv eventuelle vilkår for tilslutning.
  • Analyseprogram for vandkvaliteten af det oppumpet vand.
  • Eventuelt forslag til afhjælpende foranstaltninger eller egentlige afværge tiltag. 

  Ønsker du at forøge indvinding af grundvand fra dit indvindingsanlæg til vanding af landbrugsafgrøder i ekstraordinære vejrsituationer, kræver det en tilladelse fra kommunen.

  Tilladelsen kan gives med en varighed på op til tre måneder.

  For at ansøge om forøget indvinding af grundvand i ekstraordinære vejrsituationer, skal der sendes en mail med nedenstående oplysninger til teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk.

  • Hvilket anlæg ønsker du mere vand til?
  • Hvor meget vand har du brugt indtil nu? - det vil sige måleraflæsning og omregning til kubikmeter.
  • Hvor meget mere vand forventer du, der er brug for, hvis tørken fortsætter?
  • Hvilke afgrøder og marker forventer du, der har brug for mere vand?


  Vejledning i at finde din nuværende tilladelse i databasen JUPITER
  - link til hjemmesiden JUPITER 

  • Vælg fanen ”Anlæg” i søgemenuen i venstre side
  • Skriv anlægs-ID i feltet ”Unikt id” og tryk på ”Søg”  (du kan også søge på adresse)
  • Klik på anlægget i listen, så kommer du frem til en side med alle offentlige data om anlægget (tilladelser, oppumpede vandmængder, tilknyttede boringer mv.)