Gå til hovedindhold

Tekstilindustrien i Ikast

Læs mere om tekstilindustriens historie i Ikast, og registreringen af de gamle industribygninger.

Tekstilindustri i Ikast
 • Læs op

Indhold

  I Ikast findes en helt særlig kulturarv, der ikke kun binder sig til de fysiske omgivelser, men som i høj grad fortsat lever i kraft af den handlekraft, der er kendetegnende for byens borgere. Byens identitet er bygget op omkring det gamle tekstilmiljø, som har været altafgørende for byens udvikling og som fortsat er allestedsnærværende, både i fysisk form og i den kollektive hukommelse.

  Arbejdet med at samle op på tekstilindustriens historie, registrere de gamle industribygninger og interviewe borgere og erhvervsdrivende i Ikast har udmøntet sig i:

  • Et digitalt kort med tekstilindustriens bygninger
  • Et hæfte om tekstilindustrien i Ikast og de registrerede bygninger
  • En række ideer til en videre udvikling og nye tiltag der skal inspirerer borgere, foreninger og virksomheder til at udvikle videre på fortællinger om Tekstilindustriens Ikast (er under udarbejdelse).

  Digitalt kort med tekstilindustriens bygninger

  Ikast Brande Kommune har kortlagt og registreret 106 bygninger, der alle har været en del af Ikast midtbys udvikling som tekstilindustriby. Alle bygninger ligger inden for kommuneplanens afgrænsning af det værdifulde kulturmiljø i Ikast midtby.

  Du kan læse mere om de kulturhistoriske værdier i kommuneplanens afsnit om kulturhistoriske værdier. Du kan gå til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 her.

  At byrådet udpeger kulturhistoriske værdier i kommuneplanen betyder ikke, at der ikke kan ske udvikling inden for eller umiddelbart uden for de udpegede værdier. Byrådet vil blot sikre, at udviklingen sker med viden om, og under hensyntagen til de kulturhistoriske værdier. Nybyggeri, udvidelse eller ændring af eksisterende bygninger, tekniske anlæg og større ændringer i terrænet bør ske på en måde, så man undgår, at de kulturhistoriske elementer og spor går tabt eller bliver væsentligt forringet.

  Du kan se tekstilindustriens bygninger på det digitale kort. På kortet er følgende fabrikstyper registreret: Fritliggende fabrik, Bag-/udhusfabrik, Kælderfabrik, Administration/Bolig, Historisk bygning (nedrevet) og Andet.

  Registeringen af tekstilindustriens bygninger i Ikast er baseret på en metode som er beskrevet nedenfor. Industribygningerne er opdelt i tre fabrikstyper. De enkelte fabrikstyper er beskrevet yderligere i temaer i hæftet "Tekstilindustriens Ikast".

  Til registreringen er udviklet en metode, hvor bygningerne tildeles karakterer på en skala fra 1-9, hvor 1-3 er høj, 4-6 er middel og 7-9 er lav, ud fra seks parametre:

  • Bygningens arkitektoniske værdi: Vurdering af huset som helhed. Hvordan er husets proportioner, er det harmonisk og konsekvent opført inden for sin stilart?
  • Bygningens værdi for tekstilindustriens historie: Vurdering af den tilhørende tekstilvirksomhed. Hvilken betydning har virksomheden haft for industrien i Ikast og generelt?
  • Tekstilfabrikkens aflæselighed: Vurdering af tekstilindustrihistoriens aflæselighed i bygningen. Kan man se at der har foregået tekstilproduktion i bygningen?
  • Bygningens værdi som en del af et bymiljø: Vurdering af bygningens betydning for den omgivende bebyggelse. Indgår bygningen i en arkitektonisk eller tidsmæssig sammenhæng med naboerne
  • Bygningens værdi som en del af et tekstilfabriksmiljø: Vurdering af bygningens betydning for de omgivende tekstilindustribygninger. Er bygningen placeret i et område med en koncentration af en særlig type industribygninger?
  • Bygningens tekniske tilstand (2017): Vurdering af bygningens tekniske tilstand. Er bygningen velholdt?

  Disse karakterer opsummeres i en samlet værdi for bygningens betydning for tekstilindustrien, hvor bygningens arkitektoniske værdi, dens historiske betydning for tekstilindustriens historie og tekstilfabrikkens aflæselighed er vægtet højest.

  Fabrikstyper

  Kælderfabrikken udgør den type, der er registreret færrest af i området, dog er det ligeledes den type fabrik, der er sværest at identificere, hvorfor der formodentlig findes langt flere end de i projektet kortlagte. Når de er svære at identificere skyldes det, at fabrikken fremstår som en integreret del af en bolig, hvilket oftest blot er synligt ved en høj kælder, evt. med en separat adgangsvej. Samtidig har mange kælderfabrikker huset mindre virksomheder, der ikke har sat større aftryk på tekstilindustrihistorien, udover at de har fungeret som underleverandører til de større virksomheder. 20 % af kælderfabrikkerne vurderes at have en høj samlet værdi.


  Baghusfabrikken er mere genkendelig i gadebilledet, men ligesom med kælderfabrikkerne kan der være tale om flere end de registrerede bygninger. Af de registrerede baghusfabrikker findes en ligelig fordeling mellem bygningstyper med en henholdsvis flad/ensidet taghældning, høj tagrejsning og lav tagrejsning. Af baghusfabrikkerne er 12 % vurderet til at have en høj samlet betydning.


  Den fritliggende fabrik er den tydeligst genkendelige bygningstype blandt fabrikkerne i Ikast. De er som udgangspunkt udformet som et toetagers længehus med høj tagrejsning. Gavlen er ofte udført med dekorative teglelementer i form af gesimsbånd, pilastre eller blændinger, ligesom der i gavlen ofte findes en bemaling eller lignende, der fortæller hvilken fabrik, der har holdt til på stedet. De fritliggendes fabrikkers betydelige størrelse, der ofte er sammenhængende med en høj historisk værdi af det pågældende firma, samt den tydelige formidling af bygningens tidligere anvendelse medfører, at hele 44 % af de fritliggende fabrikker vurderes at have en høj samlet betydning.

  I hæftet "Tekstilindustriens Ikast" kan du læse mere om de forskellige elementer af tekstilindustriens kulturarv og dens aftryk på Ikast by og indbyggernes karakter. Det er vores håb, at hæftet vil inspirere til at kigge på Ikast med nye, nysgerrige øjne med blik for de særlige aftryk tekstilindustrien har sat på byen.

  I hæftet kan du læse afsnit om den særlige handlekraft, som tekstilindustrien opstod af, og du kan læse om tekstilindustriens historie og de mænd og bygninger, der kendetegnede tekstilindustrien:

  • "Handlekraft - Tekstilindustriens betydning for livet og mulighederne i Ikast"
   Her kan du læse en beskrivelse af den særlige Ikast-ånd, som på én gang er en forudsætning for og et resultat af tekstilindustriens fremvækst og fortsatte betydning i Ikast.
  • "Tekstilindustriens historie"
   Her kan du i korte træk læse om hvordan Ikastegnen gennem en lang periode har levet af tekstilproduktion, og hvordan jernbanen og den teknologiske udvikling, kombineret med egnens handlekraft, ledte til en eksplosion af tekstilvirksomheder i byen.
  • "Kulturmiljøet"
   Her kan du læse en beskrivelse af byens fysiske udvikling og den utrolige mængde af forskellige typer virksomheder, som er identificeret i det udpegede kultuurmiljø i den centrale del af byen.
  • "Tekstilindustriens fortællinger"
   Her kan du gå i dybden med fortællinger om enkelte fabrikker og fabrikanter, som på hver sin måde er typiske for Ikast, og som afspejler den særlige Ikast-handlekraft.
  • "Metoden - hvordan har vi afdækket tekstilindustriens kulturarv?"
   Her kan du læse hvordan projektet er udført.

  Du finder hæftet "Tekstilindustriens Ikast" nederst på siden.