Gå til hovedindhold

Vintervedligeholdelse

Ikast-Brande Kommune tilstræber en effektiv snerydning og glatførebekæmpelse. Pligterne påhviler dels kommunen og dels grundejere.

Vej der er ryddet for sne. Der ligge sne på begge siden af vejen og på markernen
 • Læs op

Indhold

  Vinterregulativet indeholder retningslinjer/vejledninger for grundejers forpligtigelser ved fodgængerarealer/fortove, samt retningslinjer for kommunes udførelse af vintertjeneste.

  Snerydningen og bekæmpelse af glatføre på kommunens offentlige veje og stier er tilrettelagt, iværksættes og udføres med udgangspunkt i et regelsæt, der er aftalt med politiet.

  Snerydning og glatførebekæmpelse udføres i henhold til serviceniveauerne
  Kommunen glatførebekæmper ikke på indkørselsarealer til ejendomme.

  I situationer hvor serviceniveauerne ikke kan opfyldes, prioriteres indsatsen der, hvor det vurderes vigtigst af hensyn til færdselens afvikling og trafiksikkerheden.

  Fortove
  I byerne skal du som grundejer hurtigst muligt efter snefald rydde sne på fortove og stier. Ved glatføre skal du ligeledes salte eller gruse fortove og stier ud for ejendommen.

  Private fællesveje og stier
  Du har som ejer af ejendomme, der grænser til en privat fællesvej eller sti, ansvaret for at udføre vintertjeneste på både vejen, fortovet og stien.

  Grundejerens ansvar
  Du har som grundejer ansvaret for, at der er sikker adgang til ejendommen for f.eks. postbud, avisbud, renovationsarbejder, gæster.

  OBS - Hvis nogen falder på et fortov eller en privat fællesvej, der ikke er ryddet eller glatførebekæmpet tilstrækkeligt, kan ejeren af den tilgrænsende ejendom drages til ansvar.

  Det gælder også:

  • Trapper fra fortov til ejendom
  • Fjerne istapper og sne fra tage, der risikerer at falde ned på vej eller sti - eller sætte forsvarlig afspærring op.
  • Pladsen omkring brandhaner, beredskabsinstallationer og installationer til trafikregulering i færdselsarealet

  Sne må ikke henlægges ud for porte og indkørsler, ved gadehjørner, ved fodgængerfelter eller andre overgangssteder.

  Link til eksempler på grundejerpligtens omfang
  Kilde: Vinter- og Renholdelsesregulativ - Vejledning, Vejdirektoratet

  Gågadeområder i kommunen - herunder torvene i Ikast, Brande og Nørre Snede - snerydes og glatførebekæmpes af grundejerne i en zone på 3 m langs ejendommene.

  Det resterende areal snerydder og glatførebekæmper kommunen.

  Link til skitse Rydning på torvearealer

  Vinter- og renholdelsesregulativet er vedtaget af Byrådet den 10. oktober 2022

  Veje og stier er inddelt i forskellige vintervejklasser og vinterstiklasser ud fra den betydning de har i forhold til trafikafvikling.  

  En uddybende forklaring af vintervejklasser og vinterstiklasser kan du se under "kommunens pligter". 

  I rubrikken "Kort vedrørende trafik og veje", kan du se vintervejklasser og vinterstiklasser der gælder, hvor du bor.