Gå til hovedindhold
Miljøgodkendelse

Offentlig annoncering af ansøgning om miljøgodkendelse af svinebrug, Dyringhavevej 3, 7361 Ejstrupholm

Ikast-Brande Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med en miljøgodkendelse af slagtesvineproduktionen på Dyringhavevej 3, 7361 Ejstrupholm.

14. maj 2024
Ikon landbrug - ikonet viser en traktor, en gris og en ko - rød stregtegning
 • Læs op

Indhold

  Projektet
  Ansøger ønsker at overgå til den såkaldte stipladsmodel, hvor godkendelsen gives til et antal m² produktionsareal til slagtesvin. Den nuværende godkendelse fra 2017 er givet til et antal producerede slagtesvin pr år.

  Med det ansøgte, ønskes der ikke reelt etableret flere stalde (m² som produktionsareal). Det ansøgt omhandler dog også en ønsket lovliggørelse af to forhold. Det ene er en rettelse af gulvtypen i udleveringsrummet, idet gulvtypen er angivet forkert i den nuværende godkendelse. Det andet er medtagelse af et produktionsareal, der fejlagtigt ikke indgik i den nuværende godkendelse.

  Ansøger ønsker endvidere 150 m² af eksisterende støb plads godkendt til gødningscontainer, som skal anvendes i forbindelse med afsætning til biogas. Med det ansøgte reduceres antallet af m², der er godkendt til møddingsplads og containerplads fra 1700 m² til 850 m².

  Efter det ansøgte vil husdyrbruget fremadrettet have et uændret produktionsareal til slagtesvin på 5.698 m².

  Høring
  Ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug, som er omfattet af § 16a i husdyrbrugloven, skal indledes med en offentlig annoncering, så offentligheden og berørte myndigheder tidligt i processen bliver informeret om det ansøgte projekt. Offentligheden skal have en reel mulighed for at komme med kommentarer og bemærkninger til det påtænkte projekt, så eventuelle forslag og bemærkninger kan inddrages i sagsbehandlingen.

  Forud for udarbejdelsen af miljøgodkendelsen indkaldes hermed ideer, forslag og synspunkter til brug for den videre sagsbehandling. Eventuelle ideer, forslag og synspunkter bedes sendt pr. e-mail til teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk, eller med brev til Ikast-Brande Kommune, Teknik og Miljø, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast, att. Carsten Hejlesen, så de er kommunen i hænde senest onsdag den 29. maj 2024, og mærket med sagsnummer: 09.17.19-P19-6-23.

  Behandling af personoplysninger
  Du skal være opmærksom på, at alle indsendte ideer, forslag og synspunkter er omfattet af offentlighedslovens[1] regler.

  Du kan læse om databeskyttelse på kommunens hjemmeside https://ikast-brande.dk/om-kommunen/fakta/databeskyttelse.

  Du kan også kontakte Ikast-Brande Kommunes databeskyttelsesrådgiver om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på dbr@ikast-brande.dk. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

  Anmodning om udkast
  På baggrund af denne annoncering, kan du anmode om, at få udkast til miljøgodkendelse tilsendt, når denne foreligger. Du vil få en frist på 30 dage til at kommentere udkastet. Naboer (matrikulære naboer og naboer inden for en beregnet konsekvenszone for lugt) samt eventuelle sagsparter vil under alle omstændigheder blive orienteret, når udkastet foreligger, og vil i den forbindelse også få en frist på 30 dage til at kommentere udkastet.

  Når kommunen, efter høringsperioden på 30 dage, har truffet den endelige afgørelse om miljøgodkendelse, vil godkendelsen blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med fire ugers klagefrist. Afgørelsen bliver også offentliggjort på Miljøstyrelsens portal, Digital MiljøAdministration (DMA).

  Link til ansøgningsmaterialet:

  Ansøgningsskema

  Miljøkonsekvensrapport

  Ønsker du yderligere oplysninger om projektet, kan du kontakte miljømedarbejder Carsten Hejlesen på telefon 9960 3375 eller pr. mail på carhejl@ikast-brande.dk.

     [1] Lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020 af lov om offentlighed i forvaltningen.