Gå til hovedindhold

Sønderkærvej 4, 7330 Brande - Offentlig annoncering af ansøgning om miljøgodkendelse af Fjerkræbruget

Projektet: Produktionsformen ændres fra økologisk konsumægsproduktion til skrabe- og frilandsægproduktion, og at tidligere godkendt ikke opførte stald syd for Sønderkærvej ændres både med hensyn til størrelse, form og placering

10. jul. 2024
Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit - rød stregtegning
 • Læs op

Indhold

  Offentlig annoncering af ansøgning om miljøgodkendelse af Fjerkræbruget,
  Sønderkærvej 4, 7330 Brande
  Ikast-Brande Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med en ændring og en udvidelse af ægproduktionen på Brande, 7330 Sønderkærvej 4.

  Projektet
  På Sønderkærvej 4, 7330 Brande er der i dag en godkendelse til økologisk ægproduktion fra 6. juni 2018. En godkendelse givet efter §16a stk.2 i husdyrbrugloven. Godkendelsen omfattede 4 ens stalde med hver 3.016 m2 produktionsareal i alt 12.064 m2 hvoraf halvdelen i dag er etableret.

  Det ansøgte projekt omhandler et ønske om, at få produktionsformen ændret fra økologisk konsumægsproduktion til skrabe- og frilandsægproduktion, og at tidligere godkendt ikke opførte stald syd for Sønderkærvej ændres både med hensyn til størrelse, form og placering. Skiftet sker uden fysiske ændringer af produktionsarealerne i eksisterende staldanlæg. 

  Samlet produktionsareal i ansøgt drift er 11.936 m2 etageanlæg til friland- og skrabehøner.

  Høring
  Ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug, som er omfattet af § 16a i husdyrbrugloven, skal indledes med en offentlig annoncering, så offentligheden og berørte myndigheder tidligt i processen bliver informeret om det ansøgte projekt. Offentligheden skal have en reel mulighed for at komme med kommentarer og bemærkninger til det påtænkte projekt, så eventuelle forslag og bemærkninger kan inddrages i sagsbehandlingen.

  Forud for udarbejdelsen af miljøgodkendelsen indkaldes hermed ideer, forslag og synspunkter til brug for den videre sagsbehandling. Eventuelle ideer, forslag og synspunkter bedes sendt
  pr. e-mail til: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk,
  eller med brev til:
  Ikast-Brande Kommune,
  Teknik og Miljø,
  Sjællandsgade 6,
  7430 Ikast,
  att. Kristian Andreassen, så de er kommunen i hænde senest mandag den 29. juli 2024, og mærket med sagsnummer: 09.17.19-P19-7-22.

  Behandling af personoplysninger
  Du skal være opmærksom på, at alle indsendte ideer, forslag og synspunkter er omfattet af offentlighedslovens (1) regler. 

  Du kan læse om databeskyttelse på kommunens hjemmeside - link til siden Databeskyttelse

  Du kan også kontakte Ikast-Brande Kommunes databeskyttelsesrådgiver om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på dbr@ikast-brande.dk. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

  Anmodning om udkast
  På baggrund af denne annoncering, kan du anmode om, at få udkast til miljøgodkendelse tilsendt, når denne foreligger. Du vil få en frist på 30 dage til at kommentere udkastet. Naboer (matrikulære naboer og naboer inden for en beregnet konsekvenszone for lugt) samt eventuelle sagsparter vil under alle omstændigheder blive orienteret, når udkastet foreligger, og vil i den forbindelse også få en frist på 30 dage til at kommentere udkastet.

  Når kommunen, efter høringsperioden på 30 dage, har truffet den endelige afgørelse om miljøgodkendelse, vil godkendelsen blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med fire ugers klagefrist. Afgørelsen bliver også offentliggjort på Miljøstyrelsens portal, Digital MiljøAdministration (DMA).

  Link til ansøgningsmaterialet:  
  Ansøgningsskema 
  Miljøkonsekvensrapport  
  Bilag

  Ønsker du yderligere oplysninger om projektet, kan du kontakte landbrug og landzone på telefon 9960 3370 eller pr. mail på teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk,

   (1) Lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020 af lov om offentlighed i forvaltningen.