Gå til hovedindhold

Budget 2020

Her kan du læse om kommunens budget for 2020-2023 - fra budgetprocessens opstart til budgetforlig og vedtaget budget. Siden bliver løbende opdateret frem til vedtaget budget.

Penge
 • Læs op

Indhold

  Vedtaget budget

  Budget for 2020 er vedtaget af Byrådet den 5. november 2019, og det endelige budgetmateriale er udgivet elektronisk i 2 budgetbøger.

  Bind I indeholder generelle bemærkninger og taloversigter. Bogen kan hentes som pdf-fil nederst på siden.

  Bind 2 indeholder de specielle bemærkninger for hvert af kommunens 16 politikområder. Bogen kan hentes som pdf-fil nederst på siden.

  Budgetforlig

  Et enigt byråd har den 9. oktober indgået forlig omkring kommunens økonomi for 2020-2023.

  Du kan hente budgetforliget som PDF-fil nederst på siden.

  Forligspartierne anser det for afgørende at kommunens økonomiske handlefrihed til enhver tid er intakt.

  Forligspartierne finder driftsresultatet på ca. 90 mio. kr. i budget 2020 tilfredsstillende. Råderummet, til finansiering af anlæg og afdrag på gæld, er øget i forhold til tidligere års budget. Fokus i budget 2019 var genopretning af driftsbalancen. Driftsresultatet i budget 2020 indikerer, at genopretningsinitiativerne, der blev iværksat i 2019, har haft en positiv effekt.

  Forligspartierne er endvidere enige om at fastholde det vedtagne princip fra sidste års budgetforlig om 1% effektivisering i overslagsårene samt de øvrige tidligere besluttede besparelser, hvilket fremgår af tabel 1.

  Der er i disse år et ekstraordinært stort anlægsprogram. Det skyldes i høj grad nødvendige nybyggerier, især ny skole i Brande. Forligspartierne anser derfor den hidtidige budgetpraksis om at anvende ekstraordinære engangsindtægter på engangsudgifter for fulgt.

  Samlet bliver der med dette budget fastholdt driftsbesparelser for i alt 27 mio. kr. i 2020 og i budgetperioden reduceres de årlige driftsudgifter ved udgangen af 2023 med i alt 90 mio. kr.

  Budgetorienteringsmøde

  Efter orienteringsmøderne er der til byrådets budgetdrøftelser den 9. oktober fremsendt høringssvar, og samtlige høringssvar kan hentes som PDF-fil nederst på siden.

  Onsdag den 3. oktober blev der afholdt offentligt møde i Hjertet i Ikast, hvor der blev orienteret om budget 2020-2023 for Ikast-Brande Kommune. Præsentationen (PowerPoint) fra mødet kan hentes nederst på siden.

  Materiale fra budgetorienteringsmøde den 2. oktober for kommunens MED og lederforum kan efter mødet findes på Intranettet under Økonomi.

  Den 27. september er 1. Budgetbog udsendt til byrådet

  Overordnet indeholder materialet:

  • En beskrivelse af basisbudgettet, herunder resultatopgørelse og forklaring på de korrektioner der er foretaget i forhold til vedtaget budget for 2018.
  • Drifts- og anlægsforslag til budget.

  Basisbudgettet på driften er en videreførelse af sidste års driftsbudget korrigeret for:

  • Procentvise ændringer i pris og lønniveau udsendt af KL i september måned for 2019-2023.
  • Ændringer som følge af at nogle besluttede besparelser i budgetforliget for 2019 har stigende effekt i overslagsårene 2020-2022.
  • De i budgetforliget besluttede generelle effektiviseringskrav på 1% årligt i 2020-2022 samt yderligere besparelser på arbejdsmarkedsområdet på 10 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022.
  • 50% af konsekvenserne af den forventede demografiske udvikling med udgangspunkt i de af byrådet vedtagne budgettildelingsmodeller.

  I forhold til tidligere år betyder det at følgende korrektioner ikke er indregnet i basisbudgettets drift, men fremsættes som tekniske udvidelses/reduktionsforslag:

  • DUT reguleringer i medfør af Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020.
  • Øvrige ændringer som følge af lovgivning.
  • Ændringer i medfør af budgetopfølgningeme for 2019.
  • Nye byrådsbeslutninger, der har konsekvenser for budget 2020-23.
  • Der er ikke korrigeret for engangsbeløb i 2019.
  • Tekniske omplaceringer indenfor og mellem politikområder.
  • Ændrede forudsætninger, hvor kommunens udgifter er vanskeligt styrbare og er forpligtet til et udefra givet ydelsesniveau.
  • Budgetrettelser i øvrigt, f.eks. indkøbsbesparelser.
  • Samt halvdelen af den forventede demografiske udvikling, der fremsendes som udvidelsesønsker.

  På indtægtssiden er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt i 2020, og i overslagsårene er KL 's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt. Ligeledes er de forventede ændringer i renter og afdrag på lån indarbejdet.

  Basisbudgettet indeholder ikke anlægsbudget.

  1. budgetbog kan hentes som PDF-fil nederst på siden.

  Byrådet vedtog den 6. august 2019 en revideret tidsplan for budget 2020-2023.

  Tidsplanen beskriver de væsentligste møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen i løbet af 2019, samt en præcisering af hvilke aktører, der er involveret hvornår.

  Det sene folketingsvalg og den efterfølgende regeringsdannelse betyder, at budgetprocessen i efteråret 2019 bliver gennemført senere end oprindelig planlagt.

  Regeringen har ændret fristerne for udarbejdelsen af kommunernes og regionernes budget for 2020 således, at tidsfristen for vedtagelse af kommunernes budgetter er udsat til den 5. november (normal tidsfrist er den 15. oktober). Kommunernes økonomiske rammer er først udmeldt sent fra ministeriet, hvorfor det er besluttet at ændre datoerne for årets budgetprocedure i henhold vedlagte reviderede tidsplan.

  Tidsplan for budget 2020-2023 kan hentes som PDF-fil nederst på siden.

  Økonomisk politik 2020-2023

  Den økonomiske politik skal understøtte den politiske budgetproces via overskuelige pejlemærker, der kan styres efter både i forhold til budgetlægningen for de kommende år og anvendes i styringen af kommunens løbende drift. Endelig skal den økonomiske politik også udstikke rammerne for borgmesterens forslag til et budget i balance.

  Kommunens økonomiske politik kan hentes som PDF-fil nederst på siden.